Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Глобалізація і проблема відсталості у постбіполярному світі
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Глобалізація і проблема відсталості у постбіполярному світі

Анотації

Абдульдін Бассам Саїд. Глобалізація і проблема відсталості у постбіполярному світі. – Рукопис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. – Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – Київ, 2001.

   Дисертація присвячена критичному аналізові та вирішенню наукової і практичної проблеми взаємозв'язку і взаємовпливів політичної глобалізації та соціально-економічної відсталості національних держав і суспільств. Вперше в українській політичній науці здійснено цілісну наукову спробу переосмислення витоків, причин і суті новітніх конфліктних ситуацій на глобальному, регіональному та національному рівнях. Доведено, що на місце колишньому системному протистоянню соціалізму і капіталізму, Сходу і Заходу, приходить конфлікт між бідною і багатою частинами національних та інтегрованих акторів міжнародних відносин, умовно названими Півднем і Північчю. Проведено систематизацію існуючих концепцій та дефініцій глобалізації і бідності, на основі чого розроблено авторську концепцію і дефініції. Подано концепцію відносності політичної глобалізації на її сучасному етапі з акцентом на висновку про те, що штучна де-факто відторгненість багатьох держав від розробки і прийняття фундаментальних політичних рішень міжнародних, зокрема, економічних організацій створює нові джерела конфліктності. Зроблено авторський прогноз основних форм глобальної конфліктності у 21-му столітті та представлено пропозиції щодо їх попередження і усунення.
   Ключові слова: глобалізація, відсталість, бідність, міжнародні відносини.

Абдульдин Бассам Саид. Глобализация и проблема отсталости в постбиполярном мире. – Рукопись

Диссертация на соискание научной степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04 – политические проблемы международных систем и глобального развития. – Институт мировой экономики и международных отношений НАН Украины. – Киев, 2001.

   Диссертация посвящена критическому анализу и разрешению научной и практической проблемы взаимосвязи и взаимовлияний политической глобализации и социально-экономической отсталости национальных государств и обществ. Впервые в украинской политической мысли осуществлена целостная научная попытка переосмысления истоков, причин и сущности новейших конфликтных ситуаций на глобальном, региональном и национальном уровнях. Доказано, что на место бывшему системному противостоянию социализма и капитализма, Востока и Запада, приходит конфликт между бедной и богатой частями национальных и интегрированных актеров международных отношений, условно названых Югом и Севером. Осуществлена систематизация существующих концепций и дефиниций глобализации и бедности, на основе чего разработана авторская концепция и дефиниции. Представлена концепция относительности политической глобализации на ее нынешнем этапе с акцентом на выводе о том, что искусственное де-факто отторжение многих государств от разработки и принятия фундаментальных политических решений международных, в частности экономических организаций создает новейшие источники конфликтности. Сделан авторский прогноз основных форм глобальной конфликтности в 21-м столетии и представлены предложения относительно их предупреждения и устранения. Подтверждено, что наиболее бедная часть населения является постоянным катализатором политического конфликта внутри государств, а бедные государства, в свою очередь, способны провоцировать обострение международных отношений в силу необходимости ориентации на перераспределение доходов между представителями полюсов богатства и бедности.
   В ходе своего исследования автор раскрыл сущность и перспективы расширения так называемых глобальных социальных пространств, являющихся в некоторой степени прообразом создания единого и целостного мирового пространства с таким его непременным атрибутом, как планетарное правление.
   Ключевые слова: глобализация, отсталость, бедность, международные отношения.

Abduldin Bassam Said. Globalization and the problem of backwardness in post-bipolar world. – Manuskript

The thesis for a candidate degree by speciality 23.00.04 – Political problems of international systems and global development. – Institute for World Economy and International Relations, National Academy of Sciences of Ukraine. – Kyiv, 2001.

   The Thesis is on the critical analysis and settlement a practical problem of intercommunication of political globalization and socio-economic backwardness of the countries and societies. For the first time in Ukrainian political science the attempt of rethinking roots, reasons and substance of the new conflict situation on the global, regional and national levels was made. It was proved that instead of passed system opposition of socialism and capitalism, of East and West, comes the conflict between poor and reach parts of national and integrated actors of international relations, symbolically called South and North. The systematization of present concepts and definitions of globalization and poverty was made; on it the basis of the author's concept and definitions were developed. The concept of relativity of the political globalization at the present stage of was presented; emphasizing the further conclusion that an artificial de-facto seizure of many countries of fundamental international political decisions development is making new sources of the conflict. The author forecasted the main forms of the global conflict in the 21-st century and presented an offer referring its anticipation and elimination.
   Key words: globalization, backwardness, poverty, international relations.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Глобалізація і проблема відсталості у постбіполярному світі

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net