Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Партії і партійні системи у сучасному демократичному процесі
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Партії і партійні системи у сучасному демократичному процесі

Анотації 

Стаценко О. С. Партії і партійні системи у сучасному демократичному процесі. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 - політичні інститути та процеси. - Таврійський національний університет. - Сімферополь, 2004.

   У дисертації досліджується місце і роль інституту політичних партій на етапі демократичного політичного розвитку. У даній роботі визначені місце і роль політичних партій і партійних систем на різних етапах функціонування політичних систем. Показується, що реальна модель демократичної політичної системи містить ліберальний и соціальний компоненти, яки існують заради підтримки життєздатності системи. Політичні партії є механізмом прийому-передачі сигналів про задоволення потреб населення до держави і навпаки, тому метою партійної системи є досягнення політичною системою стійкого стану й утримання її в цьому положенні.
   Використання теоретичних моделей Д. Істона, Є. Сєдова, теорії потреб А. Маслоу і теорії соціальної мобільності П. Сорокіна дозволило встановити, що політичний процес розгортається на трьох рівнях: стратегічному, тактичному і технологічному, на кожнім з яких набір функцій політичних партій і конфігурації партійних систем є різними.
   Встановлено, що на стратегічному рівні політичного процесу в Україні має місце модернізаційний синдром: задоволення індивідуальних і суспільних потреб не є оптимальним. На тактичному рівні політична система України знаходиться поблизу початкової точки циклу Є. Сєдова. На тактичному рівні внаслідок ресурсної недостатності громадянського суспільства багатопартійна система не має особливого впливу ні в суспільстві, ні на державну владу, а самі партії носять переважно кадровий характер. Запропоновано комплекс заходів, необхідних для стабілізації політичної системи в Україні і встановлення партійної системи, що самопідтримується, центральним елементом яких є подолання модернізаційної кризи, створення конкурентного середовища на політичній арені правих і лівих сил. Тільки в цьому випадку в державі почне діяти механізм “політичних гойдалок”, що може привести до встановлення стабільної демократичної системи.
   Ключові слова: політичні партії, партійні системи, демократичний процес, теорія потреб, теорія соціальної мобільності, синдром модернізаційной кризи.

Стаценко О.С. Политические партии и партийные системы в современном политическом процессе. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 - политические институты и процессы. - Таврический национальный университет. - Симферополь, 2004.

   В диссертационной работе установлено, что в сфере изучения института политических и партийных систем существует пробел: недостаточно проработана задача адаптации избранной модели государственно-политического устройства государства к меняющимся потребностям населения. В современной украинской научной политологической литературе политические партии рассматриваются, в основном, с позиций либеральной демократии, т. е. существует описание развитой демократической партийной системы и призывы к внедрению этого образца на политико-правовом поле Украины. Для демократии в период ее становления очень важно обозначить пути, формы и методы развития на основе мирового опыта, но с учетом собственных традиций и менталитета народа, которые зачастую не учитываются. Данная работа посвящена изучению места и роли политических партий и партийных систем в современном демократическом процессе, так как политические партии как важнейший институт гражданского общества и политической системы в целом служат для поддержания стабильности демократической системы.
   Целью работы является теоретико-методологический анализ деятельности политических партий и функционирования партийных систем с целью эффективного развития демократического политического процесса.
   Детальный обзор демократических концепций позволяет сделать вывод о том, что демократия, являясь оптимальной формой организации государства и общества, прежде всего, ставит своей целью удовлетворение базовых потребностей населения, что и делает ее стабильной самоподдерживающейся системой. В работе предложена классификация демократических концепций государственного устройства. Классифицирующим признаком является соотношение приоритетов в удовлетворении личных и общественных интересов. Выявлено, что по этому критерию все демократические концепции находятся в диапазоне от либеральной демократии (удовлетворение интересов общества обусловливается удовлетворением интересов личности) до социального консерватизма (удовлетворение интересов личности обусловливается удовлетворением интересов общества).
   В диссертации установлено, что демократический процесс разворачивается на трех уровнях: стратегическом, тактическом и технологическом, на каждом из которых набор функций политических партий и конфигурации партийных систем являются различными.
   В работе применена модель политической системы Д. Истона, с помощью которой представляется возможным определить место политических партий в данной системе и их роль. Определено, что политическая партия - это институт политической системы общества, который воспринимает требования всего общества или его части, и использует их поддержку для завоевания и осуществления политической власти в целях, имеющих материальный и идеальный характер. Политическая система воспринимает “требования” и “поддержку” через институты гражданского общества - группы интересов, общественные движения, политические партии, а также посредством структур обратной связи, и реагирует на них, принимая политические решения и проводя их в жизнь. Выявлено, что стратегической задачей политических партий является удовлетворение индивидуальных, групповых и общественных потребностей. Определено, что на стратегическом уровне целью партийной системы является достижение политической системой устойчивого состояния и удержания ее в этом положении.
   Примененный в диссертации метод российского ученого Е. Седова позволяет установить оптимальное соотношение между предоставлением необходимой свободы каждому члену общества и разумными ограничениями этой свободы во имя поддержания общественного порядка.
   В диссертационной работе установлено, что на стратегическом уровне политического процесса в Украине имеет место модернизационный синдром: удовлетворение индивидуальных и общественных потребностей не является оптимальным. На тактическом уровне политическая система Украины находится вблизи начальной точки цикла Е. Седова. На тактическом уровне вследствие ресурсной недостаточности гражданского общества многопартийная система не имеет особого влияния ни в обществе, ни на государственную власть, а сами партии носят преимущественно кадровый характер. Для стабилизации политической системы в Украине и установления самоподдерживающейся партийной системы, необходимо преодолеть модернизационный кризис, создать конкурентную среду на политической арене правых и левых сил. Только в этом случае в государстве начнет действовать механизм “политических качелей”, который может привести к установлению стабильной демократической системы.
   Ключевые слова: политический партии, партийные системы, демократический процесс, теория потребностей, теория социальной мобильности, синдром модернизационного кризиса.

Statsenko O. S. Parties and party systems in contemporary democratic process. - The manuscript.

The dissertation for a degree of candidate of political science by specialty 23.00.02 - political institutes and processes. - Tavrichesky National University. - Simpheropol, 2004.

   In the dissertation is researched place and role of political parties and party systems in contemporary democratic process. In this work is formed place and role of political parties and party systems on the different stages of function of political systems. It is shown, that the real model of political system contains liberal and social components, each of which can become prevailing. The management of political system, preservation its on democratic direction, is a major task of political parties and party systems.
   Using theoretical models of D. Easton, E. Sedov, theory of needs by A. Maslow and theory of social mobility by P. Sorokin has allowed, that political process is act on three levels: strategic, tactic and technological. Political parties are function on all of this levels.
   It is proved, that the political system of Ukraine carries liberal character and its parameters are far from optimum meanings. There is crisis of modernization in Ukraine. It is established, that the preservation of democratic type of political system of the country requires support of social component, that is move a political rate and economic line to the left. Its need to formed a competition on political area by right and left forces, to formed two-parties system, mechanism of “political swing” in Ukraine.
   Key words: political parties and party systems, liberal and social components, democratic political process, crisis of modernization, mechanism of “political swing”.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Партії і партійні системи у сучасному демократичному процесі

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net