Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Культура. Наука. Освіта arrow Активізація пізнавальної діяльності студентів у процесі загальнопедагогічної підготовки
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Активізація пізнавальної діяльності студентів у процесі загальнопедагогічної підготовки

 Анотації

Олексюк О.Є. Активізація пізнавальної діяльності студентів у процесі загальнопедагогічної підготовки. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

   Дисертація присвячена проблемі підвищення пізнавальної активності студентів у процесі вивчення загальнопедагогічних дисциплін. Уточнено складові і зміст загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів. Запропонована теоретична модель, яка містить комплекс критеріїв, показників і рівнів оцінювання активізації пізнавальної діяльності студентів. Експериментально доведено, що традиційні засади організації навчально-виховного процесу, за якими здійснюється загальнопедагогічна підготовка, недостатньо активізують пізнавальну діяльність студентів.
   В основу формуючого експерименту закладена концептуальна ідея, що приросту пізнавальної активності студентів можна очікувати, якщо забезпечити у навчальному процесі: професійну спрямованість усіх видів діяльності студентів; поєднання зовнішнього (педагогічного) стимулювання з внутрішньою (особистою) мотивацією навчальної діяльності як засобу професійного зростання і особистісного розвитку; впровадження творчих професійних завдань, що базуються на пізнавальній діяльності, у різноманітні форми роботи зі студентами. Реалізація програми формуючого впливу передбачала впровадження у загальнопедагогічну підготовку майбутнього вчителя ряду організаційно-методичних засад, що охоплюють аудиторні заняття, педагогічну практику, самостійну роботу, позааудиторну роботу зі студентами, виховну роботу, підготовку кураторів. Експериментально підтверджено, що реалізовані напрями роботи зі студентами забезпечили значне зростання пізнавальної активності студентів.
   Ключові слова: педагогічна професія, професійна підготовка, загальнопедагогічна підготовка майбутніх учителів, активізація пізнавальної діяльності студентів, критерії і показники пізнавальної активності, засоби активізації.

Олексюк О.Е. Активизация познавательной деятельности студентов в процессе общепедагогической подготовки. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования.

   Диссертация посвящена проблеме повышения познавательной активности студентов в процессе изучения общепедагогических дисциплин.
   Проведенный теоретический анализ психолого-педагогической литературы подтвердил, что данная проблема является недостаточно разработанной. В то же время усиление требований к качеству подготовки педагогических кадров предполагает необходимость поиска путей повышения эффективности общепедагогической подготовки, которая является стержнем профессиональной подготовки в целом. Именно цикл педагогических дисциплин определяет общую педагогическую направленность и составляет основу профессиональной подготовки учителей всех специальностей.
   В процессе исследования уточнены составляющие общепедагогической подготовки будущих учителей, показана необходимость систематического и непрерывного освоения студентами педагогических знаний и умений на протяжении всего периода обучения в высшем учебном заведении.
   Предложена теоретическая модель, которая содержит комплекс критериев, показателей и уровней активизации познавательной деятельности студентов в процессе общепедагогической подготовки, охватывает разные аспекты включения студентов как непосредственно в учебно-воспитательный процесс, так и в процесс профессиональной подготовки. Основными составляющими модели являются: особенности познавательной деятельности студентов, активность студентов в познавательной деятельности, ориентация студентов на профессиональное самосовершенствование (саморазвитие).
   Определена методическая база исследования, которая содержит совокупность методик, тестов, опросников и обеспечивает возможность выявить состояние и тенденции развития познавательной активности студентов в процессе профессиональной подготовки при традиционной форме обучения. Предложенные показатели и уровни оценивания активности студентов в познавательной деятельности студентов охватывают разные аспекты включения студентов в процесс профессиональной подготовки.
   В ходе констатирующего эксперимента проанализировано исходное состояние активизации познавательной деятельности студентов в процессе общепедагогической подготовки. Методика получения исходных данных включала несколько направлений: изучение фактического состояния активизации познавательной деятельности будущих учителей; выявление уровня активизации за комплексом принятых критериев, анализ средств активизации при традиционной форме работы. В качестве основных методов исследования на этапе констатации выступали анкетирование, анализ творческих работ студентов, ряд психологических методик, наблюдения, беседы. Подтвердилось предположение, что традиционные формы организации учебно-воспитательного процесса, по которым осуществляется общепедагогическая подготовка, недостаточно активизируют познавательную деятельность.
   В основу формирующего эксперимента заложена концептуальная идея, что проблема активизации познавательной деятельности будущих учителей в процессе профессиональной подготовки не может быть решена только на основе аудиторных занятий. Существенного прироста познавательной активности студентов можно ожидать, если обеспечить в учебном процессе: профессиональную направленность всех видов деятельности студентов; объединение внешнего (педагогического) стимулирования с внутренней (личностной) мотивацией учебной деятельности как способа профессионального становления и личностного развития; внедрение творческих профессиональных заданий, которые базируются на познавательной деятельности, в разнообразные формы работы со студентами.
   Программа формирующего эксперимента включала внедрение в общепедагогическую подготовку будущего учителя ряда организационно-методических средств, а именно:
   - применение дидактических игр на занятиях по педагогическим дисциплинам;
   - использование проективной технологии в процессе обучения;
   - внедрение профессионально ориентированных форм организации самостоятельной работы студентов;
   - включение в программу педагогической практики заданий активизации познавательной деятельности студентов;
   - организацию внеаудиторной работы со студентами по дисциплинам общепедагогической подготовки;
   - внедрение таких форм воспитательной работы среди студентов, которые активизируют их познавательную деятельность, и соответствующую подготовку кураторов студенческих групп.
   Експериментально подтверждено, что реализованные направления работы со студентами обеспечивают значительное увеличение познавательной деятельности студентов. Сравнение результатов констатирующего эксперимента с конечными результатами, полученными по окончанию формирующего эксперимента, доказывает переход большинства студентов на более высокие уровни сформированности показателей учебной активности, позитивную тенденцию увеличения количественных и качественных показателей их познавательной активности. Результаты диссертационного исследования дают основание считать, что внедренные организационно-методические основы в процессе общепедагогической подготовки действительно значительно активизируют познавательную деятельность студентов высшего педагогического учебного заведения.
   Ключевые слова: педагогическая профессия, профессиональная подготовка, общепедагогическая подготовка будущих учителей, активизация познавательной деятельности студентов, критерии и показатели познавательной активности, способы активизации.

Oleksyuk O.E. Activization of students’ cognitive activity in the process of general pedagogical training.

Thesis to obtain PhD degree in 13/00/04 – theory and methodology of professional education.

   Thesis highlights the problem of increasing of students’ cognitive activity in the process of studying of general pedagogical disciplines.
   The components and the content of general pedagogical future teachers’ training have been specified, the corresponding studying programs and curriculum have been analyzed.
   The theoretical model which comprises the complex of criteria, indices and levels of evaluating of students’ cognitive activity.
   It has been experimentally proved that traditional bases of organization of the educational process, due to which the future teachers’ general pedagogical training is taking place, are not very effective as for the students’ cognitive activity.
   The basis of the forming experiment is the conceptual idea that the increasing of students’ cognitive activity will take place under the following circumstances: professional direction of all kinds of students’ activities; combination of external (pedagogical) stimuli with internal (personal) motivation of studying activity as the way of professional improvement and personal development; instillation of creative professional tasks, which are based on cognitive activity, in different forms of students’ education.
   Key words: activization of students’, general pedagogical training, theoretical model, complex of criteria, indices, cognitive activity, levels, professional direction.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Активізація пізнавальної діяльності студентів у процесі загальнопедагогічної підготовки

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net