Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Безпекові імперативи телевізійного простору України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Безпекові імперативи телевізійного простору України

Анотації 

САЩУК Г.М. Безпекові імперативи телевізійного простору України. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.03 – політична культура та ідеологія. - Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005.

   Дисертація присвячена системному, міждисциплінарному політологічному дослідженню проблеми інформаційної безпеки українського телевізійного простору, актуалізованої нинішнім станом вітчизняного державотворення. За допомогою застосування структурно-функціонального і компаративістського методів аналізу зроблено спробу дослідити тему в контексті її взаємообумовлених зв’язків з іншими елементами як інформаційного, так і політичного простору. Новою у вітчизняному журналістикознавстві є запропонована і використана в роботі парадигма дослідження процесу забезпечення інформаційної безпеки телевізійного простору України у синтезованому форматі. Зокрема, висвітлено питання формування та функціонування національного інформаційного простору, телевізійного простору України та компоненти інформаційної безпеки; визначено перспективи забезпечення належного рівня інформаційної безпеки.
   Показано, що умовою формування сучасної конкурентноздатної системи захисту телепростору України є запровадження комплексної програми піднесення загального професійного рівня тележурналістики, чіткого її орієнтування на виконання стратегічних завдань становлення української державності. Існуючі безпекові імперативи вітчизняного телепростору не відповідають вимогам реалій: неадекватні обраному стратегічному курсові державотворення.
   Ключові слова: безпекові імперативи, інформаційний простір, телевізійний простір, інформаційна безпека, національний інтерес, інформаційний продукт, національна безпека, державна політика, інформаційна політика, Україна.

САЩУК Г.М. Императивы безопасности телевизионного пространства Украины. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.03 – политическая культура и идеология. - Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. – Киев, 2005.

   Диссертация посвящена системному, междисциплинарному политологическому исследованию проблемы информационной безопасности украинского телевизионного пространства, актуализованной нынешним состоянием отечественного государственного становления. С помощью применения структурно-функционального и компаративистского методов анализа сделана попытка исследовать тему в контексте ее взаимообусловленных связей с другими элементами как информационного, так и политического пространства. Новой в отечественной журналистике является предложенная и использованная в работе парадигма исследования процесса обеспечения информационной безопасности телевизионного пространства Украины в синтезированном формате. В частности, освещен вопрос формирования и функционирования национального информационного пространства, телевизионного пространства Украины и компонентов информационной безопасности; определены перспективы обеспечения надлежащего уровня информационной безопасности.
   Возрастающая роль информационной безопасности обусловлена переходным периодом развития общества, степенью зависимости от реального влияния на этот процесс суммы внутренних и внешних информационных угроз. Интересы личности в информационной сфере связаны с реализацией конституционных прав в вопросе доступа к информации, ее использования для духовного и интеллектуального развития. Информационную безопасность личности можно характеризировать как состояние защищенности личности, определяющие модификацию ее поведения, возможности свободного выбора.
   Конкретные формы влияния информационной среды на духовную сферу общества реализуются как информационный фактор воздействия на социальные субъекты различных уровней общности, системно-структурную и функциональную организацию общества, степень его политической культуры.
   Показано, что условием формирования современной конкурентоспособной системы защиты телепространства Украины является внедрение комплексной программы подъема общего профессионального уровня тележурналистики, четкой ее ориентации на выполнение стратегических задач становления украинской государственности. Существующие императивы безопасности отечественного пространства не соответствуют требованиям реальности: неадекватны избранному стратегическому курсу строительства государства.
   Ключевые слова: императивы безопасности, информационное пространство, телевизионное пространство, информационная безопасность, национальный интерес, информационный продукт, национальная безопасность, государственная политика, информационная политика, Украина.

А. SASCHUK Security imperatives of Ukraine’s television space. - MANUSCRIPT.

Thesis for a candidate’s degree in political sciences, specialty 23.00.03 - political culture and ideology. Institute of journalism at Taras Shevchenko Kyiv National University. Kyiv, 2005.

   The thesis deals with a systematic, interdisciplinary, political research into the problem of Ukraine’s information space’s security, which has been updated taking into consideration the current situation of state building in the country. An attempt has been made to look into the problem in the context of interconnected relations with other elements of both the information and political spaces by using the structural and functional comparative method of analysis. A paradigm of investigating the process of ensuring Ukraine’s television space’s information security in a synthesized format put forward in the work has been used for the first time in the history of journalistic studies in Ukraine. In particular, the formation and functioning of the national information space, Ukraine’s television space and components of information security have been covered; prospects for ensuring a proper level of information security have been defined.
   It has been demonstrated that the implementation of a complex program to raise the general professional level of journalism, clear orientation towards the fulfillment of strategic tasks for the development of Ukrainian statehood are a prerequisite for the formation of a modern competitive system of safeguarding Ukraine’s TV space. The security imperatives already existing in Ukraine’s TV space do not meet the requirements of the reality: they are not adequate to the chosen strategic course of state building.
   Key words: security imperatives, information space, television space, information security, national interest, information product, national security, state policy, information policy, Ukraine.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Безпекові імперативи телевізійного простору України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net