Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Зовнішньополітичні аспекти реалізації курсу Чеської Республіки на інтеграцію до Європейського Союзу
Меню
Головна сторінка
Реклама
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література
Реклама


Зовнішньополітичні аспекти реалізації курсу Чеської Республіки на інтеграцію до Європейського Союзу

Анотації 

Кіцила Л.Ю. Зовнішньополітичні аспекти реалізації курсу Чеської Республіки на інтеграцію до Європейського Союзу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04. – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. – Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004.

   Дисертацію присвячено дослідженню зовнішньополітичних аспектів реалізації курсу Чеської Республіки на інтеграцію до Європейського Союзу (1989–2004) у контексті внутрішньодержавних і європейських трансформаційних процесів. Виокремлено основні чинники, етапи й особливості формування зовнішньополітичної стратегії Чеської Республіки. З’ясовано характер трансформації політичної системи Чехії та здійснено політологічний аналіз програм політичних партій крізь призму їх ставлення до європейської інтеграції, визначено місце євроінтеграційних ідей у суспільно-політичному житті країни. Розглянуто особливості становлення взаємовідносин Чеської Республіки з ЄС, і проаналізовано зміст переговорного процесу країни щодо вступу в Євросоюз, розкрито перспективи участі держави в євроінтеграційних процесах.
   Результати роботи можуть бути використані в подальших дослідженнях зовнішньої політики європейських країн, європейської інтеграції, прикладній політиці, для створення спецкурсів для студентів.
   Ключові слова: зовнішньополітичний курс, європейська інтеграція, переговорний процес, Чеська Республіка, розширення Європейського Союзу.

Кицыла Л.Ю. Внешнеполитические аспекты реализации курса Чешской Республики на интеграцию в Европейский Союз. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04. – политические проблемы международных систем и глобального развития. – Львовский национальный университет имени Ивана Франко. – Львов, 2004.

   Диссертация посвящена исследованию внешнеполитических аспектов реализации курса Чешской Республики на интеграцию в Европейский Союз (1989–2004) в контексте внутригосударственных и европейских трансформационных процессов. Выделены основные факторы, этапы и особенности формирования внешнеполитической стратегии Чешской Республики. Проанализирован характер трансформации политической системы Чехии и сделан политологический анализ программ политических партий сквозь призму их отношения к европейской интеграции, определено место евроинтеграционных идей в общественно-политической жизни страны. Рассмотрены особенности становления взаимоотношений Чешской Республики с ЕС, проанализировано содержание переговорного процесса государства относительно вступления в Евросоюз, раскрыты перспективы участия страны в евроинтеграционных процессах.
   Результаты работы могут быть использованы в дальнейших исследованиях внешней политики европейских стран, европейской интеграции, прикладной политике, для создания спецкурсов для студентов.
   Ключевые слова: внешнеполитический курс, европейская интеграция, переговорный процесс, Чешская Республика, расширение Европейского Союза

Kitsyla L. Foreign Policy Aspects of Implementation of the Czech Republic Course for Integration into the European Union – Manuscript.

Thesis for the scientific degree of Candidate of Sciences (Political Science), Speciality 23.00.04. – Political Problems of International Systems and Global Development. – Ivan Franko National University of Lviv. – Lviv, 2004.

   This thesis deals with the problems of foreign policy aspects of implementation of the Czech Republic course for integration into the European Union (1989–2004) in the context of domestic and European transformation processes. The main features, stages and peculiarities of formation of foreign policy strategy of the Czech Republic have been shaped out. The character of transformation of the Czech Republic political system and the political analysis of the political parties’ programs have been carried out through the prism of their attitude to the European integration. The place of the European integration ideas in the social and political life of the country has been determined.
   The peculiarities of interrelation of the Czech Republic with the European Union have been considered and the content of the negotiation process on the problems of the country’s entering the European Union have been analyzed; the prospects of the state participation in the European Integration Processes have been worked out.
   The results of the research work could be summarized in the following issues:
   Тhe split of the Soviet Union opened the new possibilities for political and economic changes in Europe;
   Тhe first period of transformation of the Czech Republic political system (1990–1992) was accompanied by uncertainty of the concept of the political development and its remoteness from the electorate interests.
   The second period (1992–1996) was distinguished by the firm position of the parties of the right wing united in the ruling coalition.
   The third period (1997–1998) was characterized by slowing down the process of integration of political forces and the State coalition splitting up. Early elections of 1998 marked the new forth period, which testified the victory of the left-wing forces;
   Тhe main principle of the Czechoslovakian and Czech foreign policy has been the revival of the European identity of the State. When interpreting it three main models of the state are distinguished in accordance with the names of the political forces ruling during a certain period:
   Тhe model of Civil Forum;
   Тhe civil democratic model;
   Тhe social democratic model;
   Тhe foreign policy of the Czech Republic after 1989 went through the three stages in its development:
   Тhe first one (1990–1997) was the stage of search of foreign political priorities;
   Тhe second one (1993–1997) was the stage of conceptualization of foreign political course for the European integration;
   Тhe third one (from 1998) has been the stage of confirmation of European trend in foreign policy as the priority;
   Тhe strategic and foreign political course of the Czech Republic for the integration into European political, economic and legal space and perspective joining the European Union is characterized by consistency and determination;
   Тhe analysis of the correlation of positive and negative consequences of the country’s membership in the European Union shows that in the long term the advantages of the country’s joining the integration process will be decisive;
   With the aim of achieving mutual benefits the Czech Republic gives a part of its plenary powers to the European Union. By doing this the Czech Republic defends its State interests, national and cultural originality.
   The results of this scientific research can be used in further investigation of the European countries foreign policy, European integration, applied politics, in the development of special courses for students.
   Key words: foreign policy course, European integration, negotiating process, the Czech Republic, the European Union extension.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Зовнішньополітичні аспекти реалізації курсу Чеської Республіки на інтеграцію до Європейського Союзу

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!