Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Геополітичні виміри України в загальноєвропейському політичному процесі
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Геополітичні виміри України в загальноєвропейському політичному процесі

Анотації 

Василенко С.Д. Геополітичні виміри України в загальноєвропейському політичному процесі. – Рукопис (390 стор.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, Київ, 2001.

   Дисертацію присвячено аналізу входженню України у загальноєвропейський політичний процес. Розглянута нова для політологічної науки галузь – геополітика, яка в умовах розбудови незалежної України набуває особливо важливого теоретичного і практичного значення. На основі аналізу багатого емпіричного матеріалу виявлено витоки і сучасні виміри української геополітики в широкому загальноєвропейському контексті. Обґрунтовано об’єктивну необхідність входження України у загальноєвропейський політичний процес. Розроблена концепція сучасної української геостратегії. Проаналізовані геополітичні орієнтації політичних партій України в аспекті входження її у загальноєвропейський процес. Проаналізована інтеграція України в європейські структури. Обґрунтовано необхідність розвитку двосторонніх зв’язків з західноєвропейськими країнами, державами Центральної та Східної Європи в контексті європейського вибору незалежної України. Різнобічно проаналізовані українсько-російські відносини, їх позитивні і негативні характерні риси, складність та динаміка розвитку. Проведено порівняльний політологічний аналіз співробітництва з країнами СНД в загальноєвропейському ракурсі. Проаналізовано південний вектор української геополітики, її сучасний стан та перспективи розвитку. Зроблено науково обґрунтований висновок про те, що збереження незалежності України, консолідацію суспільства і розбудову правової цивілізованої держави може забезпечити тільки проведення власного геополітичного курсу, який передбачатиме не тільки багатовекторність сучасної геостратегії, але й домінування її європейського вибору з пріоритетом загальнолюдських цінностей, ідеалів свободи і демократії.
   Ключові слова: геополітика, держава, загальноєвропейський політичний процес, геостратегія, інтеграція, європейські структури, європейський вибір, південний вектор.

Василенко С.Д. Геополитические измерения Украины в общеевропейском политическом процессе. – Рукопись (390 стр.).

Диссертация на соискание ученой степени доктора политических наук по специальности 23.00.02 – политические институты и процессы. Институт политических и этнонациональных исследований НАН Украины, Киев, 2001.

   Диссертация посвящена анализу вхождения Украины в общеевропейский политический процесс. Рассмотрена очень новая для политической науки сфера – геополитика, которая в условиях построения независимой Украины набирает особенно важное теоретическое и практическое значение. На основе анализа богатого эмпирического материала выявлены истоки и современные измерения украинской геополитики в широком общеевропейском контексте. Разработана концепция современной украинской геополитики. Проанализированы геополитические ориентации политических партий Украины в аспекте вхождения ее в общеевропейский процесс. Проанализирована интеграция Украины в европейские структуры. Обоснована необходимость развития двусторонних связей с западноевропейскими странами, государствами Центральной и Восточной Европы в контексте европейского выбора независимой Украины. Разносторонне проанализированы украинско-российские отношения, их позитивные и негативные характерные черты, сложность и динамика развития. Проведен сравнительный политологический анализ сотрудничества со странами СНГ в общеевропейском ракурсе. Проанализирован южный вектор украинской геополитики, ее современное состояние и перспективы развития. Сделан научно обоснованный вывод о том, что сохранение независимости Украины, консолидацию общества и построение правового цивилизованного государства может обеспечить только проведение собственного геополитического курса, который будет предполагать не только многовекторность современной геостратегии, но и доминирование ее европейского выбора с приоритетом общечеловеческих ценностей, идеалов свободы и демократии. 
   Ключевые слова: геополитика, государство, общеевропейский политический процесс, геостратегия, интеграция, европейские структуры, европейский выбор, южный вектор.

Svetlana D. Vasilenko. Geopolitical measuring for Ukraine in All-European political process. – Manuscript (390 pages).

