Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Геостратегічна дилема України: теоретико-методологічний аналіз та інституціональні рішення
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Геостратегічна дилема України: теоретико-методологічний аналіз та інституціональні рішення

Анотації 

Ключко Д.Є. Геостратегічна дилема України: теоретико-методологічний аналіз та інституціональні рішення . Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути і процеси. - Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна.- Харків, 2005.

   У дисертації здійснено комплексний аналіз складної, пов’язаної з історичним минулим, геополітичної ситуації України. Розроблено та обґрунтовано згідно з геополітичними засадами та зовнішньополітичними реаліями рекомендації щодо пошуку шляхів набуття нашою державою європейської ідентичності, прилучення українського суспільства до європейських цивілізаційних стандартів, визначення суб’єктності країни в умовах глобалізаційних геостратегічних конфігурацій “центр-периферія”. Для аналізу стану й оцінки можливостей та визначення ролі суб’єктів геополітики застосовані категорії “геополітична напруга”, “геополітична парадигма” та “геополітична перевага”, на основі яких визначається здатність держав здійснювати той чи інший вид геостратегії. Дослідження концепції національних інтересів України дозволило сформулювати авторське бачення цієї проблеми та запропонувати їхнє нове тлумачення. Зосереджено увагу на ролі національної еліти та державної бюрократії у здійсненні геостратегічних стосунків України, викладено авторську точку зору на необхідність здійснення політичної реформи в Україні.
   Звернуто увагу українського політикуму щодо можливої втрати в умовах глобалізації основоположних принципів держави – суверенітету, суверенної рівності, національної ідентичності. Запропоновано, як фактор розв’язання геостратегічної дилеми України, задіяти парадигму “транзитивної держави” Ж.Готтмана.
   Запропоновано нове бачення ролі України в геостратегічних процесах як ініціатора створення кадастру злочинів, що будуть підпадати під визначення “тероризм”. Рекомендовано для успішної інтеграції України у євроатлантичні структури здійснити адаптацію технічного, тактичного та оперативного рівнів безпеки України до стандартів ЄС та НАТО.
   Звернуто увагу на необхідність технічної оперативно тактичної сумісності системи безпеки України з відповідною системою Євроатлантичного Альянсу.
   Ключові слова: геополітичний простір, геополітичне поле, геополітична динаміка, геостратегічна напруга, геопозиційна перевага, геополітична ідентичність, національні інтереси, ефективність політики, політичний процес, політичні інститути, політична реформа.

Ключко Д.Е. “Геостратегическая дилемма Украины: теоретико-методологический анализ и институциональные решения”. Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 – политические институты и процессы. – Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина. – Харьков, 2005.

   В диссертации осуществлено комплексное исследование сложной, связанной с историческим прошлым, геополитической ситуации Украины, что обусловило необходимость разработки и обоснования, на основе геополитических принципов и современных внешнеполитических реалий, рекомендаций по поиску путей достижения нашим государством европейской идентичности, приобщения украинского общества к европейским цивилизационным стандартам, определения субъектности страны в условиях глобализационных геостратегических конфигураций – “центр - периферия”. Предложено авторское видение институциональных решений для выработки геостратегического курса Украины на современном этапе. Изложена авторская точка зрения на необходимость осуществления политической реформы. Рекомендован ряд действий по осуществлению институциональной, технической, тактической, операционной совместимости систем безопасности Украины, ЕС и НАТО.
   Ключевые слова: геополитическое пространство, геополитическое поле, геополитическая динамика, геостратегическое напряжение, геопозиционное преимущество, геополитическая идентичность, национальные интересы, эффективность политики, политический процесс, политические институты, политическая реформа.

Klyuchko D.Ye. "Geostrtegic Dilemma of Ukraine: Theoretical and Methodological Analysis and Institutional Decisions". Manuscript.

Thesis for scientific of the Candidate of Political Sciences degree in major 23.00.02 – political institutions and processes. – Kharkiv Karazin National University. – Kharkiv 2005.

   Thesis provides a complex research in complicated geopolitical situation of Ukraine connected with the historical past. This resulted in the necessity to develop and justify, on the basis of geopolitical principles and contemporary realities of foreign policy, recommendations as for finding ways for our country to achieve European identity, to familiarize Ukrainian society with European civilization standards, to determine subjectiveness of the country under the conditions of globalizational geostategic configurations – "center - periphery". Author offers his vision of institutional solutions for framing Ukraine's geostrategica course at the present stage. Author gives his point of view on the necessity of the political reform. A range of activities in performing institutional, technical, tactical, and operational compatibility of security systems of Ukraine, EU, and NATO is recommended.
   Key words: geopolitical space, geopolitical field, geopolitical dynamics, geostrategic tension, geopositional advantage, geopolitical identity, national interests, policy effectiveness, political process, political institutions, political reform.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Геостратегічна дилема України: теоретико-методологічний аналіз та інституціональні рішення

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net