Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Групи інтересу в сучасній теорії політики
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Групи інтересу в сучасній теорії політики

Анотації 

Боренько Я.Й. Групи інтересу в сучасній теорії політики. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.01 – теорія та історія політичної науки. – Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2002.

   Дисертація присвячена політичним теоріям, що визначають суть груп інтересу та проблемам практичного використання їхніх висновків. Проаналізовано розвиток концепцій груп інтересу та їх застосування у різних політологічних школах, визначено співвідношення ідеї груп інтересу з біхевіористичною парадигмою в політології, а також виокремлено та визначено основні політичні явища та структури, дотичні до груп інтересу. У дисертації подано методи порівняльного аналізу груп інтересу та можливість їх застосування до вивчення політичної дійсності, запропоновано нову схему до аналізу політичного процесу в Україні, а саме, беручи до уваги критерії, що впливають на формування груп інтересу, можливість коректно оцінити, спрогнозувати та організувати політичний процес. Запропоновано розглядати групи інтересу як важливий об’єкт політологічних досліджень, а сучасну політичну систему України як таку, що визначається, між іншим, і через систему груп інтересів.
   Ключові слова: групи інтересу, політична теорія, порівняльна політологія, плюралізм, демократія, корпоративізм, олігархія.

Боренько Я.Й. Группы интереса в современной теории политики. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата политических наук по специальности 23.00.01 – теория и история политической науки. – Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Львов, 2002.

   Диссертация посвящена политическим теориям, включающим сущность групп интереса и проблемам практического использования их заключений. Произведен анализ развитие концепций групп интереса и их применения в разных политологических школах, определено соотношение идеи групп интереса с бихевиористической парадигмой в политологии, а также обозначено и определено основные политические явления и структуры, относящиеся к группам интереса. В диссертации представлено методы сравнительного анализа групп интереса и возможность их применения в изучении политических реалий, предложено новую схему к анализу политического процесса в Украине, а именно, если учесть критерии, влияющие на формирование групп интереса, возможность корректно оценить, спрогнозировать и организовать политический процесс. Предложено рассматривать группы интереса в качестве существенного объекта политических исследований, а современную систему Украины как определяющую также посредством системы групп интереса.
   Ключевые слова: группы интереса, политическая теория, сравнительная политология, плюрализм, демократия, корпоративизм, олигархия.

Borenko Y.Y. Interest groups in contemporary political theory. – manuscript.

Dissertation submitted to the Degree of Candidate of Political Science. Specialty – 23.00.01 – History and Theory of Political Science, Lviv National University named after Ivan Franko, Lviv, 2002.

   The dissertation is dedicated to interest group concepts in political theory. These studies gas evolved into different schools of political though. The aspects of theory of democracy, comparative analysis in politics and behaviouristic paradigm are considered in this dissertation. The systematically question is, how the interest groups correlate with others theoretical backgrounds of politics and what way should the interest groups be studied in context of Ukraine. The main conclusions of the dissertation are based on the analysis of interest groups concept in different schools of political studies, as well as after recognizing the behaviourism paradigm as the basic one. Interest groups are considered as a part of political process and political system, the most prominent approach is the comparative perspective of pluralism and corporatism. Political science should be aimed to use the knowledge about interest group for understanding, describing, explaining and foreseeing of the political system development.
   The history of interest groups in political theory is very complicated. General theoretical postulates are based on the concepts of Arthur Bentley and David Truman, however further it was enlarged by political systems theory and methodological studies made by Easton, Almond, Ehrman, Thomas etc. The earlier concepts were based on pluralism and democracy and were used successfully by studying of the American political process. However the interest groups system of the USA comes actually the closest to a realization of pluralism model. The other view of interest group system, neo-corporatism, describes the cooperation and interdependence between groups and government. The explanation on these approaches is very important for Ukrainian political science, because those detailed hermeneutic studies are actually not typical.
   The methodology for interest groups system studying with the backgrounds on social and economic development, political culture, history, traditions, correlation between profit and non-profit groups, political institutions, party systems etc. are present in the second part of this dissertation. Selected criteria give opportunity to decide, how the interest group system of some country correlates with pluralism and neo-corporatism on the political decision level. Actually we can speak about governance processes between pluralistic and corporatistic mode of interest groups system. On the base of those presentations of modern political systems and her interest groups (the USA, Great Britain, Sweden, Austria etc), the model of Ukraine is analysed. Ukraine is considered as a system with specific interest groups correlation named oligarchy. This system is characterized as a new model of authoritarian state with a specific political culture, civic society and formal active democratic institutions, which are not real influence on political process. The main actors on the political scene are oligarchies political groups with very weakly or no connection to the people or citizens, which are active in their own groups. By consideration the interest groups system of democratic state as something between corporatism and pluralism, we can see, that Ukraine poses the attributes of both, but these attributes has no connection to another. We have a pluralistic system of civil society and corporative one on the decision making level. Taking in account, that Ukraine has no democratic tradition, we see, that this pluralism of civil society is transformed into disintegration and anonymous, however corporatist structure of oligarchy leads to authoritarianism. If the party and institutional system of Ukraine is so weak, as we have, we can see, that political process is influenced and often determinates by groups’ activity named oligarchy. When the civic society groups are aimed to articulate their own interest, they are no able to fight with the positions of oligarchy (insiders).
   Key words: interest groups, political theory, comparative political studiers, pluralism, democracy, corporatism, oligarchy.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Групи інтересу в сучасній теорії політики

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net