Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Психологічні особливості поведінкових стратегій подолання стресу в професійній діяльності працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Психологічні особливості поведінкових стратегій подолання стресу в професійній діяльності працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України

Анотації 

Склень О.І. Психологічні особливості поведінкових стратегій подолання стресу в професійній діяльності працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 – “Психологія діяльності в особливих умовах”. – Університет цивільного захисту України. - Харків, 2008.

   У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми, що виявляється в розкритті сутності копінг-поведінки працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України, виявленні особливостей структури їх базових копінг-стратегій та особистісних копінг-ресурсів.
   Під час дослідження автором достовірно доведено, що у відповідь на вплив стресогенної ситуації поведінка працівника пожежно-рятувального підрозділу МНС України може бути: адаптивною, псевдоадаптивною або дезадаптивною.
   При вивченні особливостей копінг-поведінки фахівців-пожежних з різним професійним досвідом існує прямий помірний за силою кореляційний зв’язок між категорією стажу та ефективною формою копінг-поведінки. Встановлено, що найменш досвідчені пожежні (стаж служби менше 5 років) для подолання стресу здебільшого обирають активні та асоціальні копінг-стратегії. Для вогнеборців, стаж служби яких становить від 5 до 10 років, характерним є обрання пасивних непрямих та просоціальних форм подолання стресу. Найбільш досвідченим фахівцям характерне використання в умовах надзвичайної ситуації просоціальної та активної копінг-стратегій.
   Встановлено взаємозв’язок між ефективністю копінг-поведінки та рядом індивідуально-психологічних особливостей пожежних. Відмічено, що адаптивну форму копінгу здебільшого визначають стаж служби фахівця, інтелектуальний рівень особистості та вольові особливості працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України. Окрім цього, вирішальна роль у забезпеченні ефективності подолання стресу відводиться комунікативній складовій особистості, до якої відноситься вміння працювати в команді, здатність встановлювати та підтримувати контакти тощо.
   Ключові слова: пожежний-рятувальник, копінг-поведінка, копінг-стратегії, копінг-ресурси.

Склень А.И. Психологические особенности поведенческих стратегий преодоления стресса в профессиональной деятельности работников пожарно-спасательных подразделений МЧС Украины. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.09 – “Психология деятельности в особых условиях”. – Университет гражданской защиты Украины. – Харьков, 2008.

   В диссертации представлены результаты исследования, посвященного раскрытию сущности копинг-поведения работников пожарно-спасательных подразделений МЧС Украины, определению особенностей структуры их базовых копинг-стратегий и личностных копинг-ресурсов.
   Отмечено, что в профессиональной деятельности пожарных-спасателей существует 4 основных типа стрессовых ситуаций: первый тип ситуаций связан с постоянной повседневной деятельностью пожарных и характеризуется условиями деятельности, к которым работник привык, т.е. он знает, как, когда и что надо делать, у него существует набор обычных способов поведения в таких ситуациях. Эти ситуации не представляют собой угрозу для пожарного-спасателя, во всяком случае, они так оцениваются им самим; ситуации второго типа характеризуются нарушением параметров привычности, стандартности поведения в целом или в каком-то конкретном действии. Эти ситуации, как и первые, не несут в себе угрозу для жизни и здоровья работника; ситуации третьего типа отличаются от ситуаций первого и второго типа наличием элементов опасности и риска. Вместе с тем, в условиях этих ситуаций деятельность осуществляется по известным работнику канонам и стандартам; ситуации четвертого типа возникают в условиях опасности и риска, а также полной или почти полной неизвестности относительно алгоритмов своей деятельности для достижения поставленной цели.
   Во время исследования автором достоверно доказано, что в ответ на воздействие ситуации любого из перечисленных типов поведение работника пожарно-спасательного подразделения МЧС Украины может быть: адаптивным, псевдоадаптивным или дезадаптивным.
   При изучении особенностей копинг-поведения пожарных с разным профессиональным опытом обнаружена прямая корреляционная связь между категорией стажа и эффективной формой копинг-поведения. Установлено, что наименее опытные пожарные (стаж службы меньше 5 лет) для преодоления стресса как правило, выбирают активные и асоциальные копинг-стратегии.
   Для пожарных со стажем службы от 5 до 10 лет характерны пассивные косвенные и просоциальные формы преодоления стресса. Наиболее опытным специалистам характерно использование в условиях чрезвычайной ситуации просоциальных и активных копинг-стратегий.
   Обнаружена взаимосвязь между эффективностью копинг-поведения и некоторыми индивидуально-психологическими особенностями пожарных. Отмечено, что адаптивную форму копинга в большей степени определяют стаж службы специалиста, его интеллектуальный уровень и эмоционально-волевые особенности. Решающая роль в обеспечении эффективности преодоления стресса отводится коммуникативной составляющей личности (умение работать в команде, способность устанавливать и поддерживать контакты и т.п.).
   Ключевые слова: пожарный-спасатель, копинг-поведение, копинг-стратегии, копинг-ресурсы.

Sklen A.I. The psychological features of behavioral strategy of stress overcoming in professional activity of fire-rescue divisions' workers of the Ministry of Emergency Measures of Ukraine. - the Manuscript.

The thesis for obtaining the Scientific Degree of the Candidate of Psychological Sciences in Speciality 19.00.09 - Psychology of activity in special conditions. - University of civil defense of Ukraine. - Kharkov, 2008.

   This thesis aims at disclosing the essence of coping-behavior of fire-rescue divisions' workers of the Ministry of Emergency Measures of Ukraine and definition of structure's features of their basic coping-strategy and personal coping-resources.
   It is noticed, that there are 4 basic types of stressful situations in professional activity of fire-rescuers: the first type of situations is connected with their constant daily activity and characterized by activity conditions to which the worker has got used. These situations do not represent threat for the fire-rescuer, anyway, they so are estimated by him; situations of the second type are characterized by infringement of parameters of habitualness, standard behavior in whole or in any concrete action. These situations, as well as the first type ones, do not bear in themselves threat for a life and health of the worker; situations of the third type differ from situations of the first and second type with the presence of elements of danger and risk. At the same time, in the conditions of these situations, activity is carried out under known to the worker by canons and standards; situations of the fourth type arise in the conditions of danger and risk, and also full or nearly full uncertainty so concerning algorithms of the activity for goal achievement.
   During research it was authentically proved by the author, that in reply to the influence of a situation of any of the listed types the behavior of the worker of fire-rescue division of the Ministry of Emergency Measures of Ukraine can be: adaptive, pseudo-adaptive or de-adaptive.
   At studying of features of coping-behavior of firemen with different professional experience direct correlation between a category of the experience and the effective form of coping-behavior was found out.
   The interrelation between efficiency of coping-behavior and some individually-psychological features of firemen was found out. It is noticed, that the adaptive form of coping in a great measure depends upon professional experience of the expert, his intellectual level and emotionally-strong-willed features. A main role in maintenance of efficiency of overcoming of stress it is taken away the person's communicative component.
   Keywords: the fire-rescuer, coping-behavior, coping-strategy, coping-resources.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Психологічні особливості поведінкових стратегій подолання стресу в професійній діяльності працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net