Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Культура. Наука. Освіта arrow Вивчення творчості українських письменників ХІХ – початку ХХ століття як засіб формування християнських моральних цінностей у старшокласників
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Вивчення творчості українських письменників ХІХ – початку ХХ століття як засіб формування християнських моральних цінностей у старшокласників

 Анотації

Варенко В. М. Вивчення творчості українських письменників ХІХ – початку ХХ століття як засіб формування християнських моральних цінностей у старшокласників. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13. 00. 02. – теорія і методика навчання (українська література). Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2005.

   Робота присвячена теоретико-експериментальним дослідженням процесу формування християнських моральних цінностей в учнів 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів на уроках української літератури.
   У дисертації визначено критерії сформованості вмінь і навичок та рівні вироблення християнських моральних цінностей у старшокласників під час вивчення ними життєпису письменника, аналізу художнього твору чи образу-персонажа і виконання інших навчальних завдань; визначено психолого-педагогічні та методичні умови формування й удосконалення в учнів відповідних умінь.
   Розроблено та експериментально перевірено теоретично обґрунтовану систему експериментальних уроків, спрямованих на формування християнських моральних цінностей на уроках української літератури. Сутність методики навчання полягає в удосконаленні відповідних умінь і навичок у старшокласників засобами літератури на основі цілеспрямованих форм і методів роботи на уроці як традиційного, так і інноваційного характеру.
   Установлено, що запропонована методика значно підвищує рівень сформованості морально-етичних цінностей у старшокласників, сприяє їхньому духовному розвитку як особистості. Така система створює умови для гармонійного саморозвитку і самовдосконалення.
   Ключові слова: українська література, християнські моральні цінності, художній твір, моральні якості, чесноти, поведінка, самовдосконалення.

Варенко В. М. Изучение творчества украинских писателей ХІХ – начала ХХ столетия как средства формирования христианских нравственных ценностей у старшеклассников. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13. 00. 02. – теория и методика обучения (украинская литература). Институт педагогики АПН Украины. – Киев, 2005.

   Работа посвящена теоретико-экспериментальному исследованию процесса формирования христианских нравственных ценностей в учащихся 9-11 классов общеобразовательных учебных заведений на уроках украинской литературы.
   Актуальность исследования обусловлена общими тенденциями развития духовной сферы общественной жизни, личностей со стойкими морально-этическими принципами и стремлениями к духовному самосовершенствованию.
   В диссертации проанализированы исторические этапы развития проблемы формирования христианских нравственных ценностей средствами литературы и основные положения философской, литературоведческой, методической, психологической и педагогической наук применительно к толкованию исследуемой проблемы; рассмотрены существующие школьные программы в привязке к теме диссертации; разработана классификация на основе нравственных качеств, которые характеризуют учебно-воспитательный процесс, с учетом уровня принципиальной новизны результата деятельности (вид учебной деятельности, содержание работы, отношение к этапу усвоения учебного материала, формы организации, место в учебно-воспитательном процессе, вид учебной деятельности).
   Изучены и обобщены психолого-педагогические условия оптимального процесса формирования христианских моральных ценностей у старшеклассников на уроках литературы. Важными структурными компонентами формируемого нравственного поведения являются: направленность мотивационной сферы, овладение соответствующими умениями и навыками, развитие личностных качеств и самоусовершенствование личности.
   Для обеспечения эффективности процесса формирования христианских моральных ценностей в учащихся старших классов разработана технология влияния учителя литературы на учебно-воспитательный процесс, разработаны новые и усовершенствованы старые методы, средства и приемы по формированию ценностных ориентаций у старшеклассников. Автором апробирована система уроков украинской литературы (на примерах творчества украинских писателей ХІХ – начала ХХ столетия), которая способствует усвоению учащихся моральных ценностей в процессе обучения.
   Экспериментальное обучение показало, что украинская литература как учебный предмет имеет значительный потенциал для полноценного развития требуемых моральных качеств. Это обуславливается не только возможностью использования современных методов и приемов обучения на уроках литературы, но и содержанием учебного материала, умением учителя сфокусировать эмоции и мысль учеников в нужном направлении.
   Установлено, что экспериментальная методика значительно повышает морально-этический уровень знаний, улучшает моральные качества старшеклассников, их отношение к жизни, к другим людям, к самим себе, понуждая их к постоянному самовоспитанию, самоусовершенствованию.
   Теоретическое изучение проблемы, анализ результатов экспериментальной работы свидетельствуют о необходимости дальнейшего изучения всех условий, которые влияют на формирование христианских моральных ценностей старшеклассников в процессе изучения украинской литературы.
   Ключевые слова: украинская литература, христианские моральные ценности, художественное произведение, нравственные качества, идеал, поведение, самоусовершенствование.

Varenko V.M. Study of the works of Ukrainian writers of the 19th century and the beginning of the 20th century as the means of formation of senior pupils’ Christian morals. – Manuscript.

The dissertation represented to award a scientific degree of the candidate of pedagogical sciences on specialty 13.00.02. - Theory and Methodology of Technique (Ukrainian literature). Institute of Pedagogics of the Academy of Pedagogical Science of Ukraine. – Kyiv, 2005.

   The work is devoted to theoretical and experimental research of the processes of pupils’ Christian morals formation in 9-11 forms of secondary schools at the lessons of Literature.
   In the dissertation, the criteria to assess junior pupils’ Christian morals knowledge, skills and abilities developed in the course of a writer’s biography study, literary work or character analysis and other educational tasks are determined; psychological, pedagogical and methodological conditions of formation and improvement of the appropriate pupils’ opportunities are discussed.
   The developed theoretically approved system of experimental lessons aimed at Christian morals values formation at the lessons of Ukrainian Literature has been checked experimentally. The essence of the teaching method consists in the improvement of appropriate habits and skills by means of Literature on the basis of purposeful forms and methods of educational work at both traditional and innovative lessons.
   It has been ascertained that the offered technique considerably raises a morals-ethical level of junior pupils’ knowledge, their positive morals qualities, promotes the development of their inner world.
   Key words: Ukrainian Literature, Christian morals, literary work, character, morals qualities, virtues, ideals, habits and skills.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Вивчення творчості українських письменників ХІХ – початку ХХ століття як засіб формування християнських моральних цінностей у старшокласників

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net