Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Погляди Станіслава Дністрянського на право та державу (загальнотеоретичні аспекти)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Погляди Станіслава Дністрянського на право та державу (загальнотеоретичні аспекти)

Анотації 

Коваль А.Ф. Погляди Станіслава Дністрянського на право та державу (загальнотеоретичні аспекти). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. – Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2004.

   Дисертація присвячена дослідженню загальнотеоретичних аспектів поглядів Станіслава Дністрянського на право та державу. У роботі здійснено типологізацію джерел та історіографію досліджень наукової спадщини С.Дністрянського, з’ясовано соціальні та методологічні засади його правової та державної концепції, а також проаналізовано його погляди на місце та роль правознавства у науковій системі, на розуміння генезису права та держави, на поняття, права, держави, міжнародних та міждержавних об’єднань, їх видів та форм.
   У дисертації також з’ясовано вплив минулих та сучасних С.Дністрянському правових та політичних ідей на його наукову концепцію, визначено роль і місце наукової спадщини правознавця в українській юридичній науці та встановлено, що концепція С.Дністрянського — це оригінальна, цілісна, синтетична, соціальна концепція права та держави з елементами природної, позитивістської та матеріалістичної політичних та правових теорій, створюючи які широко використовувався історико-генетичний та соціально-економічний методи.
   Ключові слова: С.Дністрянський, загальнотеоретичні погляди, суспільство, право, держава, народ, „суспільний зв’язок”, форми права, форми держави.

Коваль А.Ф. Взгляды Станислава Днистрянского на право и государство (общетеоретические аспекты).— Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук за специальностью 12.00.01— теория и история государства и права; история политических и правовых учений.— Львовский национальный университет имени Ивана Франка, Львов, 2004.

   Диссертация посвящена исследованию общетеоретических аспектов взглядов Станислава Днистрянского на право и государство. В данном исследовании произведена типологизация источников и историография исследований научного наследства украинского ученого, освещены социальные и методологические основы правовой и государственной концепции С.Днистрянского. К наиболее важным источникам, которые диссертант основательно анализирует, относятся: „Полагода шкоди з огляду економічного та соціального” (1897), „Чоловік та єго потреби в правнім системі” (1900), „Звичаєве право — а соціальні зв’язки” (1902), „Самовизначення народів” (1919), „Зв’язок та сполука народів” (1920), „Огляд історії філософії права” (1922), „Загальна наука права і політики” (1923), „Нова держава” (1923), „Погляди на теорії права та держави” (1925), „Культура, цивілізація та право” (1926), „Соціальні форми права” (1927), „Границі науки права” (без даты). Их научная ценность объясняется тем, что именно в них не впервые ли в украинской юриспруденции было создано оригинальную, украино-языческую, целостную правовую и государственную концепцию. Несомненно, что к вершинным явлениям развития украинской теории государства и права принадлежат „Загальна наука права і політики” (1923), „Погляд на теорії права та держави” (1925) и „Соціальні форми права” (1927). Переиздание этих и других — изданных и рукописных — работ С.Днистрянского есть первоочередной задачей, разрешение которой обогатит осмысление истории юридической науки.
   В диссертации исследовано и проанализировано взгляды украинского теоретика государства и права на место и роль юриспруденции в науке, раскрыто взгляды на понимание генезиса права и государства, на понятие, виды и формы права, государства и межгосударственных объединений.
   Создавая свою правовую концепцию, С.Днистрянский изучил, осознал и проанализировал правовые и политические учения, идеи, взгляды от античности до начала ХХ ст., а именно, идеи Аристотеля (автора теории природного происхождения государства), А.Вагнера (приверженца органической теории права и государства), Г.Еллинека (представителя формально-догматической юриспруденции и теории законов в государственной власти), Р.Иеринга (основателя теории „интереса в праве”), А.Менгера (приверженца социалистической теории), Р.Штамлера (основателя теории „праведного права”), Ф.Цайлера (приверженца теории природного права), Р.Гофмана, Р.Пфаффа, Й.Унгера (представителей исторической школы права), а также известных украинских ученых и мыслителей — Б.Кистяковского, О.Огоновского и Т.Шевченка.
   Проанализировав идеи вышеперечисленных мыслителей, С.Днистрянский сформулировал собственное видение рождения и развития права и государства. Вначале под воздействием социальных, природных и экономических факторов в обществе рождаются первые виды регулируемых норм (религиозные, этические, экономические). Правовые нормы возникают как наиболее важные нормы. Вначале это были правовые нормы отдельных элементарных социальных объединений (семьи, роды, племена), которые последовательно систематизируются в „обычайное право”. С появлением государства возникает и „позитивное право”. Также, С.Днистрянский отдельно выделяет „право юристов” (и практиков, и теоретиков), которое выступает посредником между „обычайным правом” и „позитивным правом”.
   Государство, за С.Днистрянским, возникает как результат органической потребности общества. Задача, которая поставлена перед государством в момент его возникновения — это создание правового порядка, которого не было в догосударственной жизни общества. В процессе природного развития общества, по мнению украинского ученого, возникает и народ. Реализация права народа на самоопределение является ключевым моментом создания национальних государств и достижения мира на земле.
   Ключевые слова: С.Днистрянский, общетеоретические взгляды, общество, право, государство, народ, „общественная связь”, формы права, формы государства.

Koval A.F. Views of Stanislav Dnistryanskuy on law and state (general- theoretical aspects). – Manuscript.

Dissertation for a degree of master of laws on specialty 12.00.01 – theory and history of state and law; history of political and legal studies – Ivan Franko Lviv National University, 2004.

   Dissertation is dedicated to the research of the general-theoretical views of Stanislav Dnistryanskuy on law and state. Dissertator developed a typology of the sources and historiography of the research of the scientific heritage of Stanislav Dnistryanskuy, studied out methodological basis of his legal and state concept, and also studied and analyzed his views on the place and role of law in the scientific system, on understanding of the genesis of law and state, on the notion, types and forms of law and state, international and interstate associations in his dissertation.
   In the dissertation the influence of past and S.Dnistryanskuy’s lifetime legal and political ideas on his scientific concept was studied, the role and place of the scientific heritage of S.Dnistryanskuy in the Ukrainian law science was defined. The researcher arrived at the conclusions, that S.Dnistryanskuy’s concept is the original, entire, synthetic, social concept of law and state with the elements of natural, positivistic and materialistic political and legal theories. Historical-genetic and socio-economical methods were used while this theory was being created.
   Key words: S.Dnistryanskuy, general theoretical views, society, law, state, people, “civil relations”, forms of law, forms of state.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Погляди Станіслава Дністрянського на право та державу (загальнотеоретичні аспекти)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net