Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Особливості і перспективи інтеграційних процесів у регіоні Магрибу
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Особливості і перспективи інтеграційних процесів у регіоні Магрибу

Анотації 

Халіфа Мухамед Абу-Бдейда. Особливості і перспективи інтеграційних процесів у регіоні Магрибу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку.

   Дисертацію присвячено політологічному аналізові особливостей і перспектив інтеграційних процесів в Магрибі. В дисертації доведено, що Магриб є автономною субрегіональною підсистемою в системі міжарабських відносин; проаналізовано чинники, що зумовили формування цієї субрегіональної спільноти. На основі аналізу домінуючих тенденцій об'єднавчих процесів в Північній Африці виокремлено основні етапи їх розвитку. Досліджені політичні передумови створення Союзу арабського Магрибу (САМ); виокремлено етапи його функціонування; проаналізовано причини, що зумовили уповільнення темпів інтеграційних процесів в магрибинському субрегіоні. Досліджено вплив конфліктів в Північній Африці на ефективність діяльності САМ; запропоновано конкретні шляхи зниження негативного впливу конфліктів на розвиток інтеграційних процесів в субрегіоні. Виокремлено етапи еволюції політики Європейського Союзу щодо країн Магрибу, досліджено її вплив на розвиток доцентрових та відцентрових тенденцій в Північній Африці; зроблено висновок про те, що взаємозалежність двох регіонів і надалі має характер асиметричної взаємозалежності. Визначені пріоритетні сфери розвитку України з країнами Магрибу.
   Ключові слова: Магриб, Північна Африка, субрегіональна система, політична та економічна інтеграція, співробітництво, кооперація, міждержавна організація, Союз арабського Магрибу.

Халифа Мухамед Абу-Бдейда. Особенности и перспективы интеграционных процессов в регионе Магриба. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04 – политические проблемы международных систем и глобального развития.

   В диссертации исследованы особенности и перспективы интеграционных процессов в Магрибе, определен их характер, содержание и эволюция, а также степень влияния на политические процессы в субрегионе на внутригосударственном уровне, на уровне двусторонних и многосторонних отношений между государствами Великого Магриба.
   Конкретизирован характер взаимодействия двух ключевых процессов мирового развития - глобализации и регионализации. Сделан вывод, что эти два процесса развиваются параллельно, дополняя друг друга, хотя в отдельных случаях вступают между собой во взаимные противоречия; предложена авторская трактовка понятий “регионализм” и “региональная система”.
   Доказано, что Магриб выступает в качестве подсистемы в системе межарабских отношений, обладающей определенной автономией и в рамках которой действуют частные закономерности, связанные со спецификой функционирования субрегиональных подсистем (как частей системы).
   Проанализированы основные факторы, обусловившие формирование данной субрегиональной общности. На основе анализа доминирующих тенденций объединительных процессов в Северной Африке выделены основные этапы их развития, которые отличаются друг от друга концептуальным обеспечением, кругом участников, формами и механизмами интеграции, соотношением центростремительных и центробежных тенденций в субрегионе.
   Исследованы политические предпосылки создания САМ, его роль в углублении политической и экономической интеграции, выделены этапы функционирования САМ. Создание САМ сформировало благоприятные условия для смягчения противоречий между отдельными магрибинскими государствами и перехода на позиции поиска совместных путей решения субрегиональных проблем, что дало импульс перевода сотрудничества в Магрибе на качественно новую основу многосторонних связей. САМ отводилась ключевая роль в расширении масштабов и углублении интеграционных процессов в магрибинском субрегионе. Видение государствами – членами САМ путей формирования “Единого Магриба” базируется на неофункционалистских концепциях интеграции, ключевым положением которых является тезис о кумулятивном характере интеграционного процесса.
   Проанализированы причины, обусловившие замедление темпов интеграционных процессов в магрибинском субрегионе. Исследованы истоки и причины конфликтов и конфликтных ситуаций в Северной Африке, выявлена степень их влияния на эффективность деятельности Союза, предложены конкретные пути снижения негативного воздействия конфликтов на интеграционные процессы в регионе.
   Выделены этапы политики ЕС в отношении стран Магриба, исследована степень ее влияния на развитие центробежных и центростремительных тенденций в Северной Африке; определен характер взаимозависимости и взаимовлияния Европы и Магриба, сделан вывод о том, что взаимозависимость этих двух регионов по-прежнему имеет характер асимметричной взаимозависимости.
   Определены приоритетные сферы развития отношений Украины со странами Магриба. Украина и государства Северной Африки имеют довольно большой потенциал для развития отношений во многих областях на двусторонней и многосторонней основе. Фундаментом развития украинско-магрибинского сотрудничества должны быть, прежде всего, принципы взаимодополняемости экономического и научно-технического потенциала и взаимной выгоды.
   Ключевые слова: Магриб, Северная Африка, субрегиональная система, интеграция, сотрудничество, кооперация, межгосударственная организация, Союз арабского Магриба.

Khalifa Mohamed Abu-Bdeida. Peculiarities and prospects of the integration processes in region of Maghreb. - Manuscript.

Thesis for candidate's degree in political science by specialty 23.00.04 – political problems of international systems and global development.

   The thesis is devoted to politic analysis of integration processes in Maghreb. In the thesis it is proven that Maghreb acts as autonomic subregional system in the system of Arab relations by analyzing basic factors which influenced the formation of such subregional community. After analyzing the key tendencies of integration processes in North Africa, the milestones of the development process were defined. The thesis also provides analysis of political preconditions of creating of Arab Maghreb Council (AMC), main stages of it's functioning and reasons of integration processes slowdown in Maghreb subregion.
   Author also investigated the influence of the conflicts in North Africa on the efficiency of AMC and proposed the concrete methods of reduction of the negative influences of conflicts on the integration processes in the region.
   Author also specified the stages of EU policy towards Maghreb countries and the effect of this policy on the development of centripetal and centrifugal tendencies in North Africa. The conclusion of the analysis states that interdependency of Europe and Maghreb regions is still asymmetric.
   One of the parts of the thesis contains the definition of the primary goals of development of affairs between Ukraine and Maghreb countries.
   Key words: Maghreb, North Africa, subregional system, integration, cooperation, international organization, Arab Maghreb Union.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Особливості і перспективи інтеграційних процесів у регіоні Магрибу

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net