Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Підвищення функціонально-тактичних можливостей оптико-електронних пристроїв системи керування вогнем ракетно-артилерійського комплексу
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Підвищення функціонально-тактичних можливостей оптико-електронних пристроїв системи керування вогнем ракетно-артилерійського комплексу

Анотації 

Стефанович В.Т. Підвищення функціонально-тактичних можливостей оптико-електронних пристроїв системи керування вогнем ракетно-артилерійського комплексу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.07 – оптичні прилади та системи. – Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, Київ, 2008.

   Дисертаційна робота вирішує наукову задачу підвищення функціонально-тактичних можливостей оптико-електронних пристроїв (ОЕП) систем керування вогнем (СКВ) ракетно-артилерійського комплексу шляхом розробки рекомендацій по погодженню параметрів компонентів телевізійного і тепловізійного каналів.
   Обґрунтовано роль і місце оптико-електронних пристроїв у складі сучасних СКВ. Запропоновано нову систему прицілювання і керування зброєю, до складу якої входять дві телевізійні камери і лазерний далекомір.
   Розглянуто математичну модель системи ціль – ОЕП – оператор з метою визначення просторового і енергетичного розділення, максимальної дальності виявлення (МДВ), а також дослідження впливу параметрів окремих компонентів системи на ці характеристики. На підставі цієї моделі одержано загальне рівняння для розрахунку МДВ цілі ОЕП, який працює в автоматичному режимі.
   Отримано формули для розрахунку роздільної здатності об'єктиву і розміру пікселя матричного приймача випромінювання (МПВ), які дозволяють забезпечити необхідну роздільну здатність ОЕП при заданому контрасті зображення. На основі нового критерію – геометрична шумова смуга досліджено узгодження аберацій об'єктиву з розмірами пікселя МПВ з метою підвищення роздільної здатності ОЕП.
   Розроблено математичну модель тепловізора з мікроболометричною матрицею, яка враховує постійну часу та розмір пікселя МПВ і аберації об'єктиву. На основі цієї моделі одержано аналітичну формулу для розрахунку сигналу на виході довільного пікселя. Ця формула дозволяє розрахувати кутову похибку визначення координат цілі.
   Результати дисертації використані при технічній реалізації в НДІ “Квант” (м. Київ) корабельної інфрачервоної системи спостереження/виявлення “Нан-фенг”, СКВ “Леопард” і “Sarmat-2”.
   Ключові слова: система керування вогнем, тепловізійний канал, телевізійний канал, максимальна дальність виявлення.

Стефанович В. Т. Повышение функционально-тактических возможностей оптико-электронных устройств системы управления огнём ракетно-артиллерийского комплекса. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.11.07 – оптические приборы и системы. – Национальный технический университет Украины “Киевский политехнический институт”, Киев, 2008.