The thesis for the maintenance of the scientific degree – Doctor of Science (Politics), speciality 23.00.02. “Political Institutions and Processes”. Institute of Political and Ethnonational Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2001.

   The thesis is dedicated to the analysis of entry of Ukraine in the All-European political process. A new field for the political science - geopolitics has been reviewed. It gives a great theoretical and practical value for construction of Independent Ukraine.
   According to geopolitics for Ukraine the vast experience from the first Ukrainian State to the Ukrainian national and democratic Revolution of 1917 – 1920 and also under the Soviet times has been elaborated by the author. Contradictions of geopolitical orientations of the Getman and Cossack State have been revealed and its geopolitics has been analysed in detail too.
   The sources and modern measuring of the Ukrainian geopolitics in a broad All-European context have been detected on the basis of the analysis of a sufficient empirical data.
   The concept of modern Ukrainian geopolitics has been designed. The principles, geostrategic imperatives and vectors have been formulated. They support a main line of modern Ukrainian geopolitics. The known principle as a multi-vector geostrategy and out of bloc status for the Ukrainian concerns to such geopolitical constants. A historical way of Ukraine testifies the right way of such selected course expediencely. The uniqueness of a geographic position of Ukraine, boundary and arrangement between two civilizations demands of the extra standard approaches and untraditional solutions.
   Invariable strategic imperative of the Ukrainian geopolitics is European choice. This choice should be predominant in the Ukrainian geostrategy to addition to multi-vectors and equal rights. The European geopolitical vector of Ukraine is able to ensure Ukrainian independent status and successful social and economic development exactly, and also to take essential concrete help in reforming of society and creation of a new market economy.
   Traditional strategically important vector of the Ukrainian geopolitics is connections with Russia. These especial fatal valuable connections are determined not only relation to the Russian market and power supplies, but also relatives, related cultures and direct neighbourhood of territories. The new international reality recognizes our modern geopolitical priorities and one of them - strengthening of trust and cooperation with Russia. Condition of relationship between Ukraine and Russia still long-lived span in many respects will determine Ukrainian future.
   Other relevant direction of a modern Ukrainian geostrategy is the different cooperation with the nearest neighbours. Geographic arrangement of Ukraine makes it possible to use its transport corridors. The regional geostrategy allows also to use such geopolitical orientations for Ukraine, as Black Sea or Southern ones.
   Ukraine should save a balance between Western and Eastern position of Ukrainian vectors for the own external policy. As a result a situation will promote stability in local region, will develop relations with Western-European countries, two-side relations between Ukraine and separate countries, countries of locale.
   The geopolitical orientations of political parties to Ukraine in aspect entering of Ukraine in the All-European political process have been analysed. Democratic, national-democratic parties and the right-wing political forces are more oriented on European choice than left-wing parties.
   The integration of Ukraine to European structures has been analysed. The necessity of development of bilateral connections with Western-European countries, and also with States of Central and East Europe in a context of European choice of Ukraine has been substantiated.
   The Ukrainian-Russian relationship, their positive and negative characteristics, complexity and dynamics of developing have been analysed. The comparative politological analysis of cooperation with CIS countries in All-European process has been carried out.
   The Southern vector of the Ukrainian geopolitics, its position and prospects for the development has been analysed. The Black Sea orientation is esteemed as the relevant component of the Ukrainian geopolitics, which one is directed for implementation of entering process to Integrated Europe across a system of regional affiliations and structures.
   The scientific-substantiated conclusion has been made that safe-keeping of independence for Ukraine, consolidation of society and the construction of the legal civilized State would be ensure due realization of an own geopolitical course. This one will suppose multi-vectors in modern geostrategy with dominance of All-European choice including priority of universal values, ideals of freedom and democracy.
   Integration of Ukraine to Europe is an objective process of modernity, prepared by historical development of Ukrainian State and World Association.
   Key words: geopolitics, state, All-European political process, geostrategy, integration, European structures, European choice, southern vector.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Геополітичні виміри України в загальноєвропейському політичному процесі

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net