Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Геостратегія США в процесі становлення глобальної держави
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Геостратегія США в процесі становлення глобальної держави

Анотації 

Юрченко С.В. Геостратегія США в процесі становлення глобальної держави. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. – Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Київ, 2001.

   У дисертації вперше у вітчизняній політичній науці комплексно досліджена геостратегія США в 1940-60-ті роки, коли країна, порвавши з ізоляціонізмом, вийшла на міжнародну арену як світова держава, що стала одним з центрів біполярного світу, а потім, і єдиною глобальною державою.
   У центрі уваги дослідження знаходяться геостратегічні імперативи американської зовнішньополітичної традиції, співвідношення геополітичної та ідеологичної складових зовнішньополітичного курсу, механізми формування і реалізації геостратегії в умовах трансформації міжнародної системи від багатополярної до біполярної і знов до багатополюсної структури світу.
   Автор розкриває специфіку переходу США від “континенталізму” до “глобалізму”, курс на зміцнення позицій по периферії Євразії і дроблення євразійського простору – найважливіший імператив американської геостратегии, що зберігає своє значення і в даний час. Автор пропонує періодизацію розвитку американської геостратегії; висуває концепцію еволюції антигітлерівської коаліції; розглядає взаємодії США і СРСР у період “холодної війни” з позицій системи “конфлікт-співробітництво”; модель американського світового лідерства, що сформувалася на рубежі 1960-х років.
   У роботі формулюються принципи адаптації США до умов багатополярного світу і прогнозується зосередження зусиль на євроатлантичному напрямку американської геостратегії.
   Ключові слова: геополітика, геостратегія, “холодна війна”, біполярність, багатополярність, модель американського лідерства.

Юрченко С.В. Геостратегия США в процессе становления глобальной державы. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора политических наук по специальности 23.00.04 – политические проблемы международных систем и глобального развития. – Институт мировой экономики и международных отношений НАН Украины, Киев, 2001.

   В диссертации впервые в отечественной политической науке комплексно исследована геостратегия США в 1940-60-е годы, когда страна, порвав с изоляционизмом, вышла на мировую арену в качестве мировой державы, ставшей одним из центров биполярного мира, а, в последствии, и единственной глобальной державой. При этом геостратегия определяется как важнейшая категория геополитики, характеризующая деятельность государства на международной арене, направленную на создание, поддержание и увеличение своего могущества за счет обладания наиболее благоприятным пространственным положением, которое достигается с помощью военных и невоенных средств. Геостратегия выступает в качестве фундаментальной основы внешней политики, определяя ее пространственные приоритеты.
   В центре внимания исследования находятся геостратегические императивы американской внешнеполитической традиции, соотношение геополитической и идеологической составляющих внешнеполитического курса, механизмы формирования и реализации геостратегии в условиях трансформации международной системы от многополярной к биполярной и вновь к многополюсной структуре мира.
   На основе изучения обширного документального и фактического материала автор раскрывает специфику перехода США от “континентализма” к “глобализму”, курс на укрепление позиций по периферии Евразии и дробления евразийского пространства – важнейший императив американской геостратегии, сохраняющей свое значение и в настоящее время.
   Автор предлагает периодизацию развития американской геостратегии, основанную на качественных сдвигах в отношении американцев к окружающему миру, направлениях и способах освоения пространства. Первоначально экспансия США развивалась на североамериканском континенте в западном и южном направлениях. Меридиональная экспансия в Южной Америке была первым этапом становления США в качестве мировой державы. Следующий этап был связан с широтной экспансией, активизацией действий на евроатлантическом и азиатско-тихоокеанском направлениях, закреплением своего влияния по периферии Евразии. Более дробное деление связано как со степенью освоения различных видов пространства, так и с циклами вовлеченности США в дела внешнего мира. Автор выдвигает концепцию эволюции антигитлеровской коалиции с выделением в качестве периода максимальной степени сотрудничества первой половины 1944 года. В работе рассматриваются модели взаимодействия США и СССР в период “холодной войны” с позиций системы “конфликт–сотрудничество”, которая обеспечивала геополитические интересы сторон в биполярном мире; модель американского мирового лидерства, которая сформировалась на рубеже 1960-х годов. Последняя модель включала в качестве важнейшей части отношения с развивающимися странами. Автор выдвигает гипотезу о деформации американского внешнеполитического цикла и сокращении его экстравертной фазы.
   Составной частью исследования является также анализ механизма формирования внешней политики США, в рамках которого осуществлялась разработка геостратегических ориентиров. Поэтому в работе анализируется деятельность четырех администраций от обеих ведущих политических партий, конгресса, партийных элит демократов и республиканцев, ведущих специалистов по международным отношениям.
   В работе формулируются принципы адаптации США к условиям многополярного мира и прогнозируется сосредоточение усилий на латиноамериканском направлении геостратегии с конечной целью формирования единого континентального союза, и активизация действий на евроатлантическом направлении с задачей осуществления “второго издания” “атлантического сообщества”, укрепления взаимодействия в рамках западной цивилизации.
   Ключевые слова: геополитика, геостратегия, “холодная война”, биполярность, многополярность, модель американского лидерства.

Yurchenko S. V. Geostrategy of the USA during Process of Formation as Global Power. - Manuscript.

Thesis for a degree of Doctor of Political Science by speciality 23.00.04 - political problems of international systems and global development. - Institute of World Economy and International Relations of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2001.

   The dissertation is the first comprehensive study in Ukrainian political science of the US geostrategy during 1940 – 1960s, when the country rejected isolationism and came to the world arena as a world power - one of the center of bipolar world and then only the global power.
   The work examines geostrategy imperatives of American foreign policy tradition, their correlation with ideology, realization international course of the USA under conditions of transformation of international system from multi polar world to bipolar and again to multi polar structure of the world.
   Analyzing original sources the author considers carefully specifications of US transition from “continentalism” to “globalism”, policy of strengthening positions along the Euroasia periphery and division of Euroasian space as imperative of the American geostrategy.
   The anther proposes his own system of periods of the American geostrategy; the conception of evolution of “Great Alliance” during Second World War with the first half of 1944 as its apogee. The work examines the model of the USA - USSR relations from the point of view of system “conflict-cooperation”, which provided geopolitical interests of two centers of power in bipolar world, and model of American world leadership, which included as the most important part the relations with developing countries, its evolution and the principal directions of transformation under current conditions. The author proposes the thesis about deformation of American foreign policy cycle and reduction of its extravert phase and prognosticates the period of active development of cooperation between USA and West Europe in framework of West Civilization.
   Key words: geopolitics, geostrategy, Cold War, bipolar world, multi polar world, model of American world leadership.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Геостратегія США в процесі становлення глобальної держави

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net