   Диссертационная работа решает научную задачу повышения функционально-тактических возможностей оптико-электронных устройств (ОЭУ) систем управления огнём (СУО) ракетно-артиллерийского комплекса путем разработки рекомендаций по согласованию параметром компонентов телевизионного и тепловизионного каналов.
   Обосновано роль и место оптико-электронных устройств в составе современных СУО. В состав ОЭУ могут входить телевизионный канал (ТВК), тепловизионный канал (ТПК), прибор ночного видения и лазерный дальномер.
   Предложено новую систему прицеливания и управления оружием, в состав которой входят две телевизионные камеры и лазерный дальномер. Повышение эффективности предложенной СУО достигается за счет введения двух ТВК с широким и узким полями зрения, которые работают в видимой и ближней инфракрасной областях спектра.
   Обосновано основные требования, предъявляемые к ОЭУ, которые используются в составе СУО, предложено использовать максимальную дальность обнаружения (МДО) цели как один из основных параметров ОЭУ.
   Рассмотрено математическую модель системы цель – ОЭУ – оператор с целью определения пространственного и энергетического разрешения, МДО, а также исследования влияния параметров отдельных компонентов системы на эти характеристики. На основании этой модели получено общее уравнение для расчета МДО цели ОЭУ, которое работает в автоматическом режиме. Это дало возможность разработать методики расчета МДО ТВК и ТПК для целей малых и больших размеров.
   Модель системы цель – ОЭУ – оператор дала возможность исследовать ТПК и ТВК с целью повышения их эффективности. Получены формулы для расчета разрешающей способности объектива и размера пикселя матричного приёмника излучения (МПИ), которые позволяют обеспечить необходимую разрешающую способность ОЕУ при заданном контрасте изображения.
   На основе нового критерия – геометрическая шумовая полоса исследовано согласование аберраций объектива с размерами пикселя МПИ с целью повышения разрешающей способности ОЭУ.
   Разработано математическую модель ТПК с микроболометрической матрицей, которая учитывает постоянную времени и размер пикселя МПИ и аберрации объектива. На основе этой модели получено аналитическую формулу для расчета сигнала на выходе произвольного пикселя. Эта формула позволяет рассчитать угловую ошибку определения координат движущейся цели.
   Получены более универсальные формулы для расчета минимальной разрешаемой разности температур, которые учитывают увеличение системы ТПК – оператор и более совершенную аппроксимацию модуляционной передаточной функции глаза оператора.
   Результаты диссертации использованы при технической реализации в НИИ “Квант” (г. Киев) корабельной инфракрасной системы наблюдения/обнаружения “Нан-фенг”, СУО “Леопард” и “Sarmat-2”. Представлено описание этих систем и методики проведения их испытай на стендах и при практической стрельбе. Результаты испытаний показали высокие функционально-тактические возможности разработанных систем.
   Ключевые слова: система управления огнём, тепловизинный канал, телевизионный канал, максимальная дальность обнаружения.

Stefanovich V.T. Increase of functionally-tactical possibilities of the optical-electronic devices of the fire control system of rocket-artillery complex. – Manuscript.

Thesis for a candidate’s scientific degree by specialty 05.11.07 – optical instruments and systems. – National Technical University of Ukraine “Kyiv polytechnic institute”, Kyiv, 2008.

   Dissertation work decides the scientific task of increase of functionally-tactical possibilities of the optical-electronic devices (OED) of the fire control system (FCS) of rocket-artillery complex by development of recommendations on the concordance by the parameters of components TV and IR channels. It is grounded role and place of the optical-electronic devices in composition modern FCS. The new system of aiming and management by a weapon, in the complement of which enter two TV cameras and laser rangefinder is offered. The mathematical model of the target – OED – operator system with the purpose of determination of spatial and energy resolution, maximum detectable range (MDR) and also research of influencing of parameters of separate components of the system on these c descriptions is considered. On the basis of this model common equalization is got for the calculation of MDR of OED, which works in the automatic mode.
   Formulas for a calculation of resolution of objective and size of pixel of matrix detector which allow providing necessary resolution of OED at the set contrast of image are received.
   On the basis of new criterion – geometrical noise bandwidth the concordance of the objective aberrations with the detector pixel sizes with the purpose of increase resolution of OED is investigated.
   The mathematical model of IR camera with a microbolometer matrix which takes into account time constant and pixel size of detector and objective aberration is developed. On the basis of this model it is got analytical formula for the calculation of signal on the output of arbitrary pixel. This formula allows to expect angular error of determination of the target coordinates.
   The results of dissertation are used during technical realization in research institute of “Kvant” (Kiev) of the ship IR system of observation/detectable of “Nan-feng”, FCS of “Leopard” and “Sarmat-2”.
   Keywords: fire control system, IR channel, TV channel, maximum detectable range.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Підвищення функціонально-тактичних можливостей оптико-електронних пристроїв системи керування вогнем ракетно-артилерійського комплексу

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net