Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Громадянська згода як передумова громадянського суспільства в Україні (досвід політичного аналізу в Криму)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Громадянська згода як передумова громадянського суспільства в Україні (досвід політичного аналізу в Криму)

Анотації 

Арудов М. С. “Громадянська згода як передумова громадянського суспільства в Україні (досвід політичного аналізу в Криму)”. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 - політичні інститути і процеси. –Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, Сімферополь, 2004.

   Дисертація присвячена дослідженню проблеми громадянської згоди як передумови становлення громадянського суспільства в Україні (у Криму).
   Розглядаючи суспільство як структурно організоване ціле, дисертант через систему координат суспільства простежує становлення влади авторитету та її еволюції до авторитету влади; виникнення ідеї громадянського товариства і можливості її здійснення, а також досліджує основні параметри громадянського товариства.
   Вирішення проблеми на рівні загального дозволило розглянути заявлену проблему на рівні конкретних умов України. Для цього знадобилося досліджувати громадянську ідентичність як проблему, розглянути процес формування демократичних цінностей і усвідомити можливості політики мультикультуралізму.
   У свою чергу, дослідження заявленої проблеми в умовах трансформації сучасного українського суспільства дозволило редукувати предмет дослідження до рівня кримської дійсності. Здійснений соціально-політичний аналіз ситуації в Криму показав, що вирішення проблеми громадянської ідентичності в умовах соціокультурного різноманіття має свої особливості. Шляхи забезпечення громадянської згоди припускають діалог культур і конфесій у контексті політики мультикультуралізму. Стосовно можливостей здійснення громадянської згоди і становлення громадянського суспільства, то вони є. Це досвід життєдіяльності етнокультурних товариств, перші кроки місцевого самоврядування, діяльність масових громадських організацій.
   І на рівні України, і на рівні Криму є реальні проблеми, що гальмують процес становлення громадянської згоди, але є і реальні можливості їхнього вирішення.
   Ключові слова: етнія, етнічність, ідентичність, цінність, символ, свобода, солідарність, справедливість, громадянська згода, громадянське суспільство.

Арудов М. С. “Гражданское согласие как предпосылка гражданского общества в Украине (опыт политологического анализа в Крыму)”. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 – политические институты и процессы. -Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского, Симферополь, 2004.

   Диссертация посвящена исследованию проблемы гражданского согласия как предпосылки становления гражданского общества в Украине (в Крыму).
   Рассматривая общество как структурно организованное целое, диссертант через систему координат общества прослеживает становление власти авторитета и её эволюцию к авторитету власти; возникновение идеи гражданского общества и возможности её осуществления, а также исследует основные параметры гражданского общества.
   Решение проблемы на уровне общего позволило рассмотреть заявленную проблему на уровне конкретных условий Украины. Для этого понадобилось исследовать гражданскую идентичность как проблему, рассмотреть процесс формирования демократических ценностей и уяснить возможности политики мультикультурализма.
   В свою очередь, исследование заявленной проблемы в условиях трансформации современного украинского общества позволило редуцировать предмет исследования до уровня крымской действительности. Осуществленный социально-политический анализ ситуации в Крыму показал, что решение проблемы гражданской идентичности в условиях социокультурного многообразия имеет свои особенности. Пути обеспечения гражданского согласия предполагают диалог культур и конфессий в контексте политики мультикультурализма. Что касается возможностей осуществления гражданского согласия и становления гражданского общества, то они есть. Это опыт деятельности этнокультурных обществ, первые шаги местного самоуправления, деятельность массовых общественных организаций. темы исследования, которая не имеет аналогов. 
   Результаты исследования, резюмирующие научную новизну, могут быть сформулированы в виде следующих тезисов:
   - идея гражданского общества имеет свою специфику в условиях полиэтнического государства XXI века.
   - осуществление идеи гражданского общества возможно только при наличии гражданского единства и солидарности этнических групп населения;
   - основу гражданского общества составляет свободный гражданин среднего класса, который в социальных взаимодействиях руководствуется принципами свободы, справедливости и солидарности.
   - гражданское общество может состояться только опираясь на правовое государство и на соответствующую шкалу ценностных ориентиров;
   - вне гражданского согласия формирование гражданского общества остается желаемой, но не реальной целью;
   - оптимальные пути поиска гражданского согласия возможны через диалог культур и конфессий, через деятельность этнокультурная обществ, местного самоуправления и массовых общественных организаций, демонстрирующих способность преодолевать “массовую патологию идентичности”, политику мультикультурализма, обуславливающую механизмы социализации людей.
   И на уровне Украины и на уровне Крыма есть реальные проблемы, тормозящие процесс становления гражданского согласия, но есть и реальные возможности их разрешения.
   Ключевые слова: этния, этничность, идентичность, ценность, свобода, солидарность, справедливость, гражданское согласие, гражданское общество.

Arudov M.S. “The Civil Consensus as a reason for Civil Society in Ukraine (political analysis in Crimea)”. Manuscript.

Thesis for candidate of science degree of Political Science by speciality 23.00.02 – Political Institutions & Processes. – Tavrida National University named V.I. Vernadsky, Simferopol, 2004.

   The dissertation research analysing some problems of the Civil Consensus as a premise for Civil Society in Ukraine (in Crimea).
   The author consider society like a structure wholeness, across social system of coordinates, he investigate standing of power: from the power’s authority to the authority of power; foundation an idea of Civil Society, ways of its realization, analyzing main characteristic.
   The research of this problem in conditions of Ukrainian transformation, make reduction for Crimean’s level.
   The ways of guaranty of the Civil Consensus preference dialog between cultures and confessions in context of the political multiculturalism. Using results of ethnic societies activity, first steps of local self-ruling, NGO’s activity.
   Key words: ethnia, ethnic, value, identity, freedom, solidarity, justice, Civil Consensus, Civil Society.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Громадянська згода як передумова громадянського суспільства в Україні (досвід політичного аналізу в Криму)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net