Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Влада і молодь: особливості взаємовідносин в процесі демократизації українського суспільства
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Влада і молодь: особливості взаємовідносин в процесі демократизації українського суспільства

Анотації 

Старинець О.Г. Влада і молодь: особливості взаємовідносин в процесі демократизації українського суспільства. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 — політичні інститути і процеси. — Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, Київ, 2004.

   У дисертації на основі широкого кола джерел досліджується проблема взаємодії молоді та держави, влади в умовах демократизації українського суспільства.
   Вивчені такі проблеми, як динамічність процесів в молодіжному середовищі з урахуванням політико-правових та соціальних аспектів. Тут представлені основні напрямки в розвитку державних програм для молоді.
   Особливе значення має дослідження таких понять, як політичний і правовий простір, що важливо для більш точного розуміння місця такої великої соціальної групи, як молодь, в загальному спектрі політичної діяльності держави, політичних і громадських структур в Україні в умовах становлення нових ринкових відносин і розвитку демократії.
   Провідні проблеми, що вивчаються в дисертації — проблема влади як регулятора політичних відносин в суспільстві і проблеми стратегії і реалізації державної молодіжної політики. Відмічається взаємозв'язок вивчень цих наукових напрямків з урахуванням розуміння головних напрямків в політиці відносно підростаючого покоління. Виділені як позитивні, так і негативні явища, складності в здійсненні молодіжної політики власними структурами в масштабі держави.
   Ключові слова: влада молодь, державна молодіжна політика, політичний та правовий простір, політико-правовий і соціальний аспекти молодіжної політики, демократизація українського суспільства.

Старинец А.Г. Власть и молодежь: особенности взаимоотношений в процессе демократизации украинского общества. — Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 — политические институты и процессы. — Институт политических и этнонациональных исследований. — Киев, 2004.

   Диссертация посвящена важной проблеме взаимоотношений власти в лице государства и молодого поколения в условиях становления и развития нового украинского демократического общества.
   Изучены проблемы динамических процессов в молодежной сфере с учетом экономических, политических, социальных, демографических и иных условий. Особое значение в исследовании получили такие понятия, как политическое и правовое пространство, занимаемое молодежью в общем политико-правовом поле украинского общества. Масштабы политико-правового поля, представляющего собой многоплановый сегмент политической деятельности молодежи, зависят от конкретных дел молодежных структур-организаций, движений, союзов, ассоциаций. Политико-правовое поле, в котором находится молодежь, находится в сфере регулирования политических и правовых отношений, осуществляемых властью, т.е. государством. Указанный подход позволил глубже понять и представить место молодежи в общем спектре политики, ее взаимоотношения с государством, с различными властными структурами, а также с политическими партиями, объединениями, организациями.
   В диссертации излагаются значимые проблемы — проблемы власти как регулятора политических отношений в обществе. Представлен действующий механизм власти в практике украинской государственности. Кроме того, исследуются взаимоотношения властных структур с молодежью как в центре, так и в регионах страны.
   Выделен как значимый аспект стратегии и практики исполнения государственной молодежной политики, отмечена его важность. При этом подчеркивается, что осуществление государственной молодежной политики невозможно без активного участия в этом процессе общественности, в том числе непосредственно молодежных структур.
   Отмечается взаимосвязь в решении политических и социальных проблем, связанных с работой с подрастающим поколением. Рассматриваются причины и следствие существующих в Украине молодежных проблем, в том числе тех, которые требуют незамедлительного решения.
   Автор данного исследования выделяет как позитивные, так и негативные явления, мешающие осуществлению молодежной политики в масштабе государства. Подчеркиваются особенности сочетания существующей законодательной базы и непосредственного осуществления государственной молодежной политики в Украине. В частности, с 1991 года в стране было принято более 500 законов, подзаконных актов, других важных государственных документов, регламентирующих действия в сфере молодежной политики. Вместе с тем, обращается внимание на то, что государственная молодежная политика требует серьезной координации действий всех ветвей власти, управленческих и общественных структур.
   В условиях демократизации украинского общества значимыми могут быть представлены перспективы развития и возможные сценарии в развитии различных процессов в молодежной среде.
   Ключевые слова: власть, молодежь, государственная молодежная политика, политико-правовой и социальный аспекты молодежной политики, демократизация украинского общества.

Starynets A.G. Power and young people: mutual relations peculiarities during democratization of Ukrainian society. —Manuscript.

Dissertation on competition scientific candidate degree of political sciences on speciality 23.00.02 — political institutions and processes. — Institution of researches political and ethnic national. —Kiev, 2004.

   Dissertation sacred to important mutual power relations problem in group face in formation conditions and development of new Ukrainian state system.
   Are Studied the problems of dynamic processes in youth Wednesday with calculation of economic, social, democratic and another conditions. A Special significance in research got such notions, as political and legal space, occupied by young people afield general political-legal of Ukrainian society. Such approach allowed more deep to comprehend and to represent an young people place in general politics spectrum, her interrelation with state, with power, with public structures — by political parties, unifications, organizations.
   In dissertation study the meaningful power problem problems — as regulator of political relations in society, and also interrelation of imperious structures with young people as in center, so and in regions. Is Marked strategy importance and execution practices of state youth politics. Is Underlined intercommunication in decision of political and social problems, related to deal with growing up generation. Picked out as complications positive, so and negative phenomena in realization of youth politics in state scale, and also development perspectives and possible scenarios in the processes making in youth Wednesday.
   Key words: power young people, state youth policy, aspects political-legal and social of youth politics, democratization of Ukrainian society.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Влада і молодь: особливості взаємовідносин в процесі демократизації українського суспільства

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net