Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Медіаполітична система в сучасній Україні (інтегрована комунікаційна модель)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Медіаполітична система в сучасній Україні (інтегрована комунікаційна модель)

Анотації 

Демченко С.В. Медіаполітична система в сучасній Україні (інтегрована комунікаційна модель). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути і процеси. – Дніпропетровський національний університет. Дніпропетровськ. 2004.

   У дисертації досліджуються роль і зміст масової комунікації як складової політичної системи. Активне вторгнення мас-медіа у суспільну сферу в останні десятиліття ХХ ст. перетворило їх на самостійний суб'єкт політичного життя, що спричинило визначення нових підходів до політики, її медіатизації та виникнення "медіаполітичної системи". В Україні в силу специфічних особливостей перехідного періоду відбулися суттєві зміни у змістовному наповненні національної медіаполітичної системи. Політична комунікація, що об'єднала в єдиній інтегративній моделі медіа, рекламу та паблік рилейшнз, стала в нашій країні особливим видом політичних відносин і невід'ємним елементом політичної сфери суспільства. Саме ця соціально-креативна функція масової комунікації активно сприяла створенню в країні соціальних спільнот при відсутності чи слабкому розвитку інших форм та видів політичного будівництва. Тому медіаполітична система в наших умовах – це структура інституалізації різних центрів влади у масовій комунікації. Складові медіаполітичної системи виступають для фінансово-промислових груп у ролі ерзац-партій, забезпечують їм не лише політичну й інформаційну підтримку, але й політично позиціонуючи необхідні ресурси, забезпечуючи їх зв'язок з електоратом, лобіюючи прийняття тих чи інших рішень. Таким чином, відбувається підміна загальнодержавних та загально громадських інтересів вузько груповими та корпоративними інтересами. Тісна інтеграція медіа з рекламою та паблік рилейшнз, їх активне взаємопроникнення сприяє подальшій трансформації влади в інформаційну сферу через своїх контрагентів, утворених великим бізнесом, призводить до значної маніпуляції громадською свідомістю та посилення в країні авторитарних тенденцій у формі так званої "керованої демократії".
   Ключові слова: масова комунікація, політична комунікація, мадіаполітична система, комунікаційна модель, реклама, PR.

Демченко С.В. Медиаполитическая система в современной Украине (интегрированная коммуникационная модель). – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 – политические институты и процессы. - Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск, 2004.

   В диссертации исследуются роль и содержание массовой коммуникации как составляющей политической системы. Активное вторжение масс-медиа в общественную сферу в последние десятилетия ХХ века превратило их в самостоятельный субъект политической жизни, что привело к определению новых подходов в политике, её медиатизации и возникновению "медиаполитической системы". В Украине в силу специфических особенностей переходного периода произошли значительные изменения в содержательном наполнении медиаполитической системы. Политическая коммуникация, объединившая в единую интегративную модель медиа, рекламу и паблик рилейшнз, стала в нашей стране особым видом политических отношений и неотъемлемым элементом политической сферы общества. Именно эта социально-креативная функция массовой коммуникации активно способствовала созданию в стране социальных общностей при отсутствии или слабом развитии других форм и видов политического строительства. Поэтому медиаполитическая система в наших условиях – это структура институализации разных центров власти в массовой коммуникации. Составные части медиаполитической системы выступают для финансово-промышленных групп в роли эрзац-партий, обеспечивая им не только политическую и информационную поддержку, но и политически позиционируя необходимые ресурсы, обеспечивая их связь с электоратом, лоббируя принятие тех или иных решений. Таким образом, осуществляется подмена общегосударственных и общегражданских интересов узко групповыми и корпоративными интересами. Тесная интеграция медиа с рекламой и паблик рилейшнз, их активное взаимодействие и взаимопроникновение способствует дальнейшей трансформации власти в информационную сферу через своих контрагентов, создаваемых крупным бизнесом, приводит к значительной манипуляции общественным сознанием и усиления в стране авторитарных тенденций в форме так называемой "управляемой демократии".
   Ключевые слова: массовая коммуникация, политическая коммуникация, медиаполитическая система, коммуникационная модель, реклама, ПР.

Demchenko S.V. Media-political system in the present-day Ukraine (an integrated communication model). Manuscript.

Thesis for a candidate in political sciences: speciality 23.00.02 - Political institution and processes. - Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, 2004.

   The dissertation is a research of the role the content of mass communication as a part of political system. An active intrusion of Mass Media into the social sphere during the last decades of the XX th century made them an independent participants of the political life and caused the define new approaches to politics, to the process of its "mediatization" and to the appearance of "media-political systems".
   The media-political systems of Ukraine due to some specific features of the transitional period in the country saw considerable changes in their content. The political communication that united into one integrated model Media, Advertisement and Public Relations represent part of the society political sphere. Namely intensively provided the appearance of certain social formations when some other types and forms of political structuring were lacking or developed weakly. That's why under present-day conditions the media-political system turns to be a structure of institutialization of different mass communication centers of power.
   The components of media-political system play in that case the role of ersatz parties for financial-industrial groups providing them not only with political and information support but also with a political position, all necessary resources, ties with electorate and the possibility to lobbying any decision. Thus happens a substitution of general public and civil interests by the ones of narrow groups and corporations.
   A tight integration of Media with Advertisement and Public relations, their active interrelations cause further transformation of the power into information sphere through their contractors produced by large business. All that results in a sizable manipulation of public opinion and in strengthening of the country authoritarian tendencies in the form of the so-called "controlled democracy".
   Key words: mass communication, political communication, media-political system, communication model, advertisement, public relations.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Медіаполітична система в сучасній Україні (інтегрована комунікаційна модель)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net