Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Безпекова політика Франції в контексті сучасних європейських геополітичних трансформувань
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Безпекова політика Франції в контексті сучасних європейських геополітичних трансформувань

Анотації 

Мітрофанова О. О. Безпекова політика Франції в контексті сучасних європейських геополітичних трансформувань. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. – Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Київ, 2002.

   В дисертації досліджується процес еволюціонування французьких зовнішньополітичних імператив щодо конструювання нової моделі європейської безпеки, реформування вже існуючих інститутів безпеки в умовах глобальних трансформацій усієї системи міжнародних відносин. Розглянуто взаємодію механізмів практичного втілення політичних імператив офіційного Парижа з їхніми відповідниками інших головних акторів - США, Росії, Великої Британії, Німеччини. Проаналізовано причини специфічних підходів цих держав та досвід досягнення компромісів. Досліджено становлення та еволюцію стратегічного курсу Франції щодо незалежної України в контексті трансформації системи європейської безпеки.
   Висновок: Франція виступає не лише ініціатором, а й своєрідним рушієм реалізації ідеї автономізації Європи в царині безпеки та оборони. Інститути системи європейської безпеки є механізмами реалізування стратегічної мети Франції.
   Ключові слова: автономізація Європи, безпека та оборона, глобальні трансформації, інститути безпеки, політичні імперативи, система європейської безпеки, стратегічний курс.

Митрофанова О. А. Политика безопасности Франции в контексте современных европейских геополитических трансформаций. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04. – Политические проблемы международных систем и глобального развития. – Институт мировой экономики и международных отношений НАН Украины, Киев, 2002.

   В диссертации исследуется процесс эволюции французских внешнеполитических императивов относительно создания новой модели европейской безопасности, реформирования уже существующих институтов безопасности в условиях глобальных трансформаций системы международных отношений. Детально изучена специфика реагирования Франции на изменения биполярной системы.
   Рассмотрено взаимодействие механизмов практического воплощения политических императивов официального Парижа с соответствующими механизмами других главных участников – США, России, Великобритании, Германии. Отдельные несовпадения концептуальных подходов Франции и США в вопросе создания неосистемы европейской безопасности в определенной мере определяют реформирование и создание институтов европейской безопасности. Всесторонне проанализированы причины специфических подходов этих государств и опыт достижения компромисса. Прослеживаются механизмы взаимовлияния стратегических курсов Франции и США в процессе трансформации системы европейской безопасности.
   Исследуется привлечение Францией Великобритании к созданию автономных военных сил Европейского Союза. Присоединение Великобритании к инициативам Франции и Германии в сфере безопасности является залогом успешного развития политики безопасности и обороны Европейского Союза. Прослеживается роль французско-немецкого фактора при создании европейских сил, в частности, еврокорпуса.
   Изучается становление и эволюция стратегического курса Франции относительно независимой Украины в контексте трансформации системы европейской безопасности. Анализируется ряд причин и обстоятельств специфической сдержанной позиции Франции по отношению к Украине. Осуществлен компаративный анализ принципов и реализации политики Франции относительно Украины и России.
   Детально изучены особенности продвижения Францией в международном сообществе своих стратегических императивов автономии Европы в сфере безопасности и обороны и специфика лавирования французских политических кругов в условиях изменяющихся обстоятельств. Исследуется своеобразный опыт французского правительства, умело отстаивающего национальные интересы страны при осуществлении внешнеполитического курса средствами дипломатии, активно использующей пропагандистский и агитационный методы для привлечения союзников и уменьшения роли негативных факторов.
   Сделан обобщенный вывод, что Франция выступает не только инициатором, но и своеобразным двигателем реализации идеи автономизации Европы в сфере безопасности и обороны. Институты системы европейской безопасности являются механизмами реализации стратегической цели Франции. На протяжении второй половины ХХ столетия в Париже разрабатывались концепции европейской безопасности, отличающиеся от атлантистских. В их основе был тезис о том, что однополюсный уклад с доминированием США или какой-либо другой гипотетической сверхдержавы является нежелательным для системы международных отношений. Идеальным является сценарий многополюсного мира, в котором Европа, будучи одним из центров силы, будет в значительной мере влиять на ход событий в мире.
   Ключевые слова: автономизация Европы, безопасность и оборона, глобальные трансформации, институты безопасности, политические императивы, система европейской безопасности, стратегический курс.

Mitrofanova O.O. Security Politics of France in the Context of Modern European Geopolitical Transformations. – Manuscript.

This thesis is for a Ph.D. Degree in Political Science in the field 23.00.04, political problems of the international system and global development, with the Institute of World Economy and International Relations of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, 2002.

   This thesis examines the evolution of French foreign policy imperatives about the construction of a new model of European security, and the reformation of modern security institutions, in the context of global transformations of the international relations' system. More specifically, it analyzes mechanisms for the practical realisation of French political imperatives toward main actors in the international system, namely, USA, Russia, Great Britain and Germany; it also analyzes the evolution of France's strategic course toward independent Ukraine. The thesis concludes that France is not only an initiator but a peculiar motor for the realisation of the idea of European security and defence autonomy.
   Key words: European autonomy, security and defence, global transformations, security institutions, political imperatives, European security system, strategic course.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Безпекова політика Франції в контексті сучасних європейських геополітичних трансформувань

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net