Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Влада у некласичних формах демократії: політико-антропологічний вимір
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Влада у некласичних формах демократії: політико-антропологічний вимір

Анотації

Шевчук В.О. Влада у некласичних формах демократії: політико-антропологічний вимір. – Рукопис (207 стор.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути і процеси. Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, Харків, 2002.

   Дисертація присвячена вивченню проблеми структурування та функціонування влади в некласичних формах демократії на основі розробки та використання політико-антропологічної дослідницької моделі.
   В роботі виділені та проаналізовані найперспективніші напрямки політико-антропологічної методології дослідження транзитивної влади. Розглянуті можливості використання веберівської концепції патримоніалізму для операціонализації та пояснення сучасного транзитивного процесу.
   Основну увагу зосереджено на виявленні та вивченні досучасних (патримоніальних) компонентів структурування та функціонування посткомуністичної влади, тенденцій і форм їхньої взаємодії із сучасними демократичними інститутами.
   Проаналізовано можливості оптимізації демократизаційного процесу з урахуванням виявлених особливостей, що характерні для некласичних демократій.
   Ключові слова: влада, некласична демократія, посткомуністичний транзит, політико-антропологічна методологія, неопатримоніалізм, патрон-клієнтелізм, політичний ринок.

Shevchuk V.A. Power in Non-Classical Forms of Democracy: Political-Anthropological Aspects.- Manuscript (207 p.).

Thesis for candidate’s degree by speciality 23.00.02 – Political institutes and processes. V.N.Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, 2002.

   The dissertation is devoted to a problem of power structuring and functioning in non-classical forms of democracy, based on the development and application the political-anthropological research model.
   The most recent trends of the political-anthropological methodology for investigating transitive power have been outlined and analyzed. The possibilities of using Weber’s patrimonialistic conception for analyzing and explaining modern transitive process have been considered.
   The main focus is given to determining and studying pre-contemporary (patrimonial) components of structuring and functioning post-communistic power as well as to tendencies and forms of their interaction with modern democratic institutions.
   The possibilities of democratic process optimization of the considering outlined characteristics of non-classical democracies have been analyzed.
   Key words: Power, Non-classic Democracy, Post-Communist Transition, Political-anthropological methodology, Neo-patrimonialism, Patron-clientelism, Political Market.

Шевчук В.А. Власть в неклассических формах демократии: политико-антропологическое измерение. – Рукопись ( 207 стр.).

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 – политические институты и процессы. Харьковский национальный университет им. В.Н.Каразина, Харьков, 2002.

   В диссертации исследуется проблема структурирования и функционирования власти в условиях транзитивной демократии. Транзитивная демократия рассматривается с точки зрения неклассичности её параметров, которая создаётся ситуацией одновременного существования и функционирования эволюционно разновозрастных властных структур, разграничивающихся по линии “традиционное - современное”. Для интерпретации этих особенностей используется политико-антропологическая методологическая модель.
   Выбор политико-антропологической исследовательской перспективы обосновывается как наиболее адекватная теоретическая база стратегического моделирования и прогнозирования транзитивного процесса.
   В работе выделены и проанализированы наиболее перспективные направления политико-антропологической методологии исследования транзитивной власти: проблематика адаптации, инкорпорации и трансформации традиционных потестарно-политических институтов и механизмов, анализ тенденций и форм взаимодействия традициональных и современных институтов и структур, проблема ментально-антропологического наполнения заимствованных структур. Рассмотрены возможности использования веберовской концепции патримониализма для операционализации и объяснения современного транзитивного процесса. Веберовский инструментарий представлен как довольно точный критерий прогнозирования и диагностирования успешности транзита. На основе его задействования выделены структурные закономерности эволюции досовременных политических систем, их перехода к легально-рациональному типу.
   Смоделирована концептуальная схема интерпретации переходной демократии посткоммунистического типа. В теоретической инструментализации новой политической реальности выделяются две линии исследования. Первая линия связана с фиксацией принадлежности посткоммунистических процессов к “глобальной демократической волне” и использованием того значительного теоретико-методологического багажа, который накоплен на основе сравнительной аналитики всего многообразия национальных и видовых вариантов транзита. В рамках этой линии посткоммунистическая демократия в наибольшей ее целостности укладывается в разные минималистские или, так называемые “электоральные” теоретические схемы. Второй и, безусловно, центральной составляющей концептуального моделирования транзитивной демократии предлагается выделение и аналитика ее внутренних, сущностных параметров, которые формируются в процессе синтеза традиционных форм с заимствованными новациями. В качестве содержательной линии концептуального моделирования посткоммунистической демократии обосновывается оптимальность привлечения концепции патримониализма и ее современных модификаций.
   Основное внимание в работе уделяется идентификации и анализу досовременных (патримониальных) компонентов структурирования и функционирования посткоммунистической власти, тенденций и форм их взаимодействия с современными демократическими институтами. В институциональной структуре посткоммунистического образования власти выявляется существенная инкорпорация патримониальных механизмов: ситуативная схема олигархического правления, монократия управления, апроприационная персонализация власти, “государство-класс” (”государство-аппарат”), “правящий класс-аппарат”, пребендальная коррупция, государствоструктурирующая роль патрон-клиентелизма, восточный вариант его эволюции. Они на сущностном уровне искажают западные структуры и переориентируют их на цели легитимации моносубъектности политической системы.
   Значительное место отводится анализу знаково-символических структур “неклассических” демократий, которое фиксирует особенности восприятия транзита на “емном”, содержательно-интерпретационном уровне реализации. Исследование посткоммунистического перехода выявляет интерпретационную ”неопатримониализацию” демократии, ее базовых идей и институтов на всех семиотических уровнях власти. Рассматривая процессы структурирования и функционирования политического рынка в условиях неопатримониальной политической системы, автор вводит гипотезу о типологическом характере отличия посткоммунистического потестарно-символического рынка от западного, которая выводится из необходимости учета влияния политико-системного фактора на структурирование политического рынка и содержательные аспекты его функционирования.
   Ключевые слова: власть, неклассическая демократия, посткоммунистический транзит, политико-антропологическая методология, неопатримониализм, патрон-клиентелизм, политический рынок.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Влада у некласичних формах демократії: політико-антропологічний вимір

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net