Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Модернізація соціал-демократичної парадигми у контексті конвергенції ідеології
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Модернізація соціал-демократичної парадигми у контексті конвергенції ідеології

Анотації 

Остюченко С.М. Модернізація соціал-демократичної парадигми у контексті конвергенції ідеології. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. Одеська національна юридична академія. – Одеса, 2003.

   Виявлено головну особливість нової соціал-демократії - орієнтацію на конвергентну модель суспільного розвитку. Аргументовано тезу про те, що в майбутньому основною проблемою для лівих партій стане задача забезпечення рівноваги між соціалістичними і ліберальними цінностями. Обґрунтовано положення про те, що глобалізація й індивідуалізація є тими основними факторами, що будуть помітно впливати на всі основні сфери громадського життя. Виявлено, що суттю модернізації сучасної соціальної держави є визнання ринку, захист неринкових соціальних сфер. Обґрунтовано, що західноєвропейський тип соціал-демократії не є універсальним явищем, придатним для всіх країн, оскільки кожна з них має свої особливості. Доведено, що критеріями відповідності політичних програм реальній політиці є зміст бюджету, його орієнтація і, насамперед , його податковий розділ.
   Ключові слова: соціал-демократична парадигма, модернізація, конвергентная модель суспільного розвитку, конвергенція ідеологій, суспільна демократична держава, “третій шлях”.

Остюченко С.Н. Модернизация социал-демократической парадигмы в контексте конвергенции идеологий. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 - политические институты и процессы. – Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2003.

   Выявлена главная особенность новой социал-демократии – ориентация на конвергентную модель общественного развития, отражающую общемировую тенденцию к взаимовлиянию и взаимопроникновению социалистических и либеральных идей в эпоху глобализации мировой экономики, финансов, торговли и культуры, т.е. к достижению равновесия между свободным рынком и социальной защищенностью, государственным вмешательством и дерегулированием, коллективной интеграцией и индивидуализмом как образом жизни.
   В результате анализа политической практики выявлено, что, несмотря на острую политическую борьбу партий различных ориентаций (социал-демократической, либеральной и т.д.), победившая на выборах партия и сформированное ею правительство, как правило, не осуществляют демонтаж модели общественного развития, созданной правительством, ранее находившимся у власти.
   Аргументирован тезис о том, что в будущем основной проблемой для левых партий станет задача обеспечения равновесия между социалистическими и либеральными ценностями, т.е. равновесие между свободным рынком и социальной защищенностью, государственным вмешательством и дерегулированием, коллективной интеграцией и индивидуализмом.
   Обосновано положение о том, что глобализация и индивидуализация являются теми основными факторами, которые будут оказывать значительное влияние на все основные сферы общественной жизни. И та, и другая являются причинами изменения условий жизнедеятельности социумов, сложившихся в индустриальную эпоху, и, соответственно, требуют далеко идущего пересмотра не только отдельных положений и установок, но и самой философии социал-демократического движения.
   Выявлено, что сутью модернизации современного социального государства является признание рынка, защита нерыночных социальных сфер, для чего государство усиливается, равно как усиливается и гражданское общество. Государство усиливается не в сфере рынка, а в области культуры, образования, духовной жизни, в сфере охраны природы, экологии.
   Показано, что ключевой идеей социал-демократии должно стать то, что каждый гражданин имеет право на достойный уровень социального обеспечения, когда все его собственные усилия потерпели неудачу. Гарантия достойного уровня жизни зависит не от экономических заслуг, а от прав человека. Социальное государство должно сосредоточивать свои усилия на вложениях в человеческий и социальный капитал, но также содействовать созданию новых рабочих мест средствами микроэкономической политики и не отказываться от ответственности, когда усилия граждан найти работу оказываются безрезультатны.
   Обосновано, что западноевропейский тип социал-демократии не является универсальным явлением, пригодным для всех стран, поскольку каждая из них имеет свои особенности. В частности, в Украине распространению опыта западной социал-демократии препятствуют неразвитость рыночных отношений и незначительность среднего класса. А принятие либералистского принципа равенства исходных возможностей для индивидов, равенства лишь перед законом, привело бы к дальнейшему ухудшению положения в стране.
   Доказано, что критериями соответствия политических деклараций реальной политике являются содержание бюджета, его ориентация и, прежде всего, его налоговый раздел.
   Ключевые слова: социал-демократическая парадигма, модернизация, конвергентная модель общественного развития, конвергенция идеологий, социальное демократическое государство, “третий путь”.

Оstuchenko S.N. The Modernization social-democratic paradigm in context an convergantion ideolodies. - Manuscript.

The dissertation on competition of scientific degree of the candidate of political sciences on speciality 23.00.02 - political institutes and processes. - Оdessa national Academy. - Odessa, 2003.

   Main particularity of new social democracy is an orientation on convertational model of public development. Thes is about tha the main problem for left parties (in the future) will be the balance problem between its socialist and liberal values has been prowed. Thesis about globalization and personalization are these main factors which will vastly influence upon all main spheres of public life has been motivated.
   It is revealled that the main paint of modernization of modern social state is a recognition of the market and protection of unmarketable social spheres. It is motivated that wast european tipe of social democracy is not an universal phenomena suiting for all countries as far as every of them has its own peculiarities. It is proved that criterions of correspondence of political programs to real politics are a contents of budget its orientation and first of all tax section.
   Keys words: social-democratic paradigm, modernization, convergational model of public development, convergation ideologies, public democratic condition, "third way".

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Модернізація соціал-демократичної парадигми у контексті конвергенції ідеології

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net