Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Гуманізація політичної діяльності в концепції ненасильства
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Гуманізація політичної діяльності в концепції ненасильства

Анотації 

Семененко М.І. Гуманізація політичної діяльності в концепції ненасильства. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальностю 23.00.03 — політична ідеологія і політична культура. — Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Український державний університет харчових технологій, Київ, 2001.

   В дисертації досліджуються процеси гуманізації політики і політичної діяльності крізь призму концепції ненасильства, обгрунтовуються переваги еволюційно-реформаторського шляху соціально-політичного розвитку перед революційно-насильницьким, неприпустимості політичного насильства як такого, що призводить до дегуманізації суспільних відносин, матеріальних і людських втрат.
   Висвітлюються гуманістичні ідеї Л. Толстого, М. Ганді, М.-Л. Кінга, осмислюється історичний досвід їх застосування в політичній діяльності, показана загальнолюдська цінність гуманістичних ідей, можливість і необхідність їх актуалізації в політичній практиці в Україні і в сучасних міжнародних відносинах.
   Досліджується взаємозв’язок моралі і політики, роль етики в реформуванні політики, співвідношення загальнолюдського і корпоративного рівней моралі, обгрунтовується ненасильство як моральний принцип політичної діяльності, реалізація якого забезпечує соціальне наступництво, історичну спадковість.
   Ключові слова: ненасильство, гуманізм, моральність, духовність, політика, політична діяльність, моральна політика, політика ненасильства, гуманізація політики, гуманні цілі, гуманістичний світогляд, гуманні засоби, соціальна справедливість, загальнолюдські цінності, мир, консенсус.

Семененко М.И. Гуманизация политической деятельности в концепции ненасилия. — Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.03 — политическая идеология и полтическая культура. — Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, Украинский государственный университет пищевых технологий. Киев, 2001.

   В диссертации исследуются процессы гуманизации политики и политической деятельности сквозь призму концепции ненасилия, обосновываются преимущества эволюционно-реформаторского пути социально-политического развития в сравнении с революционно-насильственным, недопустимости политического насилия, который ведет к дегуманизации общественных отношений, материальным и человеческим потерям.
   Исследуется опыт политической деятельности, проведено сравнение двух путей разрешения социальных проблем – революционно-насильственного і эволюционно-реформаторского.
   Подвергнут критическому рассмотрению классовый подход к социально-политическим явлениям, ошибочность его абсолютизации. Подвергнуто критике марксистское положение о разрешении социальных противоречий преимущественно революционным путем. Значительное внимание уделено исследованию опыта эволюционно-реформаторскому пути общественного развития государств в различных социально-экономических формациях. Привлечено внимание к преимуществах ненасильственного, реформаторско-эволюционного пути развития, который дает возможность актуализировать еще не истребованные потенциальные возможности гуманно-демократического развития Украины и других государств и направить энергию и политическую волю государственных деятелей на гуманизацию государственных и общественных институтов.
   Освещаются мировоззренческие аспекты обоснования ненасилия в политической деятельности. Подчеркивается значимость обращения к мировым, общечеловеческим ценностей. В контексте обращения к общечеловеческим ценностям исследуется проблема взаимосвязи и взаимоотношений науки, политики, религии, морали.
   Привлечено внимание к опасности чрезмерного увлечения техническими нововведениями, односторонним развитием технического прогресса в ущерб духовно-гуманистического познания мира.
   Раскрывается важность объединения интеграции и комплексного использования научных политических, религиозных и этических знаний в политической деятельности.
   Анализ мирового и отечественного опыта осуществления политики на засадах принципах материалистического и атеистического мировоззрения привел автора к выводу о необходимости утверждения в Украине мировоззрения, который бы опирался как светско-гуманистические принципы так и на религиозно-моральные заповеди.
   В диссертации предлагается такой срез мировоззренческих принципов назвать теогуманическим мировоззрением и положить его в основу гуманистической политики Украины и других государств мирового сообщества. В своих генетических истоках теогуманизм, по мнению автора, должен основываться на ориентированных на человека гуманистических принципах и нормах христианства, индуизма, буддизма, конфуцианства, ислама, гуманистических идей античной культуры, эпох Возрождения, Просвещения, украинской и российской духовно-религиозной философии, Живой этики, других гуманистических учений.
   Освещаются гуманистические идеи Л. Толстого, М. Ганди, М.-Л. Кинга, осмысливается исторический опыт их применения в политической деятельности, показана общечеловеческая ценность гуманистических идей, возможность и необходимость их актуализации в политической практике в Украине и в современных международных отношениях.
   Исследуется взаимосвязь морали и политики, роль этики в реформировании политики, соотношение общечеловеческого и корпоративного уровней морали, обосновывается ненасилие как моральный принцип политической деятельности, реализация которого обеспечивает социальную и историческую преемственность.
   Ключевые слова: ненасилие, гуманизм, нравственнось, духовность, политика, политическая деятельность, нравственная политика, политика ненасилия, гуманизация политики, гуманные цели, гуманистическое мировоззрение, гуманные средства, социальная сраведливость, общечеловеческие ценности, мир, консенсус.

Semenenko M. I. Humanization of Politics in the Concept of Non. – Violence.

A thesis for obtaining the scientific degree of the candidate of political science on specialty 23.00.03 — Political Ideology and Politial Cultere. – V. Koretsky Institute of State and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine. The Ukrainian State University of Food Technologies. Kiev, 2001.

   In the thesis the processes of humanization of politics through the concept of non-violence are investigated; the advantages of the evolutionary-reforming way of the social-political development as compared with the revolutionary-violent one and the inadmissibility of political violence leading to the dehumanization of social relations, material and human losses are well grounded.
   Humanistic ideas of L. Tolstoy, M. Gandy, M.-L. King and the importance and historical experience of their realization are presented. Their actualization in political practice in Ukraine and in modern international relations is shown.
   The interrelations of morals and politics, the role of morals in reforming politics, the correlation of general and corporate levels of morals are investigated. Non-violence is shown to be the moral principle of politics, the implementation of which provides social and historical succession.
   Key words: non-violence, humanism, morals, spirituality, politics, moral politics, policy of non-violence, humanization of politics, humane objectives, humanist world outlook, humane means, social justice, common for all people values, consensus.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Гуманізація політичної діяльності в концепції ненасильства

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net