Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Культура. Наука. Освіта arrow Висвітлення зарубіжного педагогічного досвіду в творчій спадщині К.Д.Ушинського
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Висвітлення зарубіжного педагогічного досвіду в творчій спадщині К.Д.Ушинського

 Анотації

Корнейко Ю.М. Висвітлення зарубіжного педагогічного досвіду в творчій спадщині К.Д.Ушинського. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка і історія педагогіки. – Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Харків, 2007.

   На підставі аналізу науково-педагогічної літератури, нормативних документів, узагальнення теоретичних праць уперше системно проаналізовано й узагальнено внесок К.Д.Ушинського у вивчення та розповсюдження зарубіжного педагогічного досвіду у вітчизняному шкільництві. Визначено й схарактеризовано особливості порівняльно-педагогічних досліджень ученого відповідно до етапів його науково-педагогічної діяльності (перший етап – 1846-1858 рр. – позначився вивченням оригінальних педагогічних творів, філософських праць зарубіжних авторів, педагогічної преси для дослідження витоків, установлення механізмів формування педагогічних явищ і фактів; другий етап – 1859-1861 рр. – характеризувався спрямуванням порівняльно-педагогічних досліджень на вивчення зарубіжного досвіду для розв’язання педагогічних проблем, пов’язаних з реформою вітчизняної освіти; упродовж третього етапу – 1862-1867рр. – К.Д.Ушинський на підставі ознайомлення з шкільною практикою країн Західної Європи здійснив антропологічне обґрунтування результатів власних педагогічних розвідок та узагальнень).
   На основі результатів дослідження здобувачем розроблено навчальну програму інтегрованого спецсемінару “Компаративістські узагальнення у спадщині К.Д.Ушинського” та завдання для самостійної науково-дослідницької роботи студентів магістерських курсів.
   До наукового обігу введено маловідомі історичні факти, системно-логічні узагальнення, пов’язані з досліджуваною проблемою.
   Ключові слова: порівняльно-педагогічне узагальнення, комплексний підхід, генетичний метод, педагогічна ретроспекція, порівняльна педагогіка, педагогічна спадщина К.Д.Ушинського.

Корнейко Ю.Н. Освещение зарубежного педагогического опыта в творческом наследии К.Д.Ушинского. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика и история педагогики. – Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды, Харьков, 2007.

