Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Аналіз політичних технологій та особливостей їх застосування в транзитивному суспільстві
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Аналіз політичних технологій та особливостей їх застосування в транзитивному суспільстві

Анотації 

Наріжний Д.Ю. Аналіз політичних технологій та особливостей їх застосування в транзитивному суспільстві. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути і процеси. – Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ, 2004.

   В дисертації досліджуються політичні технології – комплекс соціальних технологій, які реалізуються у політичній сфері (технології політичного менеджменту, державного управління, технології виборчих кампаній, комунікативні технології та ін.), та особливості їх застосування в транзитивному суспільстві, тобто суспільстві, яке перебуває в процесі складних соціально-політичних перетворень. Соціальні і політичні технології відіграють провідну роль у системі управління суспільством і процесами, що відбуваються в ньому, вони відрізняються системною природою, визначають суспільну організацію, характеризуються структурно-функціональним змістом. Кожному типу суспільства властива своя система соціальних і політичних технологій, яка еволюціонує разом із суспільством і політичним режимом. Головною особливістю системи політичних технологій транзитивного суспільства є формування симбіотичного комплексу, компонентами якого є постмодерні комунікативні технології, технології формальної демократії і технології, що виникли в системі авторитарного управління суспільства індустріальної епохи. Для суспільств транзитивного типу, до яких належить Україна, відсутній позатехнологічний шлях подолання соціально-економічної і політичної кризи і наближення до ідеалу демократії.
   Ключові слова: політичні технології, соціальні технології, виборчі технології, транзитивне суспільство, PR.

Нарижный Д.Ю. Анализ политических технологий и особенностей их применения в транзитивном обществе. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 – политические институты и процессы. – Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск, 2004.

   В диссертации исследуются политические технологии – комплекс социальных технологий, реализуемых в политической сфере (технологии политического менеджмента, государственного управления, технологии избирательных кампаний, коммуникативные технологии и др.), и особенности их применения в транзитивном обществе, то есть обществе, которое находится в процессе сложных социально-политических преобразований. Установлено, что теоретико-методологические основы разработки политических технологий были заложены в индустриальную эпоху классиками социально-политической мысли, исследования проблем политических технологий продолжены теоретиками постмодернизма и не прекращаются до настоящего времени. Социальные и политические технологии играют основополагающую роль в системе управления обществом и процессами, происходящими в нем, они отличаются системной природой, определяют строение общества, характеризуются структурно-функциональным содержанием. Каждому типу общества свойственна своя система социальных и политических технологий, которые эволюционируют вместе с обществом и политическим режимом. Сущность политических технологий определяется сферой их применения, они являются особым типом социальных технологий, реализуемых в сфере политики, а их специфика обусловлена типом политического режима. Главной особенностью системы политических технологий транзитивного общества является формирование симбиотического комплекса, компонентами которого являются постмодерные коммуникативных технологии, технологии формальной демократии и технологии, возникшие в системе авторитарного управления общества индустриальной эпохи. Используемые в практике политического управления Украины технологии соответствуют природе авторитарного и индустриального общества, что свидетельствует об имеющемся отставании Украины от современного информационного, демократического, плюралистического общества. Для обществ транзитивного типа отсутствует внетехнологический путь преодоления социально-экономического и политического кризиса и приближения к идеалу демократии. В целом модернизация политических технологий транзитивного общества посредством их оптимизации и информатизации способна позитивно повлиять на качество, эффективность и результаты политического управления и способствовать его демократизации. Процессы технологизации системы политического управления в условиях транзитивного общества порождают целый ряд различных проблем. Одной из наиболее важных является проблема соответствия социально-технологического инструментария решаемым социально-политическим проблемам. Не менее важной является проблема соответствия содержания политических технологий и форм их использования моральным нормам и принципам гуманизма. Сущность первой проблемы заключается в противоречии между активно применяемыми социальными и политическими технологиями и технологическими традициями управления, менталитетом, уровнем технологической культуры и знаний субъекта управления. Сущность проблемы соответствия содержания политических технологий и форм их использования моральным нормам и принципам гуманизма заключается в противоречии между поставленной целью и выбором средств ее достижения. В транзитивном обществе не исключается возможность крайне циничных форм решения этой проблемы, в том числе и в соответствии с главным принципом иезуитов – “цель оправдывает средства”. Важнейшей функцией социальных и политических технологий является установление баланса между обществом и индивидуумом, общественным благом и индивидуальными стремлениями, поэтому вопрос о необходимой мере насилия или принуждения для сохранения этого хрупкого равновесия в любом обществе остается открытым. Разработка и внедрение эффективных технологий реализации и защиты прав человека, наряду с формированием демократического, зрелого правосознания граждан, являются первоочередными задачами, решение которых будет содействовать дальнейшему развитию демократического общества в Украине.
   Ключевые слова: политические технологии, социальные технологии, избирательные технологии, транзитивное общество, PR.

Narizhny D.Yu. Analysis of the political technologies and their uses in the transition society. – Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree in political sciences, speciality 23.00.02 – Political institutions and processes. – Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, 2004.

   The dissertation deals with the political technologies – the complex of the social technologies used in the political realm (technologies of political management and state administration, technologies of electoral campaigns, communicational technologies, etc.) – and their uses in the transition society, i.e. the society undergoing fundamental sociopolitical changes.
   Social and political technologies play major part in the control of the society and social processes; they are systemic in their nature; they define the social structure and are themselves characterized by the structural functional contents. Each society creates its own system of social and political technologies changing as the society and its political regime themselves change. The essence of political technologies is defined by the sphere of their application; they are the special type of the social technologies used in the political realm, their specifics being determined by the nature of а political regime. Central feature of the political technologies of the transition society is creation of the symbiotic complex of post-modernist communicational technologies, technologies of formal democracy and technologies dating back to the authoritarian social regimes of the industrial era.
   Key words: political technologies, social technologies, electoral technologies, transition society, PR.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Аналіз політичних технологій та особливостей їх застосування в транзитивному суспільстві

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net