Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Мілітаризація близькосхідного регіону в 70-ті – 90-ті рр. ХХ століття
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Мілітаризація близькосхідного регіону в 70-ті – 90-ті рр. ХХ століття

Анотації 

Конопльов С.Л. Мілітаризація близькосхідного регіону в 70-ті – 90-ті рр. ХХ століття. – Рукопис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003.

   Дисертація присвячена аналізу проблеми мілітаризації на трьох рівнях (теоретико-концептуальному, доктринальному та практико-політичному) та в двох вимірах – просторовому ( в межах близькосхідної регіональної системи) та часовому, обмеженому хронологічними рамками дослідження.
   Розглядаються генеза, особливості, динаміка та наслідки мілітаризації близькосхідного регіону, досліджується її вплив на ситуацію в регіоні, на зовнішню та внутрішню політику країн Близького Сходу. Визначений вплив центросилової динаміки на Близькому Сході на процес його мілітаризації.
   У контексті компаративного переосмислення джерел визначено ступінь впливу мілітаризації на національні, регіональні, міжнародні механізми забезпечення безпеки регіону, залежність цього процесу від діяльності провідних країн світу.
   Зроблено науково обґрунтований прогноз розвитку дестабілізуючих тенденцій на усіх структурних рівнях регіону. Визначено ступінь впливу мілітаризації на національні, регіональні, міжнародні механізми забезпечення безпеки регіону, залежність цього процесу від діяльності провідних країн світу. Виявлені шляхи подолання мілітаризації та особливості проведення конверсії.
   Ключові слова: мілітаризація, Близькій Схід, регіональна безпека, гонка озброєнь, конверсія.

Коноплев С.Л. Милитаризация ближневосточного региона в 70-е – 90-е годы ХХ столетия. – Рукопись

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04 – Политические проблемы международных систем и глобального развития. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. – Киев, 2003.

   Диссертация посвящена анализу проблемы милитаризации на трех уровнях (теоретико-концептуальном, доктринальном и практико-политическом) и в трех измерениях – пространственном (в пределах ближневосточной региональной системы) и временном, ограниченном хронологическими рамками исследования.
   Рассматриваются генезис, особенности, динамика и последствия милитаризации ближневосточного региона, исследуется ее влияние на ситуацию в регионе, на внешнюю и внутреннюю политику стран Ближнего Востока. Определено влияние центросиловой динамики на Ближнем Востоке на процесс его милитаризации.
   В контексте компаративного анализа источников определена степень влияния милитаризации на национальные, региональные, международные механизмы обеспечения безопасности региона, зависимость этого процесса от деятельности ведущих мировых держав.
   Сделан научно обоснованный прогноз развития дестабилизирующих тенденций на всех структурных уровнях региона. Определена степень влияния милитаризации на национальные, региональные, международные механизмы обеспечения безопасности региона, зависимость этого процесса от деятельности ведущих стран мира. Выявлены пути преодоления милитаризации и особенности проведение конверсии.
   Ключевые слова: милитаризация, Ближний Восток, региональная безопасность, гонка вооружений, демилитаризация, конверсия.

Konoplyov S.L. Militarization of the Middle East region in 70-90s of the XXth century. - Manuscript

Thesis of the candidate for academic degree of associate professor of political sciences (specialization 23.00.04) – Political problems of the international systems and global development. Kyiv National Taras Shevchenko University. – the city of Kyiv, 2003.

   The thesis is devoted to the analysis of the problem of militarization on three levels (theoretic and conceptual, doctrinal, practical and political) and in three dimensions – spatial (within the Middle East regional system) and temporal, which is limited by the chronological framework of the research. This thesis deals with the sources, peculiarities, development and consequences of the militarization of the Middle East region. It studies the influence of militarization on the internal and foreign policy of the countries in this region.
   Theoretic and conceptual approaches to the problem of the role of militarization in international affairs, particularly in the Middle East region are analyzed, the most important theories and concepts that influenced either directly or not the process of militarization of the region have been found out. The thesis, based on the original documentary database, defines theoretical principles, peculiarities and national specific character of the positions of the Middle East and other countries concerning the aforementioned problem.
   The historic conditions of militarism formation in the Middle East, internal and external factors of militarization of the region are examined. The author determines the influence of the central force dynamics in the Middle East on the process of its militarization. The militarization effect on the internal and foreign policy of the Middle East countries has been analyzed.
   The thesis contains scientifically grounded forecast of development of destabilizing trends on all structural level of the region.
   In the context of comparative analysis of the sources it became possible to determine the degree of militarization influence on national, regional and international mechanisms for providing safety of this region, and the dependence of this process on the activity of the world leading countries. All opinions, concepts and theories that exist in the contemporary historiography concerning the possible ways of solving this problem are systematized and classified. The thesis clarifies the ways of overcoming militarization and implementation of conversion. The author gives practical recommendations as for working out and implementation of the Ukrainian policy on this issue.
   Key words: militarization, the Middle East, regional safety, arms race, demilitarization, conversion.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Мілітаризація близькосхідного регіону в 70-ті – 90-ті рр. ХХ століття

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net