Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Великобританія в європейських інтеграційних процесах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Великобританія в європейських інтеграційних процесах

Анотації 

Крушинський В.Ю. Великобританія в європейських інтеграційних процесах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. – Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, 2004.

   У дисертації вперше у вітчизняній політичній науці комплексно досліджено характер і напрями еволюції позиції Великобританії щодо європейської інтеграції на протязі 70-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ століття, проаналізовано принципи формування та з’ясовано засоби реалізації політики цієї країни в європейських інтеграційних інституціях. Автором запропоновано концепцію співвідношення національного та наднаціонального, зокрема на прикладі політики Великобританії по відношенню до європейських інтеграційних процесів, що дало змогу надати практичні рекомендації стосовно формування та реалізації європейської політики України.
   Визначені шляхи теоретичного та концептуального аналізу проблеми формування та розвитку політики Великобританії щодо європейської інтеграції, вдосконалено категоріально-понятійний апарат проблеми, що досліджується. Визначено структуру європейської політики Великобританії та місце в ній європейської інтеграції.
   Особлива увага приділяється авторському аналізу процесу прийняття та імплементації політичних рішень урядами Великобританії по відношенню до європейських інтеграційних структур.
   Ключові слова: Великобританія, європейські інтеграційні процеси, європейські інтеграційні інституції, Європейський Союз, Україна.

Крушинский В.Ю. Великобритания в европейских интеграционных процессах. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора политических наук по специальности 23.00.04 – политические проблемы международных систем и глобального развития. – Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Киев, 2004.

   В диссертации впервые в украинской политической науке комплексно исследованы характер и направления эволюции позиции Великобритании в отношении западноевропейской интеграции на протяжении 70-х гг. ХХ ст. – начала ХХІ ст. Проанализированы принципы формирования и определены средства реализации политики этого государства в европейских интеграционных институтах. Автором сформулирована концепция соотношения национального и наднационального, в частности на примере политики Великобритании по отношению к европейским интеграционным процессам, что позволило сформулировать практические рекомендации в отношении формирования и реализации европейской политики Украины.
   Определены пути теоретического и концептуального анализа проблемы формирования и реализации политики Великобритании в отношении западноевропейской интеграции, усовершенствован категориально-понятийный аппарат проблемы. Определена структура европейской политики Великобритании и место в ней западноевропейской интеграции. Особое внимание уделяется авторскому анализу процессу принятия и имплементации политических решений британского правительства по отношению к европейским интеграционным структурам.
   Ключевые слова: Великобритания, европейские интеграционные процессы, европейские интеграционные институты, Европейский Союз, Украина.

KROUSHINSKIY V. The Great Britain in the European integration processes. - the Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of political sciences on a speciality 23.00.04 - political problems of the international systems and global development. - Institute of the international relations of the Kiev national Tarasa Shevchenko university. Kiev, 2004.

   In the dissertation for the first time in the Ukrainian political science are in a complex investigated character and directions of evolution of a position of the Great Britain concerning the West-European integration during 70th. XX century - beginnings ХХI of an item. Principles of formation are analysed and means of realization of a policy of this state in the European integration institutes are determined. The author formulates the concept of a national and overnational, in particular by the example of a policy of the Great Britain in relation to the European integration processes that has allowed to formulate practical recommendations concerning formation and realizations of the European policy of Ukraine.
   Ways of the theoretical and conceptual analysis of a problem of formation and realization of a policy of the Great Britain are determined concerning the West-European integration, the conceptual device of a problem is advanced. The structure of the European policy of the Great Britain and a place in it the West-European integration is determined. The special attention is given the author's analysis to process of acceptance and implimentation of political decisions of the British government in relation to the European integration structures.
   Key words: the Great Britain, the European integration processes, the European integration institutes, the European Union, Ukraine.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Великобританія в європейських інтеграційних процесах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net