Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Конверсія як соціально-політична проблема трансформації українського суспільства
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Конверсія як соціально-політична проблема трансформації українського суспільства

Анотації 

Вакуленко М.В. Конверсія як соціально-політична проблема трансформації українського суспільства. — Рукопис (176 стор.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 — політичні інститути і процеси — Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київ, 2003.

   В дисертації на підставі аналізу теорії й практики конверсії на Заході, в СРСР, Росії та Україні обґрунтовуються причини її виникнення, цілі, умови, механізми та особливості здійснення; характеризуються моделі "перманентної'', "адміністративно-командної", "ринкової" конверсій. Зазначається, що значна частка ВПК у промисловості України, його адміністративно-командна форма, існування в якості одного із структурних ланцюгів єдиного державного механізму, обумовили специфіку трансформації в державі; надали конверсії соціального характеру, зробили її досить важливою складовою якісного перетворення суспільства. Це в свою чергу потребує розв'язання цілої низки теоретичних і практичних соціально-економічних проблем: розробки нових концепцій зовнішньої політики, воєнної доктрини та інших соціально-політичних програм; формування нового ВПК, адекватного до потреб та економічних можливостей, а також соціально-політичних умов, що змінилися; ВПК повинен являти собою не тільки певну цілісність а й систему, хоча і взаємопов'язаних, але в той же час і відносно (в рамках своїх повноважень) самостійних суб'єктів економічної, політичної та соціальної діяльності; формування нового суб'єкта конверсії (демократичного, публічного, відкритого), який являв би собою систему відносно самостійних державних органів, політичних, економічних, соціальних, наукових та суспільних інститутів і організацій, які діють на засадах узгодження інтересів всіх сторін при досягненні ними консенсусу; пошук ефективних шляхів здійснення конверсії, найбільш адекватних до конкретно-історичних умов України. Пропонується в якості одного з ефективних шляхів здійснення конверсії створення соціополісів на базі підприємств ВПК, як специфічної історичної форми випереджального розвитку, концентрації та злиття виробництва, капіталу, науки, освіти і висококваліфікованої робочої сили. Обгрунтовано модель "трансформаційної" конверсії для України.
   Ключові слова: воєнно-промисловий комплекс (ВПК), політика конверсії, конверсія, модель конверсії, воєнна доктрина (ВД), трансформація, транзитологія, громадянське суспільство, політика, соціополіс, об'єкт конверсії, суб'єкт конверсії.

Вакуленко М.В. Конверсия как социально-политическая проблема трансформации украинского общества. — Рукопись (176 стр.).

Диссертация на соискание научной степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 — политические институты и процессы. — Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, Киев, 2003.

   В диссертации на основе анализа теории и практики конверсии на Западе, в СССР, России и Украине выявляются её причины, цели, условия, механизмы и особенности осуществления; характеризуются модели "перманентной", "административно-командной", "рыночной" конверсии. Предлагается выйти за рамки традиционных исследований конверсии преимущественно как экономического феномена, как элемента реструктуризации хозяйства. Отмечается, что значительная доля ВПК в промышленности Украины, его административно-командная форма, существование в качестве одного из структурных звеньев единого государственного механизма, обусловили специфику трансформации в стране: придали конверсии социальный характер, сделав её важнейшей составляющей качественного преобразования общества; направленность на демократизацию политической системы, формирование гражданского общества и рынка. Это привело к необходимости решения целого ряда теоретических и практических социально-политических проблем: разработки новых концепций внешней политики, военной доктрины и других социально-политических программ; формирования нового ВПК, адекватного потребностям и экономическим возможностям, а также изменившимся социально-политическим условиям; ВПК должен являть собой не только некую целостность, но и систему, хоть и взаимосвязанных, но относительно (в рамках своих полномочий) самостоятельных субъектов экономической, политической и социальной деятельности; формирования нового субъекта конверсии (демократического, публичного, открытого), представляющего собой систему относительно самостоятельных государственных органов, политических, экономических, социальных, научных, общественных институтов и организаций, действующих на основе согласования интересов всех сторон при достижении ими консенсуса; поиска наиболее адекватных конкретно-историческим условиям Украины эффективных путей осуществления конверсии, имеющих не только экономический, но и социальный характер. Представляется, что одним из них является создание социополисов на базе предприятий ВПК, как специфической исторической формы опережающего развития, концентрации и слияния производства, капитала, науки, образования и высококвалифицированной рабочей силы. Обоснована модель "трансформирующей" конверсии для Украины.
   Ключевые слова: военно-промышленный комплекс (ВПК), политика конверсии, конверсия, модель конверсии, военная доктрина (ВД), трансформация, транзитология, гражданское общество, политика, социополис, объект конверсии, субъект конверсии.

Vaculenko M.V. Conversion as a socio-political problem of Ukrainian society transformation. – Manuscript (176 p.).

Thesis is submitted for the candidate's degree in the field of political science, specialty 23.00.02 – political institutes and processes. Koretskiy's Institute of State and Law, Ukraine's National Academy of Science's, Kiev, 2003.

   It is analyzed the theory and practice of military conversion in the West, Russia and Ukraine. It is studied the reasons, purposes, conditions, mechanisms and characteristic of realization of conversion under different social conditions. The models of "permanent", "administrative" and of "market-oriented" conversions have been built. It is explored the specific characteristics and conditions of conversion in Ukraine, where military industry used to be the most important and significant sector of economy within the former USSR. That is why, it is argued, the conversion in Ukraine obstains a specific socioeconomic aspect which associates with a qualitative transformation of the country in a democratic state with a market-oriented economy and a developed civil society. On the base of the analysis conducted, it is argued, that the most optimal model of conversion for Ukraine lies on the way of the creation of the sociopolises, that are the socio-industrial complexes which combine together economy, knowledge, science and human capital — a high qualification of workers. The model of "conversion under transformation" for Ukraine is suggested. 
   Key words: military-industrial complex, politica of conversion, conversion, the conversion model, military doctrine, transformation, transitology, civil society, politica, sociopolis, object of conversion, subject of conversion.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Конверсія як соціально-політична проблема трансформації українського суспільства

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net