Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Зовнішня політика європейської середньої держави за умов глобалізації (на прикладі Великої Британії, Польщі і України)
Меню
Головна сторінка
Реклама
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література
Реклама


Зовнішня політика європейської середньої держави за умов глобалізації (на прикладі Великої Британії, Польщі і України)

Анотації 

Дударьов В.В. Зовнішня політика європейської середньої держави за умов глобалізації (на прикладі Великої Британії, Польщі і України). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04. – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – Київ, 2003.

   Дисертація присвячена дослідженню зовнішньої політики європейської середньої держави за умов глобалізації. Виокремлено основні теоретичні підходи вітчизняних глобалізаційних досліджень. Розглянуто негативні аспекти глобалізаційних процесів. Дано визначення імперіалізму як “порушення національного інтересу”. Сконструйовано синтетичну системно-порівняльну парадигму зовнішньополітичної поведінки європейської середньої держави за умов глобалізації. Розроблено систему глобалізаційних загроз сучасній державі.
   Виокремлено парадигми виживання і розвитку середньої європейської держави за умов глобалізації. На прикладах Великобританії, Польщі та України доведено оптимальність тривекторної моделі зовнішньої політики європейської середньої держави в глобалізаційному середовищі.
   Ключові слова: глобалізація, середня держава, національний інтерес, національна могутність, глобалізаційні загрози, зовнішньополітична модель, зовнішньополітичний вектор.

Дударев В.В. Внешняя политика европейского среднего государства в условиях глобализации (на примере Великобритании, Польши и Украины). – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04. – Политические проблемы международных систем и глобального развития. Институт мировой экономики и международных отношений НАН Украины. – Киев, 2003.

   Диссертация посвящена исследованию внешней политики европейского среднего государства в условиях глобализации. Определены, классифицированы и детально рассмотрены основные теоретические подходы и методы исследования глобализационных процессов в отечественной и зарубежной политической науке. Выделено шесть основных подходов в исследовании глобализационных процессов украинской политической наукой: экономистский, консервативно-цивилизационный, протестно-антиглобалистский, прагматичо-атлантистский, синергетико-альтернативистский, а также конструктивистский подход “мирового сообщества”.
   С точки зрения концепции “национального интереса”, широко и детально рассмотрены негативные аспекты глобализации. Институт национального государства рассматривается как основа для формирования системы критериев оценки этих аспектов. После рассмотрения основных теорий империализма, последний определяется как нарушение национального интереса. Разработана синтетическая системно-сравнительная парадигма исследования внешней политики европейского среднего государства в условиях глобализации. Доказано, что любые проявления глобализации могут исследоваться исключительно путем синтетических методик.
   На основании теорий глобализации, сделан вклад в теорию среднего государства. Разработана система глобализационных угроз среднему государству, которые подразделяются на две группы и три уровня: угроза системе власти и угроза системе легитимации; действующие на уровнях национальной безопасности, национального благосостояния, национальных представлений о социальной справедливости. Определены и обоснованы пять парадигм выживания и развития среднего европейского государства в глобализационной среде – парадигма технологизма (необходимость развития технологий), коллективной безопасности, национального консерватизма, демократизма (необходимость демократического обустройства общества) и стратегизма (необходимость высокого развития стратегического мышления).
   Сконструирована и обоснована оптимальная модель внешней политики европейского среднего государства в условиях глобализации. Последняя определяется как тривекторная и подтверждается примерами внешних политик Великобритании, Польши и Украины. Тривекторная внешняя политика создает наилучшие условия для реализации национального потенциала и дипломатического маневра в условиях глобализации. В случае Великобритании, такими тремя векторами являются: Европейский, Атлантично-Американский и Южный (прежде всего, страны Содружества). В случае Польши, такими тремя векторами будут: Европейский Союз, Восточная Европа, США и наднациональные Атлантические структуры. В случае Украины, также выделяется три вектора: Европейский – ЕС, Российско-Американский, Балто-Черноморский.
   Ключевые слова: глобализация, среднее государство, национальный интерес, национальная мощь, модель внешней политики, внешнеполитический вектор.

Dudaryov V. V. European middle power foreign policy in a globalisational context (illustrated by British, Polish and Ukraine) - Manuscript.

The dissertation is for Ph.D Degree in Political science under the specialization code 23.00.04 - Political problems of international system and global development. Institute of World Economy and International Relations, National Academy of Sciences of Ukraine, Kiyiv, 2003.

   The dissertation is on European middle power foreign policy in a globalisational context. The main theoretical approaches of Ukrainian and world politology toward globalisation are regarded and conceptualized. The negative aspects of globalisational processes are studied. The definition of imperialism as a breach of national interest is put forward. The synthetic comparative-system paradigm is constructed to analyse middle power foreign policy behaviour in a globalisational environment.
   Two-components and three-levels system of globalisational threats to middle-power to be classified is elaborated. Five paradigms of middle-powership survival and development in a globalisational context are defined and conceptualised.
   Proved that the most optimal model of European middle powership foreign policy behaviour is three-vectors one. This hypothesis is illustrated by British, Polish and Ukrainian foreign policy’s examples.
   Key words: globalisation, middle-powership, national interest, national power, globalisational threats, foreign policy model, foreign policy vector.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Зовнішня політика європейської середньої держави за умов глобалізації (на прикладі Великої Британії, Польщі і України)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!