Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Культура. Наука. Освіта arrow Виникнення і розвиток в Україні спеціальних шкіл для глухонімих у другій половині ХІХ – початку ХХ століття
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Виникнення і розвиток в Україні спеціальних шкіл для глухонімих у другій половині ХІХ – початку ХХ століття

 Анотації

Шевченко В.М. Виникнення і розвиток в Україні спеціальних шкіл для глухонімих у другій половині ХІХ – початку ХХ століття. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.03. – корекційна педагогіка. – Інститут спеціальної педагогіки АПН України, Київ, 2006.

   Дисертаційне дослідження присвячене цілісному історико-педагогічному аналізу виникнення і розвитку в Україні спеціальних шкіл для глухонімих у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. У дослідженні виявлено, проаналізовано і розкрито історичні та соціально-педагогічні передумови, що вплинули на становлення й розвиток вітчизняної сурдопедагогіки.
   Проведений нами науково-теоретичний і порівняльний аналіз свідчить про те, що спеціальне навчання й виховання дітей з порушеннями слуху в Україні має тривалу, цікаву і повчальну історію. Виникло воно більше двохсот років тому у вигляді примітивних філантропічно-опікунських установ, у яких знаходили собі притулок лише поодинокі глухонімі діти. Впродовж ХІХ – початку ХХ ст. в Україні відкривалися нові заклади, зміст освіти глухонімих дітей удосконалювався, розширювалася загальноосвітня підготовка, підвищувався рівень роботи школи, здійснювалася підготовка учнів до практичної діяльності. Проте мережа шкільних закладів і надалі не задовольняла наявних потреб, а велика кількість дітей перебувала поза системою спеціальної освіти.
   На основі зібраних і опрацьованих архівних джерел, документів, підручників, матеріалів періодичної преси досліджені теоретичні засади діяльності та організації навчально-виховної роботи у спеціальних закладах для глухонімих.
   Одержані в процесі дослідження результати сприяють збагаченню історико-педагогічної науки. У науковий обіг введено нові матеріали та факти, що доповнюють картину розвитку сурдопедагогічної освіти в Україні. Зібраний і систематизований фактичний матеріал може бути використаний при викладанні історії сурдопедагогіки та у процесі підготовки підручників.
   Ключові слова: Виникнення, розвиток, діяльність, сурдопедагогіка, спеціальні заклади, глухонімі, навчання, виховання, програми, методи.

Шевченко В.Н. Возникновение и развитие в Украине специальных школ для глухонемых во второй половине ХІХ – начале ХХ века. – Рукопись.

Диссертация на получение научной степени кандидата педагогических наук за специальностью 13.00.03. – коррекционная педагогика. – Институт специальной педагогики АПН Украины, Киев, 2006.

