Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Внесок М.М. Аркаса у розвиток суспільно-політичної думки України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Внесок М.М. Аркаса у розвиток суспільно-політичної думки України

Анотації 

Андріяш В.І. Внесок М.М. Аркаса у розвиток суспільно-політичної думки України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.01 – теорія та історія політичної науки. – Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2004.

   У дисертаційній роботі досліджено творчі доробки, суспільно-політичні погляди, політична доктрина та теоретична спадщина і діяльність М.М. Аркаса. Подано характеристику процесу становлення громадсько-політичних поглядів М.М. Аркаса в умовах соціально-економічного та політичного розвитку українських земель кінця XIX – початку XX ст. та показано роль родинного виховання у формуванні у нього національно-патріотичних почуттів. Висвітлено взаємодію М.М. Аркаса з відомими сучасниками, здебільшого активними учасниками національного руху, з політичними і громадськими організаціями та рухами, ступінь впливу його ідей на громадсько-політичну думку та свідомість українського народу.
   Розглянуто головні напрямки громадсько-політичної діяльності М.М. Аркаса на ниві національно-культурного відродження кінця XIX–початку XX ст. Розглядається процес заснування, діяльність та склад Миколаївського товариства “Просвіта”, ініціатором створення якого та головою був М.М. Аркас. Проаналізовано вплив просвітницької діяльності товариства у процесі популяризації української культури, історії, мови у Південному регіоні України. Розглянуто соціально-політичні передумови написання “Історії України-Русі”, визначено її роль і місце в українській політичній думці.
   Ключові слова: аркасознавство, українофіли, націоналізм, суспільно-політична думка, національно-культурні товариства, держава, еліта, толерантність, інтелігенція.

Андрияш В.И. Вклад М.М. Аркаса в развитие общественно-политической мысли Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата политических наук за специальностью 23.00.01 – теория и история политической науки. – Николаевский государственный гуманитарный университет имени Петра Могили, Николаев, 2004.

   Диссертация посвящена исследованию творческих наработок, общественно-политических взглядов, политического наследия и деятельности М.М. Аркаса. В работе дана характеристика процесса становления общественно-политических взглядов М.М. Аркаса в условиях социально-экономического и политического развития украинских земель, а также на фоне условий и особенностей деятельности украинской интеллигенции выразителя общественно-политической мысли в Украине в конце XIX – в начале XX в.;
   Показано роль семейного воспитания в формировании у М.М. Аркаса национально-патриотических чувств. В процессе исследования были определены объективные и субъективные условия, а также выделено определяющие факторы влияния на формирование политических взглядов М.М. Аркаса.
   Диссертантом отмечено, что общественно-политические взгляды М.М. Аркаса не составляют целостной, логической структурированной и обоснованной концепции, которая бы по своей сути принадлежала к одному из ведущих направлений общественно-политической мысли. В соответствии с этим взгляды М.М. Аркаса относительно украинского государства, национального вопроса, школы, культурных и социальных факторов, на общественно-политическую историю Украины являются временами стихийными.
   В исследовании рассмотрены главные направления общественно-политической деятельности М.М. Аркаса на ниве национально-культурного возрождения конца XIX – начала XX ст.
   Освещается взаимодействие М.М. Аркаса с известными современниками, активными участниками национального движения, с политическими и общественными организациями и движениями, степень влияния идей М.М. Аркаса на общественно-политическое мнение и сознание украинского народа.
   Рассматривается процесс основания, деятельность и состав Николаевского общества “Просвита”, инициатором создания которого и руководителем был М.М. Аркас. Деятельность М.М. Аркаса как председатели общества “Просвита” выполняла важную просветительскую функцию, давала необходимый минимум знаний простым людям, пробуждая в них чувство национального достоинства, что находило широкую поддержку среди национальной интеллигенции. Проанализировано влияние просветительской деятельности общества “Просвита” в процессе популяризации украинской культуры, истории, языка в южном регионе Украины. Невзирая на то, что общество “Просвита” просуществовало достаточно недолго, однако оно оставило, как и вообще украинское национальное движение того времени, заметный след в украинской духовной жизни.
   Рассмотрены социально-политические предпосылки написания “Истории Украины-Руси”, определить ее роль и место в украинской политической среде. Невзирая на определенную спонтанность жизни и творчества М.М. Аркаса, некоторое научное несовершенство его “Истории Украины-Руси”, в целом все это вместе имеет неопровержимое прогрессивное значение для украинского национального дела, украинской национальной идеи и поисков путей строительства самостоятельного, независимого государства.
   Ключевые слова: аркасознавство, украинофилы, национализм, общественно-политическая мысль, национально-культурное общество, государство, элита, толерантность, интеллигенция.

Andriyash V.I. The contribution of M.M. Arkas to the development of socially and political idea of Ukraine. – Manuscript.

Scientific degree dissertation for candidate of political sciences; speciality 23.00.01 – the theory and history of political science – Mykolaiyv state humanitarian university Mykolaiyv, 2004.

   The author researched the creative achievements, social and political sights, political doctrine, theoretical inheritance and the activity of M.M. Arkas in the dissertational work. The author gives the characteristic of the process of formation of the public-political sights of M.M. Arkas in the conditions of socio-economic and political development of Ukrainian lands of the end XIX – beginning of the XX century and also shows the role of domestic education at the forming of Arkas’s national and patriotic feelings. The main directions of public-political activity of M.M. Arkas on the field of national and cultural revival from the end of XIX – to the beginning of XX century and were considered the factors which predetermined their high-quality level were found out. Light is thrown upon Arkas’s interaction with famous contemporaries, mostly the active participants of national movement, and others political and public organizations and movements. The process of foundation, activity and structure of society named “Prosvita” are considered. Arkas was the founder and the head of this society. The author analyzes an influence of “Prosvita” in the process of Ukrainian culture, history and language in the southern region of Ukraine. Popularization socio-political preconditions of writing the “History of Ukraine-Russia”, were considered also its role and place in the Ukrainian political idea was defined.
   Keywords: Arkas’s creative work studies, ukrainfil, social and political idea, national and cultural societies, state, elite, intelligency, tolerance.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Внесок М.М. Аркаса у розвиток суспільно-політичної думки України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net