Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Інститут президентства як суб’єкта концептуальної влади в демократичних політичних системах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Інститут президентства як суб’єкта концептуальної влади в демократичних політичних системах

Анотації 

Батракова І.В. Інститут президентства як суб’єкта концептуальної влади в демократичних політичних системах. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 - політичні інститути та процеси. Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ, 2003.

   У дисертації досліджується взаємозв'язок інституту президента як суб'єкта концептуальної влади і демократичної політичної системи, як її об'єкта. Показується, що реальна модель політичної системи містить олігархічний і антиолігархічний компоненти, кожний з яких може стати переважним. Концептуальне регулювання політичної системи, збереження її демократичної визначеності, є найважливішою задачею президентської влади. Використання теоретичних моделей Д. Істона, Є. Сєдова, теорії потреб А. Маслоу і теорії соціальної мобільності П. Сорокіна дозволило виявити статичний і динамічний параметри політичної системи, оптимізація яких дає можливість підтримувати еволюційний характер політичного розвитку.
   Доведено, що політична система України носить переважно олігархічний характер, а її параметри, насамперед статичний, далекі від оптимальних значень. Встановлено, що збереження демократичного типу політичної системи країни вимагає підтримки антиолігархічного компонента, що має забезпечити реалізація запропонованої Президентом України політичної реформи.
   Ключові слова: концептуальна влада, інститут президентства, концепція державного ладу, демократична політична система, олігархічні тенденції, антиолігархічні концепції.

Батракова И.В. Институт президентства как субъект концептуальной власти в демократических политических системах. - Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 - политические институты и процессы. Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск, 2003.

   Констатируется, что в области изучения института президента существует известный пробел: недостаточно проработана задача адаптации избранной модели политического устройства государства к меняющимся общественным потребностям. Прежде всего, это касается посттоталитарных систем, в том числе, украинской.
   Работа посвящена изучению места и роли института президентства как субъекта концептуальной власти в демократических политических системах. В качестве рабочей гипотезы предлагается утверждение - институт президентства является основным субъектом поддержания демократической модели политической системы, благодаря его концептуально-властным функциям.
   Целью диссертационной работы является теоретико-методологический анализ сущности и структуры президентства, как субъекта концептуальной власти в демократических политических системах.
   На основании изучения эволюции альтернативных доктрин демократического устройства государственности определяются преобладающие типы политического сознания и поведения политических агентов, а также тенденции их изменения для политических систем, организованных и управляемых в соответствии с принципами соответствующей доктрины (концепции). Изучается жизнеспособность олигархической и антиолигархической концепции в реальных политических системах современности. Выявляется структура концептуальной власти, её роль и место в политической системе общества.
   На примере афинской республики времени Солона, США времен А. Линкольна и Ф.Д. Рузвельта, а также Франции IV и V республик вскрывается сущность института президентства, как субъекта концептуальной власти в демократических политических системах. Анализируются основные стратегические модели перехода от тоталитаризма к демократии. Определяются параметры политической системы Украины на современном этапе политического развития и модернизации, оценивается эффективность президентской власти, как функции поддержания демократической модели политической системы страны.
   Обосновываются следующие положения:
   Доказано, что концептуальная власть является специфической разновидностью политической власти, которая заключается в осуществлении политического руководства, определении стратегических приоритетов политического развития и параметров функционирования политической системы.
   Установлено, что характер развития демократической политической системы определяется борьбой олигархических и антиолигархических тенденций в политическом процессе, что обуславливает балансирующую функцию концептуальной власти в демократических политических системах.
   Установлено, что олигархизация политической системы осуществляется максимально быстро в тех обществах, в политической культуре которых автономное политическое участие граждан слабо выражено, или совсем отсутствует. Поэтому вторичное политическое развитие требует от концептуальной власти более жесткой и оперативной реакции на нарушения допустимых границ активности политических и экономических агентов.
   Доказано, что сохранение демократического характера политической системы требует перехода к олигархично-антиолигархичному пониманию политической активности. Удержание активности политических и экономических агентов в системных рамках, является прерогативой концептуальной власти президента как главы государства.
   Обосновано, что институт президентства является субъектом концептуальной власти, которая воспринимает социальные потребности (как в статике, так и в динамике), переводит эти потребности на язык социологической доктрины, отсеивает те элементы, существующих в обществе концепций государственного устройства, которые несут целевую функцию управления.
   Определены индикаторы эффективности концептуальной власти: статический и динамический параметры политической системы, что характеризуют наличие “среднего класса” и степень открытости каналов социальной мобильности.
   Установлено, что на современном этапе модернизационного процесса в Украине для поддержания демократической модели политической системы от института президента, как субъекта концептуальной власти, требуется повышение эффективности политического управления за счет ограничения олигархической активности до достижения статическим параметром политической системы оптимального значения.
   Ключевые слова: концептуальная власть, институт президентства, институт президента, концепция государственного порядка, демократическая политическая система, олигархические тенденции, антиолигархические концепции.

Batrakova I.V. The institute of presidency as the subject of conceptual power in democratic political systems. - The manuscript.

The dissertation for a degree of a candidate of political sciences by specialty 23.00.02 - political institutes and processes. Dnepropetrovsk National University, Dnepropetrovsk, 2003.

   In the dissertation the interrelation of institute of the president, as subject of conceptual power and democratic political system, as its object is investigated. It is shown, that the real model of political system contains oligarchic and antiolygarchic components, each of which can become prevailing. The conceptual management of political system, preservation its of democratic definiteness, is a major task of presidential power. Using theoretical models D. Easton, E. Sedov, theory of needs A. Maslow and theory of social mobility of P. Sorokin has allowed to reveal static and dynamic parameters of political system, which optimization enables to support evolutionary character of political development.
   It is proved, that the political system of Ukraine carries oligarchic character, and its parameters, first of all static, are far from optimum meanings. It is established, that the preservation of a democratic type of political system of the country requires support of antiolygarchic component, that is move of a political rate and economic line to the left. The realization of the project of Ukraine, offered by the president, of political reform should result in such result.
   Key words: The conceptual power, institute of presidency, institute of the president, concept state building, democratic model, political system of a society.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Інститут президентства як суб’єкта концептуальної влади в демократичних політичних системах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net