Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обгрунтування параметрів розгалужених магнітних систем для удосконалення процесу гідросепарації залізних руд
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обгрунтування параметрів розгалужених магнітних систем для удосконалення процесу гідросепарації залізних руд

Анотації

Зенін В.О. Обгрунтування параметрів розгалужених магнітних систем для удосконалення процесу гідросепарації залізних руд.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандідата технічних наук за спеціальністю 05.15.11 - “Фізичні процеси гірничого виробництва”. Інститут геотехнічної механіки НАН України, Дніпропетровськ, 1999.

   В дисертаційній роботі розглянуті питання гідросепарації магнетитових залізних руд у низьконапружених (до 100 кА/м) магнітних полях. Запропоновані магнитні системи, виконані на основі ферітобарієвих плиток постійних магнітів (25-35 кА/м) у вигляді просторово-поширених конструкцій занурених у тіло гідросепараторів. Розроблені моделі елементарних магнітних комірок систем, на базі яких виконані розрахунки об‘ємних структур магнітних полів для магнітних систем з різноманітною геометрією та магнітною орієнтацією конструктивних елементів. Запропоновані алгоритм і програма розрахунків. Встановлені залежності технологічних показників гідросепарації від характеристик магнитних систем для гідросепараторів двох типів: з переважно горизонтальними та переважно вертикальними течіями. Запропонована однополюсова магнітна орієнтація пластин систем в робочих щілинах. На базі магнітних гідросепараторів разроблена нова технологія з виключенням з традиційних схем збагачення магнетитових залізних руд операції магнитної сепарації після першого ступеня подріблення. Нову технологію впроваджено на обох збагачувальних фабриках (14 секцій) ВАТ “Полтавський ГЗК”. Починаючи з 1996 року, це дозволяє одержувати реальний економічний ефект, зокрема за рахунок підвищення якості концентратів та зменшення вилучення металу у відходи збагачення.
   Ключові слова: гідросепараційні процеси, постійні магніти, просторово-рознесені магнітні системи, математичне моделювання, залізорудний концентрат.

Зенин В. А. Обоснование параметров разветвленных магнитных систем для совершенствования процесса гидросепарации железных руд.-Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.11 - “Физические процессы горного производства”. Институт геотехнической механики НАН Украины, Днепропетровск, 1999.

   Представлены результаты исследований процесса гидросепарации магнетитовых железорудных пульп с наложением магнитных полей ферритобариевых постоянных магнитов. Целью работы является повышение технологических показателей обогащения за счет совершенствования процесса гидросепарации на основе применения низконапряженных магнитных полей путем выбора и обоснования параметров магнитных систем для интенсификации сепарационных процессов. Идея работы - использование погруженных магнитных поверхностей в гидросепараторах для формирования массопотоков и интенсификации разделения.
   Научная новизна полученных результатов заключается в дальнейшем развитии представлений о механизме процесса разделения тонких железорудных пульп вблизи намагниченных поверхностей; в разработке адекватных математических модели для расчета объемных структур распределения напряженности и магнитных сил в магнитных системах сложной компановки и геометрии на базе постоянных магнитов с учетом полярности единичных магнитных элементов; в установлении магнитных характеристик магнитных систем из двухсторонне-намагниченных поверхностей, что позволило сформулировать научно обоснованные требования к их геометрии и компоновке полярности для осуществления сепарационных процессов в горизонтальных и вертикальных стационарных потоках железорудных пульп; в определении зависимостей технологических показателей гидросепарации магнетитовых железных руд от параметров и характеристик погруженных магнитных систем для технологий магнитной классификации и магнитной гидросепарации и разработке на их основе новой технологии обогащения.
   Практическое значение заключается в том, что на уровне открытия и изобретений разработаны способы обогащения тонковкрапленных магнетитовых руд, а также магнитные системы технологического оборудования для реализации способов; разработаны алгоритм и программы инженерных расчетов полевых и силовых характеристик пространственно-разветвленных магнитных систем на основе постоянных магнитов с учетом их магнитной ориентации; разработан технологический регламент новой схемы обогащения руды, исключающий первую стадию мокрой магнитной сепарации и использующий процесс гидросепарации железорудных пульп в поле пространственно-разветвленных магнитных систем. Новая технология с 1996 г. используется на обогатительных фабриках № 1 и № 2 (всего 14 секций) ОАО “Полтавский ГОК”. Фактический экономический эффект за 1997 г. составил 4,2 млн.грн. (2,1 млн.у.е.). Технология и оборудование магнитной гидросепарации внедряются на АО “Центральный ГОК” (Украина) и АО “Михайловский ГОК” (Россия). По теме диссертационной работы имеется 13 публикаций, в том числе 1 научное открытие и 4 патента. Диссертация состоит из введения, пяти разделов, заключения, приложений и включает 109 страниц машинописного текста, 45 рисунков, 10 таблиц, 4 приложения и список литературных источников из 102 наименований.
   Ключевые слова: гидросепарационные процессы, постоянные магниты, пространственно-разветвленные магнитные системы, железорудный концентрат.

Zenin V.A. Basis of extended magnetic systems parameters for improvement of the iron ore hydro-separation process.

This Dissertation shows research results of the iron ore hydro-separation process with low-level magnetic fields utilisation (up to 100 kA/m). Offered magnetic systems are based on ferro-barite cells of constant magnets (25-35 kA/m), and look like extended constructions inculcated into hydro-separator’s body. Models of elementary magnetic system’s cells were made, and calculations of volume magnetic field structures, having various geometry and magnetic orientation of cells, were made based on these models. Algorithm and program of the calculations are offered Dependence of hydro-separation technological characteristics on magnetic systems characteristics was examined for two types of hydro-separator: horizontal and vertical. Single-polar magnetic orientation of the cells was offered. New technology, based on magnetic separators, using magnetic separation after 1st separation stage was created. This technology was tested at both Factories № 1 and № 2 (total 14 sections) OAO “Poltavsky GOK” starting from 1996. The real economical effect was proved.
   Key words: hydro-separation processes, constant magnets, extended magnetic systems, mathematical model, iron-ore concentrate.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обгрунтування параметрів розгалужених магнітних систем для удосконалення процесу гідросепарації залізних руд

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net