Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Порівняльна судово-медична характеристика ушкоджень, заподіяних при пострілах з використанням різних видів 9 мм пістолетних боєприпасів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Порівняльна судово-медична характеристика ушкоджень, заподіяних при пострілах з використанням різних видів 9 мм пістолетних боєприпасів

Анотації 

Зарицький Г.А. Порівняльна судово-медична характеристика ушкоджень, заподіяних при пострілах з використанням різних видів 9 мм пістолетних боєприпасів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.25 – судова медицина. – Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, Київ, 2008.

   Дисертаційна робота присвячена розробці критеріїв диференційної діагностики виду, конструктивних особливостей 9 мм набоїв різних видів та встановлення дистанції і відстані пострілу за додатковими факторами пострілу і морфологічними особливостями ушкоджень тіла людини.
   В роботі були визначені конструктивні і судово-балістичні особливості 9 мм патронів “Luger” штатного, експансивного і реактивного видів.
   Виявлені особливості розповсюдження продуктів пострілу при застосуванні 9 мм набоїв різних видів.
   Проведена порівняльна судово-медична характеристика пошкоджень не біологічних імітаторів при пострілах 9 мм набоями штатного, експансивного та реактивного видів з різних відстаней та встановлені відмінності якісних і кількісних показників розповсюдження продуктів пострілу.
   Встановлені морфологічні особливості ушкоджень незахищеного тіла, що утворюються при пострілах 9 мм набоями штатного, експансивного та реактивного видів з різних відстаней.
   На основі аналізу виявлених особливостей вогнепальних ушкоджень різних ділянок тіла людини, дана їх порівняльна судово-медична характеристика та накреслені шляхи оптимізації диференційної діагностики виду застосованого 9 мм набою.
   Ключові слова: вогнепальні ушкодження, набої штатного, експансивного і реактивного видів, балістичні особливості, продукти пострілу, вхідна і вихідна рани.

Зарицкий Г.А. Сравнительная судебно-медицинская характеристика повреждений, причиненных при выстрелах с использованием разных видов 9 мм пистолетных боеприпасов. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук за специальностью 14.01.25 – судебная медицина. – Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, Киев, 2008.

   Дисертационная работа посвящена разработке критериев диференциальной диагностики вида, конструктивных особенностей 9 мм патронов разных видов и установления дистанции и расстояния выстрела за дополнительными факторами выстрела и морфологическими особенностями повреждений тела человека.
   При изучении конструктивных и баллистических особенностей 9 мм патронов “Luger” штатного, экспансивного и реактивного видов были выявлены существенные отличия. В частности пули реактивного вида владели повышенной пробивной способностью, проявлением чего были сквозные повреждения листа стали толщиной 4 мм при выстрелах с расстояния 25 м. За значением конечной массы и длины, пули реактивного вида достоверно отличались от штатных и экспансивных при прохождении через мягкие ткани бедра, бедренной кости и стальных листов, тогда как пули экспансивного вида достоверно превышали пули штатного и реактивного видов за размерами зоны уплощения.
   Определены расстояния самостоятельного распространения частиц выстрела, которые за направлением полета реактивной пули составляла от 0 до 220 см с зоной максимального отложения на 80 см, что значительно превышало за этими показателями штатную и экспансивную пули. Зональность отложений копоти и ее состав при выстрелах в упор и с близкой дистанции 9 мм патронами “Luger” штатного, экспансивного и реактивного видов не имела существенных отличий. Тогда как, минимальные проявления механического действия пороховых газов колебались для штатных и экспансивных патронов в диапазоне 220-240 см, а для реактивных патронов - 300-330 см. Максимальными расстояниями обнаружения полусгоревших порошинок для штатных и экспансивных патронов были: на ткани 140 см, на фотобумаге 150 см, а для реактивных патронов - на ткани 180 см, на фотобумаге 245 см. На этих расстояниях определялись только отложения полусгоревших частичек пороха больших размеров - 1,45x0,80x0,12 мм.
   Размеры и форма повреждений ткани одежды причиненных штатными, экспансивными и реактивными пулями с неблизкой дистанции достоверно не отличались между собой. За результатами микрохимических реакций для определения металов среди дополнительных факторов выстрела по краям этих повреждений, как и на препаратах кожи, при выстрелах штатной пулей определялась медь, при выстрелах экспансивной пулей - медь и свинец, а при выстрелах реактивной пулей определялось железо.
   В ходе исследований установлено, что размеры дефекта кожи при выстрелах в упор патронами реактивного и экспансивного видов были значительно больше в сравнении с дефектами, которые образовывались при выстрелах штатными патронами. Отличительной особенностью повреждений кожи при выстрелах в упор для патронов реактивного вида было отсутствие по краях входной раны пояска осаднения, штампа-отпечатка дульного среза оружия и отложения продуктов выстрела.
   При выстрелах штатными патронами со всех расстояний близкой дистанции выходные раны были щелевидными, без дефекта кожи и отложений продуктов выстрела; при применении экспансивных патронов выходные раны имели преимущественно овальную форму с дефектом кожи, без отложений продуктов выстрела; при выстрелах патронами реактивного вида раны были овальной формы с дефектом кожи и отложениями единичных частичек копоти и полусгоревших порошинок.
   Ключевые слова: огнестрельные повреждения, патроны штатного, экспансивного и реактивного видов, балистические особенности, продукты выстрела, входная и выходная раны.

Zarickiy G.A. Comparative judicial-medical characteristics of the damages, caused by shots with using various types 9 mms pistol саrtridge. - Manuscript.

The Thesis to get degree candidate of the medical sciences 14.01.25 for speciality - judicial medicine. - National medical academy after higher education by the name P.L. Sрupik, Kiev, 2008.

   Dissertacion’s work is dedicated to development of the criterions of the differential diagnostics of the type, constructive particularities 9 mms patron different types and determination of distances of the shot through additional factors of the shot and morphological particularitys of the damages of the human’s body.
   Constructive and judicial-ballistics particularities of 9 mms patron "Luger" staff, effusive and reactive type were determined in the work.
   Particularities of spreading shot’s products by using 9 mms patron various types were determine.
   Comparative judicial-medical characteristics of the damages unbiological simulators under shot 9 mms patron staff, effusive and reactive type for different distances were organized and differences qualitative and quantitative factors of the spreading the products of the shot were revealled.
   Morphological particularities of the damages unprotective body, which are formed under shot 9 mms patron staff, effusive and reactive types from different distances were determined.
   On the ground of analysis of the certain particularities shotgun damages of the different areas of the person’s body, were given their comparative judicial-medical characteristics and were outlined ways to optimization differential diagnostics of the type 9 mms of the patron.
   The Keywords: shotgun damages, patrons staff, effusive and reactive type, ballistics particularities, products of the shot, input and output wounds.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Порівняльна судово-медична характеристика ушкоджень, заподіяних при пострілах з використанням різних видів 9 мм пістолетних боєприпасів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net