Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Організаційно-правове забезпечення раціонального використання матеріальних ресурсів в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організаційно-правове забезпечення раціонального використання матеріальних ресурсів в Україні

Анотації 

Демченко С.Ф. Організаційно-правове забезпечення раціонального використання матеріальних ресурсів в Україні. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 — Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право, банківське право. — Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київ, 1999.

   Містить комплекс теоретичних і практичних питань, пов'язаних з організаційно-правовим забезпеченням раціонального використання матеріальних ресурсів. В роботі досліджуються теоретичні правові і прикладні проблеми вдосконалення правового регулювання управління, стандартизації і контролю у сфері забезпечення раціонального використання і економного витрачання матеріальних ресурсів в Україні. Сформульовано наукові висновки та пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства і правозастосування у даній сфері. Обгрунтовано необхідність прийняття і запропоновано авторський варіант Закону України "Про ресурсозбереження" як цілісного і комплексного законодавчого акта, основною метою якого є визначення єдиних загальних правових, економічних та організаційних основ раціонального використання та економного витрачання матеріальних ресурсів в Україні. Значна увага приділена аналізу специфіки форм і методів державного управління у галузі раціонального використання матеріально-технічних ресурсів, розробці проблем вдосконалення цих форм і методів в умовах формування ринкових відносин.
   Досліджуються правові питання організації раціонального використання та економного витрачання матеріальних ресурсів як необхідної умови економічного розвитку країни і як об'єкта державного управління. Обгрунтовується необхідність створення належних умов для залучення іноземного капіталу для впровадження передової техніки та технологій.Розглядаються проблеми щодо визначення оптимальних напрямків вдосконалення правового забезпечення ресурсозбереження в Україні. Сформульовано наукові висновки та пропозиції, спрямовані на вдосконалення діяльності органів управління в сфері забезпечення раціонального використання матеріальних ресурсів. Результати дослідження використовувались при розробці практичних рекомендацій для органів законодавчої та виконавчої влади, а також для судів.
   Ключові слова: матеріальні ресурси, ресурсозбереження, державне управління, виконавча влада, стандартизація та контроль у галузі ресурсозбереження, удосконалення законодавства, юридична відповідальність у галузі ресурсозбереження.

Демченко С.Ф. Организационно-правовое обеспечение рационального использования материальных ресурсов в Украине. — Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 — Теория управления; административное право и процесс; финансовое право, банковское право. — Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, Киев, 1999.

   Содержит комплекс теоретических и практических вопросов, связанных с организационно-правовым обеспечением рационального использования ресурсов. В работе исследуются теоретические правовые и прикладные проблемы совершенствования правового регулирования, управления, стандартизации и контроля в сфере использования материальных ресурсов. На опыте экономически развитых стран показаны реальные возможности правовых средств в обеспечении рационального использования материальных ресурсов в Украине, сформулированы научные выводы и предложения по совершенствованию действующего законодательства и правоприменения. Результаты исследования использовались при разработке практических рекомендаций для органов законодательной и исполнительной власти, а также для судов.
   Исследуются правовые вопросы организации рационального использования и экономного потребления материальных ресурсов как необходимого условия экономического развития страны и как объекта государственного управления. Обосновывается необходимость создания соответствующих условий для привлечения иностранного капитала для внедрения передовой техники и технологий.
   Рассматриваются проблемы по определению оптимальных направлений обеспечения ресурсосбережения на Украине. Сформулированы научные выводы и предложения, направленные на совершенствование деятельности органов управления в сфере обеспечения рационального использования материальных ресурсов.
   Ключевые слова: материальные ресурсы, ресурсосбережение, государственное управление, исполнительная власть, стандартизация и контроль в сфере ресурсосбережения, совершенствование действующего законодательства, юридическая ответственность в сфере ресурсосбережения.

Demchenko S.F. Legal and Organizational Support for Rational Utilization of Material Resources in Ukraine. — The Manuscript.

The dissertation for obtaining a scientific degree of candidate of legal sciences by 12.00.07 specialization — "The Theory of Management; Administrative Law and Process; Financial Law; Bank Law". — The V.M. Koretsky Institute of State and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv, 1999.

   It contains a comprehensive set of theoretical and practical issues related to legal and organizational support for expedient utilization of material resources. The research provides a thorough analysis of legal and practical issues connected with the improvement of legal regulation of management, standardization, supervision and liabilities in the field of rational utilization of material resources in Ukraine. Scientific conclusions and proposals were made in respect to improvement of current legislation and its enforcement in this area. The outcomes of research were used for drafting practical recommendations for the legislative and executive powers as well as for judges.
   Key terms: material resources, resources saving, government management, executive power, standardization, supervision and judicial liability in the sphere of resources saving, improvement of the current legislation, judicial liability in the sphere of resources saving.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організаційно-правове забезпечення раціонального використання матеріальних ресурсів в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net