Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Інститут парламентаризму в контексті досвіду демократичної трансформації сучасних суспільств
Меню
Головна сторінка
Реклама
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література
Реклама


Інститут парламентаризму в контексті досвіду демократичної трансформації сучасних суспільств

Анотації 

Скребець О.В. Інститут парламентаризму в контексті досвіду демократичної трансформації сучасних суспільств. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 - політичні інститути та процеси. Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Сімферополь, 2005.

   У дисертації досліджується сутність інституту парламентаризму як суб'єкта демократичної політичної системи. Обґрунтовується детермінізм форм демократичного представництва інтересів і типів політичної культури населення. Виявляються загальні функції парламентів у демократичній і недемократичній політичній системах та спеціальні функції парламентаризму в державах оригінального та вторинного розвитку, ефективне виконання яких забезпечує підтримку стабільної еволюції політичного розвитку.
   Доведено, що політичній системі України характерний розрив між інтересами парламентарів та інтересами широких мас, що свідчить про невиконання Верховною Радою України як інституційних функцій (артикуляції, агрегації й інтеграції соціальних інтересів), так і спеціальної функції узгодження суспільних інтересів. Установлюється, що для підтримки демократичного характеру політичної системи країни необхідне удосконалення парламентського представництва і подальша демократична соціалізація населення, процес якої повинна прискорити запроваджена в Україні політична реформа.
   Ключові слова: парламентаризм, демократична політична система, представництво інтересів, народовладдя, депутатство, делегатство, артикуляція, агрегація, інтеграція суспільних інтересів.

Скребец Е.В. Институт парламентаризма в контексте опыта демократической трансформации современных обществ. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 - политические институты и процессы. Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, Симферополь, 2005.

   Работа посвящена исследованию института парламентаризма как субъекта поддержания и обеспечения эффективности функционирования демократической модели политической системы. Центральной задачей исследования является вскрытие сущности и выявление особенностей функционирования парламента в условиях оригинального и отраженного развития политических систем.
   На основании анализа парламентаризма как основы демократического правления в странах оригинального политического развития путем исследования влияния англо-американской и европейско-континентальной политической культур на особенности функционирования парламентского представительства выделяются две институциональные формы демократии: представительство интересов, основой которого является депутатство (свойственная англо-американской культуре), и народовластие, основа - делегатство (свойственная континентально-европейской культуре). Устанавливается, что современные институты парламентаризма сочетают обе эти формы.
   Выявляются функции классического демократического парламента - артикуляция, агрегация, интеграция общественных интересов. Устанавливаются особенности парламентского представительства в современных условиях.
   На примере политической динамики социальных систем первичного и отраженного политического развития, основанных на разных типах политических культур, вскрываются специальные функции парламентаризма: согласование интересов самоуправляющихся социальных групп как между собой, так и с интересами всего общества, характерная западной демократии, и согласование интересов несамоуправляющихся социальных групп как между собой, так и с общенациональными интересами, характерная модернизирующимся обществам.
   На основании изучения форм политического представительства в СССР обосновывается положение, что элементы парламентаризма в СССР в основных чертах соответствовали характеристике парламентов стран отраженного развития. Основной функцией парламента СССР было согласование интересов несамоуправляющихся социальных групп как между собой, так и с интересами всего общества, государственными интересами. Парламент являлся интегрированной группой интересов, представлявшей всю нацию на принципе делегатства.
   Устанавливается, что на современном этапе политического развития независимой Украины недостатки парламентского представительства и неэффективность политической системы объясняются разрывом между интересами парламентариев и интересами широких масс.
   Дается обоснование следующему положению: парламент Украины, сформированный как политический институт западного типа, функции классического демократического парламентаризма не выполняет. Поддержка демократической модели политической системы Украины требует формирования автономного типа политического участия граждан и ускорения процесса дальнейшей их демократической социализации. К такому результату должна привести реализация политической реформы в Украине.
   Подчеркивается необходимость институционального оформления новых моделей соотношения народных депутатов и избирателей. Вносятся практические рекомендации: обоснована необходимость проведения системы мер по созданию прямого канала обмена информацией между парламентским большинством, оппозицией и первыми руководителями государства; обеспечению условий для вовлечения групп интересов, всего населения во власть и их ответственности; созданию комитетов связи депутата с общественностью; поддержке представителями государственной власти возникающих групп интересов, политической активности населения.
   Ключевые слова: парламентаризм, демократическая политическая система, представительство интересов, народовластие, депутатство, делегатство, артикуляция, агрегация, интеграция общественных интересов.

Skrebets Е.V. The institute of parliamentarism in context of experience of modern societies democratic transformation. - The manuscript.

The dissertation for a degree of candidate of political sciences by specialty 23.00.02 - political institutes and processes. Тavrida national university of V. Vernadsky, Simferopol, 2005

   The dissertation is devoted to the investigation of parliamentary institute essence as a subject of democratic political system. The determinism of shapes of democratic representative of interests and types of political culture of the population is justified in this work.
   The dissertation determines the common functions of parliaments in democratic and no democratic political systems and special functions of parliamentarism in states of original and secondary development, which efficient execution ensures support of stable evolution of a political development.
   It is proved, that the break between interests of parliamentarians and interests of broad masses in a political system of Ukraine is characteristic, that evidences to omission of Verhovna Rada of Ukraine as institutional functions (articulation, aggregation and integration of social interests), and special function of public interests coordination.
   It is established, that for maintaining democratic character of political system, the country needs the improvement of parliamentary representation and further democratic socialization of population, which process should speed up by the way of political reform, conducted in Ukraine.
   Key words: the parliamentarism, democratic political system, agency of interests, people government, deputation, delegation, articulation, aggregation, integration of public interests.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Інститут парламентаризму в контексті досвіду демократичної трансформації сучасних суспільств

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!