   Диссертационное исследование посвящено целостному историко-педагогическому анализу возникновения и развития в Украине специальных школ для глухонемых во второй половине ХІХ – начале ХХ в. В исследовании выявлено, проанализировано и раскрыто исторические и социально-педагогические предпосылки, которые повлияли на становление и развитие отечественной сурдопедагогики.
   Проведенный нами научно-теоретический и сравнительный анализ свидетельствует о том, что специальное обучение и воспитание детей с недостатками слуха в Украине имеет продолжительную, интересную и поучительную историю. Возникло оно более двухсот лет тому в виде примитивных филантропическо-опекунских учреждений, в которых находили себе приют лишь некоторые глухонемые дети.
   Архивные и литературные материалы свидетельствуют о том, что воспитание глухонемых вместе со слышащими в богадельнях, приютах и воспитательных домах завершилось формированием оригинальной системы их воспитания и обучения, которое нашло свое дальнейшее развитие и усовершенствование в условиях специальных училищ, которые начали создаваться в Украине в первой половине XIX в.
   Возникновение специальных училищ для глухонемых было прогрессивным явлением. Училища для глухонемых в Украине возникали как естественное развитие системы воспитания и обучения неслышащих в воспитательных домах (приютах). Хотя основное внимание в них обращалась на физическое, моральное и трудовое воспитание, но важным есть то, что в процессе работы с детьми формировались определенные принципы и методы воспитания глухонемых. Развитие сурдопедагогической практики (хотя и довольно ограниченной) оказывало содействие возникновению теоретических положений об обучении и воспитании глухонемых, которые касались как самой сути патологического явления (глухонемоты), так и популяризации опыта их лечения и обучения.
   В течение ХІХ в. содержание образования глухонемых детей совершенствовалось, расширялась общеобразовательная подготовка.
   Проанализированные нами документальные источники свидетельствуют, что вначале ХХ в. в Украине уже сформировалась сурдопедагогическая общественность, которая не только осуществляла обучение и воспитание глухонемых детей в этих одиночных заведениях, но и защищала права глухонемых граждан (выступления на Всероссийских съездах сурдопедагогов И.П. Соколянського, Н.К. Паткановой и др.), практически доказывала огромные возможности их интеллектуального развития.
   Необходимо уточнить, что хотя в течение ХІХ – начала ХХ в. в Украине открывались новые заведения, содержание образования глухонемых детей совершенствовалось, расширялась общеобразовательная подготовка, поднимался уровень воспитательной работы школы, осуществлялась подготовка учеников к практической деятельности, сеть школьных заведений и в дальнейшем не удовлетворяла имеющихся нужд, а большое количество детей находилось вне системы специального образования.
   Полученные в процессе исследования результаты содействуют обогащению историко-педагогической науки. На основании собранных и обработанных архивных источников, документов, учебников, материалов периодической печати исследованы теоретические основы деятельности и организации учебно-воспитательной работы в специальных заведениях для глухонемых. В научное обращение введено новые материалы и факты, которые дополняют картину развития сурдопедагогического образования в Украине. Собранный и систематизированный фактический материал может быть использован при преподавании истории сурдопедагогики и в процессе подготовки учебников.
   Ключевые слова: возникновение, развитие, деятельность, сурдопедагогика, специальное заведение, глухонемые, обучение, воспитание, программы, методы.

Shevchenko V.M. Occurrence and development in Ukraine special schools for deaf-mutes аt second half ХІХ – beginning XX century. – Manuscript.

The dissertation on reception of a scientific degree of the candidate of pedagogical sciences behind a speciality 13.00.03. – сorrectional pedagogics. – Institute of special pedagogics of NPA of Ukraine, Kiev, 2006.

   Dissertational research is devoted to the complete historical-pedagogical analysis of occurrence and development in Ukraine special schools for deaf-mutes in second half ХІХ – beginning XX item. In research is revealed, analysed and opened historical and socially-pedagogical preconditions which have affected becoming and development domestic deaf-mutes pedagogics.
   The scientific-theoretical us scientific-theoretical and comparative analysis testifies that special training and education of children with lacks of hearing of Ukraine has long, interesting and instructive history. There was it more than two hundred years to that in the form of primitive philanthropy-tutorial establishments in which only single deaf children found themselves a shelter. During ХІХ – beginnings XX the item in Ukraine opened new institutions, the maintenance of formation of deaf children general educational preparation was improved, extended, the level of educational work of school rose, preparation of pupils for practical activities was carried out. Nevertheless, the network of school institutions and in the further did not satisfy available needs, and a plenty of children was outside of system of special formation.
   On the basis of the collected and processed archival sources, documents, textbooks, materials of periodicals theoretical bases of activity and the organization of teaching and educational work in special institutions for deaf-mutes are investigated.
   The results received during research promote enrichment of a historical-pedagogical science. Into the scientific reference it is entered new materials and the facts which supplement a picture of development deaf-mutes pedagogical formations in Ukraine. The collected and systematized actual material can be used at teaching history deaf-mutes pedagogic and during preparation of textbooks.
   Keywords: occurrence, development, activity, deaf-mutes pedagogic, a special institution, deaf-mutes, training, education, programs, methods.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Виникнення і розвиток в Україні спеціальних шкіл для глухонімих у другій половині ХІХ – початку ХХ століття

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net