Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Ідейні та політико-практичні засади діяльності соціал-демократії
Меню
Головна сторінка
Реклама
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література
Реклама


Ідейні та політико-практичні засади діяльності соціал-демократії

Анотації 

Швець О.Є. Ідейні та політико-практичні засади діяльності соціал-демократії. – Рукопис (230 с.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.03 – політична культура та ідеологія. – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київ, 2003.

   Дисертація є комплексним політологічним дослідженням феномена соціал-демократії, визначена її теоретико-концептуальна парадигма та методологічні основи в контексті сучасних політологічних досліджень. Показано сутність і особливості соціал-демократії як особливого соціополітичного утворення з урахуванням нового політичного дискурсу – онтологічного, феноменологічного, аксіологічного, політико-юридичного, системного, структурного, діалектичного, що дає можливість зробити висновок про міждисциплінарний характер даного феномена.
   Проаналізовано такі складові становлення соціал-демократії як політична демократія, економічна демократія як основа добробуту народу, основні тенденції розвитку соціальної демократії, етичні витоки соціал-демократії та сенс основних цінностей. Досліджено європейський досвід соціал-демократії в контексті глобалізації. Здійснено перегляд традиційних підходів на походження і сутність соціал-реформізму. Репрезентована гуманістична спрямованість соціал-демократії. Визначені передумови виникнення соціал-демократії в Україні, її національні особливості та здійснено порівняльний аналіз західноєвропейської і української соціал-демократії.
   Основні результати, що містяться у науковій роботі, відзначені стипендією Кабінету Міністрів України.
   Ключові слова: соціал-демократія, демократичний соціалізм, правова держава, громадянське суспільство, соціальна держава, політична демократія, економічна демократія, соціальна демократія.

Швец Е.Е. Идейные и политико-практические основы деятельности социал-демократии. – Рукопись (230 c.).

Диссертация на соискание научной степени кандидата политических наук по специальности 23.00.03 – политическая культура и идеология. Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, Киев, 2003.

   Диссертация представляет собой комплексное политологическое исследование феномена социал-демократии, определена ее теоретико-концептуальная парадигма и методологические основы в контексте современных политологических исследований. Показано сущность и особенности социал-демократии как социополитического образования с учетом нового политического дискурса – онтологического, феноменологического, аксиологического, политико-юридического, системного, структурного, диалектического, что дает возможность сделать выводы о междисциплинарном характере данного феномена.
   Проанализированы основные составляющие становления социал-демократии: политическая демократия, экономическая демократия как основа благосостояния народа, тенденции развития социальной демократии, этические истоки социал-демократии и смысл основных ценностей.
   Рассматривается генезис исторических предпосылок возникновения и развития социал-демократии, эволюция идеологических и политико-правовых основ, основные формы реализации демократии и новые тенденции, связанные с трансформацией украинского общества и способствующие формированию стабильного общества, социального государства, социального партнерства, социальной защиты, социальных гарантий населения. Отмечается, что дискурс социал-демократии базируется на общецивилизационных ценностях – социальной справедливости как общечеловеческом идеале, демократии как наиболее перспективной форме общественного устройства, ценности личности, защите прав и свобод граждан.
   Исследован европейский опыт социал-демократии в контексте глобализации. Пересмотрены традиционные подходы к происхождению и сущности социал-реформизма. Раскрыта гуманистическая направленность социал-демократии. В диссертации на основе сравнительного анализа социал-демократического движения Германии, Франции, Италии, Швеции, Великобритании проанализированы новейшие концепции “либерального”, “функционального”, “религиозного”, “лейбористского” социализма.
   Определены условия возникновения социал-демократии в Украине, ее национальные особенности, рассмотрены проблемы становления ее как политической идеологии и стратегии реформ, экономического роста, создания достойных условий жизни, укрепления партнерства между государством и обществом. Проведено сопоставление западноевропейской и украинской социал-демократии.
   Делается вывод, что социал-демократия аккумулирует общечеловеческие ценности, которые могут способствовать духовному обновлению общества, гуманизации социально-политических отношений, становлению гражданского общества и правового государства.
   Ключевые слова: социал-демократия, демократический социализм, правовое государство, гражданское общество, социальное государство, политическая демократия, экономическая демократия, социальная демократия.

Svets H.Y. Ideological, political and practical bases of activity of social democracy. – Tapescript (230 р.).

The thesis is presented for a political science candidate's degree on speciality 23.00.03 – Political Culture and Ideology. Institute of State and Law by V.M. Koretskogo of Ukrainian National Academy of Sciences, Kiev, 2003.

   The thesis represents complex polytology research of social democracy phenomenon. Theoretical and conceptual paradigm and methodological bases in the context of modern political science researches are defined. The essence and features of social democracy as social and political formation in view of new political discourse – ontological, phenomenological, acsiological, political and legal, system, structural, dialectic, that enables to make conclusions about interdiscipline character of the given phenomenon are shown.
   Such compound formations of social democracy as political democracy, economic democracy as a basis of common weal, main tendencies of development of social democracy, ethical sources of social democracy and sense of main values are analyzed. The European experience of social democracy in the context of globalization is esearched. The traditional approaches to origin and essence of social reformism are reconsidered. The humanist trend of social democracy is revealed.
   The conditions of social democracy origin in Ukraine are defined, its national features and the comparative analysis of the West-European and Ukrainian social democracy are developed.
   Keywords: Social Democracy, democratic socialism, jural state, civil society, social state. Political democracy, economic democracy, social democracy.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Ідейні та політико-практичні засади діяльності соціал-демократії

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!