   В работе впервые в историческом аспекте целостно представлено обобщение вклада К.Д.Ушинского в изучение и использование зарубежного педагогического опыта с целью совершенствования отечественной педагогической теории и практики, реализации педагогических идей ученого в деятельности его последователей, а также – на страницах педагогической прессы.
   Так, на основе изучения историко-педагогической литературы, архивных, нормативных, статистических документов в диссертации выделены следующие предпосылки становления компаративистики в истории отечественной педагогической мысли: гуманитарный характер содержания образования в первых школах Киевской Руси, который основывался на богатом культурном наследии Византии, объединение усилий древних монахов-книжников для эмпирического сбора материалов о традициях воспитания у разных народов, научная деятельность профессоров и студентов Острожской и Киево-Могилянской академий, Львовского университета в последнюю треть ХVІ – ХVІІІ ст.; взаимодействие университетов, институтов и семинарий в поисках путей организации общего, профессионального и педагогического образования в ХІХ ст.; активизация деятельности общественных просветительских профессиональных центров в конце ХІХ - начале ХХ ст., а также пропаганда западноевропейского опыта организации психолого-педагогической подготовки, идей реформаторской педагогики.
   В ходе научного поиска определены следующие этапы педагогической деятельности К.Д.Ушинского, которые отличались своеобразием сравнительных педагогических исследований:
   І этап – хронологически включал 1846-1858 гг. и был связан с началом формирования педагогической концепции К.Д.Ушинского и его поисками наиболее оптимальных путей решения сложных педагогических проблем.
   ІІ этап – 1859-1861гг. – характеризовался стремлением К.Д.Ушинского обогатить отечественную педагогическую науку творческими разработками мировой педагогики через их популяризацию на страницах “Журнала Министерства народного просвещения”.
   ІІІ этап – 1862-1867гг. – хронологически представлял изучение и анализ К.Д.Ушинским практического зарубежного педагогического опыта в период официальной педагогической командировки в европейские страны, его поисковую и широкую издательскую работу.
   В научной работе раскрыты особенности практики реализации компаративистских идей К.Д.Ушинского в деятельности последователей ученого: Г. Ващенко, Н. Корфа, Е. Лозинского, Н. Лубенец, Л. Модзалевского, Н. Пирогова, С. Русовой и др.
   Обобщение опыта издательской, просветительской, практической педагогической работы этих ученых дало возможность выделить и охарактеризовать направления и способы использования организационно-методических разработок К.Д.Ушинского в проведении сравнительно-педагогических исследований. В диссертации показано, что последователи К.Д.Ушинского использовали такие методы и формы сравнительно-педагогических исследований, как: аналитические обозрения школьной практики и педагогической теории стран Европы и Азии посредством генетического метода и педагогической ретроспективы, логико-сопоставительный анализ практического опыта воспитания в европейских странах и Украине, реферирование педагогических работ известных западноевропейских педагогов (Л. Гурлитта, Г. Кершенштейнера, М. Монтессори, И. Песталоцци, Ф. Фребеля и др.), переводы и аннотирование работ представителей реформаторской педагогики. Автором систематизировано разработки С.Ананьина, А.Готалова-Готлиба, Г.Гринько, М.Даденкова, М.Демкова, Г.Жураковского, Я.Мамонтова, О.Музыченка, Я.Чепиги по вопросам реформы национальной школы, преподавания родного и иностранного языков, содержательного и методического обеспечения трудовой школы с точки зрения использования методологии компаративистских исследований К.Д.Ушинского.
   Определены перспективы творческого использования результативного опыта в современной учебно-воспитательной практике.
   В диссертации с целью актуализации компаративистских идей К.Д.Ушинского в современных условиях разработано программу интегрированного спецсеминара “Компаративистские обобщения в наследии К.Д.Ушинского”. Этот спецсеминар содержательно включает аналитические заключения и результаты, полученные в ходе данного исследования, организационно предполагает исследовательскую работу, актуализирует самостоятельные сравнительно-педагогические поиски студентов.
   В научный оборот введены малоизвестные исторические факты, системно-логические обобщения, относящиеся к исследуемой проблеме.
   Данное исследование не исчерпывает все аспекты педагогической проблемы. Дальнейшей разработки и научного обоснования требуют вопросы обобщения опыта социально-просветительской деятельности товариществ и объединений, которые планировали и организовывали зарубежные педагогические поездки, систематизации опыта компаративистских разработок ученых украинских университетов, обоснования методов компаративистских исследований последователей К.Д.Ушинского – Л.Модзалевского, С.Русовой.
   Ключевые слова: сравнительно-педагогическое обобщение, комплексный подход, генетический метод, педагогическая ретроспектива, сравнительная педагогика, педагогическое наследие К.Д.Ушинского.

Korneiko. Y.M. Interpritation of foreign pedagogical experience in K.Ushinskogo's creative heritage. – Manuscript.

The dissertation of the scientific degree of a candidate of pedagogical science. Speciality 13.00.01 – general pedagogics and history of pedagogics. – Kharkiv National Pedagogical University named after G.Scovoroda.

   On the basis of the analysis of the scientific and pedagogical literature, normative documents, generalization of theoretical works for the first time K.Ushinskiy's contribution to studying and distribution of foreign pedagogical experience in native school is systematically analysed. Features of comparative pedagogical researches of the scientist according to stages of its scientific and pedagogical activity are defined and characterized: (the first stage – 1846-1858 – it was designated by studying of original pedagogical works, philosophical works of foreign authors, pedagogical press for research of sources, an establishment of mechanisms of formation of the pedagogical phenomena and the facts; the second stage – 1859-1861 – it was characterized by a direction of comparative pedagogical researches on studying of foreign experience for the decision of pedagogical problems, connected with reform of native education; during the third stage – 1862-1867 – K.Ushinskiy on the basis of acquaintance with school practice of the countries of the Western Europe has made an anthropological substantiation of results of own pedagogical investigations and generalizations).
   On the basis of results of research by the competitor it is developed the curriculum special seminar “Comparative generalizations in K.D.Ushinskiy's heritage” and tasks for independent research work of students of magisterial courses.
   Little-known historic facts, the system-logic generalizations concerning the investigated problem are entered into a scientific turn.
   Key words: Comparative pedagogical generalization, the complex approach, genetic method, pedagogical retrospection, comparative pedagogics, K.D.Ushinskiy's pedagogical heritage.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Висвітлення зарубіжного педагогічного досвіду в творчій спадщині К.Д.Ушинського

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net