Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Культура. Наука. Освіта arrow Бібліотечна селекція документів в умовах інформатизації
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Бібліотечна селекція документів в умовах інформатизації

 Анотації

Булах Т.Д. Бібліотечна селекція документів в умовах інформатизації – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 07.00.08. Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. – Харків, 2006.

   Уперше бібліотечна селекція розглядається як системне явище, що сформувалося під впливом змін у зовнішньому середовищі. Визначено основні етапи розвитку теорії бібліотечного відбору, що дозволило виявити передумови трансформації бібліотечного відбору в бібліотечну селекцію документів та її місце в технологічному циклі формування бібліотечного фонду в різні історичні періоди і на основі конкретизації його основних процесів обґрунтувати кількісний склад та змістовне наповнення основних видів бібліотечної селекції в умовах інформатизації. Окреслено особливості первинного відбору окремих носіїв інформації та сформульовано основні орієнтири, якими слід керуватися під час визначення співвідношення між документами в процесі комплектування фонду. Запропонована технологія бібліотечної селекції з урахуванням функцій, що покладаються на бібліотечні установи в умовах інформатизації. Охарактеризовано електронну систему бібліотечної селекції як перспективний напрям діяльності вітчизняних бібліотек. Сформульовано основні аспекти поліпшення підготовки фахівців бібліотечної сфери в умовах інформатизації.
   Основним висновком дисертації є визначення діяльності по формуванню фондів, організації їх зберігання та використання на основі бібліотечного відбору як технології, яка в умовах переходу до інформаційного рівня соціальних комунікацій трансформується в інтегративний процес бібліотечної селекції в єдиному інформаційному просторі.
   Ключові слова: бібліотечна селекція документів, бібліотечний відбір документів, інформатизація, документ, документні ресурси, формування бібліотечного фонду, використання бібліотечного фонду

Булах Т.Д. Библиотечная селекция документов в условиях информатизации. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 07.00.08. Книговедение, библиотековедение, библиографоведение. – Харьковская государственная академия культуры. – Харьков, 2006.

   Впервые библиотечная селекция документов рассматривается как системное явление, сформировавшееся под влиянием изменений во внешней среде. Виделены основные этапы развития теории библиотечного отбора, что позволило выявить условия трансформации библиотечного отбора в библиотечную селекцию документов и ее место в технологическом цикле формирования библиотечного фонда в различные исторические периоды. Конкретизация основных процессов технологического цикла формирования библиотечного фонда позволила обосновать видовой состав и содержательное наполнение основных видов библиотечной селекции документов в условиях информатизации. Доказано, что на сегодняшний день можно выделить такие виды библиотечной селекции: предварительный отбор, первичный отбор, идентификационный отбор, поисковый отбор, отбор для оцифровывания и вторичный отбор документов. Некоторые из этих видов подразделяются на подвиды. В частности, в пределах первичного отбора можно условно выделить отбор собственно документов и отбор для получения права доступа к документам. Идентификационный отбор подразделяется на классификационный и координатный, поисковый – на документный, библиографический, информационный. Определены особенности первичного отбора отдельных носителей информации и сформулированы основные ориентиры, которыми следует руководствоваться при определении соотношения между документами в процессе комплектования фонда. Предложена технология библиотечной селекции документов с учетом функций, которые возлагаются на библиотечные учреждения в условиях информатизации. Охарактеризована электронная система библиотечной селекции документов как перспективное направление деятельности отечественных библиотек. Сформулированы основные аспекты улучшения подготовки специалистов библиотечной сферы в условиях информатизации, ориентированной на предоставление основных знаний работы с фондами на базе применения теоретических основ библиотечной селекции документов.
   Основным выводом диссертации есть определение деятельности по формированию фондов, организации их сохранности и использования на основе отбора как технологии, которая в условиях перехода к информационному уровню социальных коммуникаций трансформируется в интегративный процесс селекции в едином информационном пространстве.
   Ключевые слова: библиотечная селекция документов, библиотечный отбор документов, информатизация, документ, документные ресурсы, формирование библиотечного фонда, использование библиотечного фонда

Bulakh T.D. Library selection of documents under conditions of informatization. – Manuscript.

The dissertation for the scientific degree of a Candidate of Pedagogical Sciences in speciality 07.00.08.“Book Science, library science, bibliography science”. – Kharkiv, 2006.

   For the first time library selection is explored as a systemic phenomenon that has been formed under the influence of the changes in external environment. The main steps of the development of the theory of library selection have been determined that made it possible to reveal the prerequisites of transformation of library choice into library selection of documents and its place in the technology cycle of formation of library collection in different historic periods. On the base of concretization of its main processes the author has substantiated the quantitative composition and content filling of the main types of library selection under conditions of informatization. The peculiarities of the primary selection of separate information media are described and the main landmarks that should be guided by in determining ratio between documents in the process of acquisition of the collection are formulated. The technology of library selection is proposed which takes into account the functions of the library institution under conditions of informatization. The electronic system of library selection as a perspective direction of the work of national libraries is characterized. The main aspects of the improvement in educating specialists in this sphere under conditions of informatization are described.
   The principal conclusion of this thesis is determination of the activity in acquisition of library collections, organization of their preservation and use on the base of library selection as a technology. This technology under conditions of transition to the information level of social communications is being transformed into the integrative process of library selection in a single information environment.
   Key words: library selection of documents, library choice of documents, informatization, a document, document resources, acquisition of library collection, use of library collection.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Бібліотечна селекція документів в умовах інформатизації

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net