Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Вплив несвідомого на формування політичного простору
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Вплив несвідомого на формування політичного простору

Анотації 

Локаш О.В. Вплив несвідомого на формування політичного простору. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2001.

   Дисертація присвячена комплексному вивченню проявів несвідомого як одного з основних компонентів, які мають вплив як на позитивні, так і на негативні тенденції в процесах політичної стабілізації та державотворення.
   В роботі розглядаються виникнення та розвиток категорії “несвідомого” в соціальних науках в цілому та застосування поняття в політології зокрема.
   Автор акцентує свою увагу на необхідності аналізу внутрішньої структури суб'єкта політики за допомогою метода якісних структур з метою якнайдокладнішого дослідження впливу несвідомого на політичні процеси.
   Виділяються основні класи проявів несвідомого у таких структурних компонентах політичного процесу, як політична соціалізація, політичний міф, політична культура й ідеологія, форми поведінки та методи прийняття рішення в політиці.
   У дисертації дається аналіз впливу проявів несвідомого в українській політиці з точки зору збільшення деструктивних та стохастичних чи конструктивних та організаційних факторів суспільного життя.
   Ключові слова: прояви несвідомого, вплив несвідомого на політичні процеси, свідоме в політиці, суб'єкт політики, архетипичний взірець, глибинна самоідентифікація суб'єкта політики, політична парадигма.

Локаш Е.В. Влияние бессознательного на формирование политического пространства. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 – политические институты и процессы. – Одесская национальная юридическая академия, Одесса, 2001.

   Диссертация посвящена исследованию влияния бессознательных процессов на политическую сферу. Тема диссертации базируется на универсальности такого явления, как человеческое бессознательное, и содержит комплексное изучение проявлений бессознательного, как одно из основных компонентов, которые имеют влияние как на позитивные, так и на негативные тенденции процессов политической стабилизации и государственного строительства.
   В работе рассматривается возникновение и развитие категории “бессознательного” в социальных науках, а также использование этого понятия в политологии. Исследуются те проявления бессознательного, которые типичны для сферы политического и делается попытка выведения закономерностей их функционирования на уровень теории политики. 
   Автор акцентирует свое внимание на необходимости анализа внутренней структуры субъекта политики посредством метода качественных структур с целью максимально полного исследования проявлений бессознательного в политике.
   Первый раздел диссертации посвящен изучению основных классов проявлений бессознательного в таких структурных компонентах политического процесса как политическая социализация, политическая парадигма, политический миф, политическая культура и идеология, формы поведения и методы принятия решения в политике.
   Рассматривается взаимосвязь и взаимообусловленность сознательной и бессознательной сфер психического на общетеоретическом уровне, а также анализ их присутствия в украинской социально-политической жизни. Автор акцентирует внимание на принципиальной нерасторжимости сознательного и бессознательного при грамотном изучении фактора субъективности в политике.
   Во втором разделе диссертации выявляются детерминанты сознательных и бессознательных проявлений в украинской политике. Дается ретроспективный взгляд на процессы формирования содержаний глубинной самоидентификации украинца, его менталитета и картины мира, а также влияние этих процессов на современное поле политики.
   В диссертации анализируется влияние проявлений бессознательного в украинской политике с точки зрения увеличения деструктивных и стохастичных или же наоборот, конструктивных и организационных факторов общественной жизни.
   В диссертации отстаивается положение о том, что сегодня роль субъективного фактора в политико-правовом развитии Украины должна учитываться в большей степени. Речь идет не только о том, что необходим постоянный анализ тех политических умонастроений, которые господствуют в нашей стране, и учитывание их в политической стратегии. Первостепенное значение приобретает возможность продуманного и целенаправленного трансформирования общественно–политической парадигмы в целом так, чтобы ценности либерально–демократической культуры формировали у индивидов целостную картину мира. Именно таким образом сформированная картина мира и станет главным инструментом по гармонизации отношений между различными социальными группами, между институтами государства и гражданским обществом.
   Ключевые слова: проявления бессознательного, влияние бессознательного на политические процессы, сознательное в политике, субъект политики, архетипичный образец, глубинная самоидентификация субъекта политики, политическая парадигма.

E.V. Lokash. Influence of the Unconscious to the construction of political space. – Manuscript.

Dissertation for the degree of political sciences speciality 23.00.02 – political institutes and processes. – Odessa National Law Academy, Odessa, 2001.

   The dissertation is dedicated to a complex study of demonstrations of the unconscious, as to one of the basic components, which influence to both the positive, and the negative trends of processes of political stabilisation and state construction.
   The appearance and development of the term of "unconscious" in political sciences is examined in the work.
   The author stresses the attention on necessity of the analysis of internal structure of the subject of politics by means of a method of qualitative structure purpose being detailed research of influence of the unconscious to political processes.
   The basic classes of demonstrations of the unconscious in structural components of political process (as political socialisation, political myth, political culture and ideology, forms of behaviour and methods of decision making in politics) are determined.
   Key words: demonstrations of the unconscious, influence of the unconscious to political processes, conscious in politics, subject of politics, an archetypal sample, deep self-identification of the subject of politics, political paradigm.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Вплив несвідомого на формування політичного простору

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net