Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Міжнародний тероризм в сучасних глобалізаційних стратегіях
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Міжнародний тероризм в сучасних глобалізаційних стратегіях

Анотації 

ВОЗНЮК Василь Степанович. Міжнародний тероризм в сучасних глобалізаційних стратегіях. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. – Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – Київ, 2005.

   Дисертація є оригінальною спробою політологічного дослідження актуальної проблеми феномену тероризму в сучасних глобалізаційних стратегіях Заходу і, передусім, США. Робота ґрунтується на концептуальному авторському підході до оцінки явища тероризму у форматі глобалізаційного виміру тенденцій розвитку системи міжнародних відносин. Показано, що феномен тероризму, зокрема, пов’язаний з традиційною стратегією Заходу нав’язувати мусульманському світові свої ціннісні орієнтири. Світова спільнота виявилася не готовою для адекватної відповіді на виклики міжнародного тероризму. Натомість гасло боротьби з цим злом разом з тим використовується для утвердження геополітичних амбіцій, в першу чергу Америки, при формуванні нового світопорядку. Стереотипні концептуальні підходи до оцінки явища тероризму і антитероризму загалом спричинені їх спрощеним висвітленням в науковій думці. Реакцію України на терористичні виклики можна вважати певною мірою адекватною: неприйняття суто воєнних методів боротьби з цим суспільним злом та участь у миротворчих заходах в Іраку, з одного боку, засвідчують, що політика Києва ґрунтується на цивілізаційних принципах, а, з іншого, що це може стати передумовою для перспектив розв’язання низки проблем українського державотворення.
   Ключові слова: тероризм, міжнародний тероризм, глобалізаційна стратегія, антитерористична кампанія, афганська війна, іракська війна, національні інтереси, глобалізаційні виклики, Україна.

ВОЗНЮК Василий Степанович. Международный терроризм в современных глобализационных стратегиях. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04 – Политические проблемы международных систем и глобального развития. – Институт мировой экономики и международных отношений НАН Украины. – Киев, 2005.

   Диссертация представляет оригинальную попытку политологического исследования актуальной проблемы феномена терроризма в современных глобализационных стратегиях Запада и, прежде всего, США. Работа базируется на концептуальном авторском подходе к оценке явления терроризма в формате глобализационного измерения тенденций развития системы международных отношений. Показано, что феномен терроризма, в частности, связан с традиционной стратегией Запада навязывать мусульманскому миру свои ценностные ориентиры. Мировое сообщество оказалось не готовым к адекватному ответу на вызовы международного терроризма. Лозунг борьбы с этим злом вместе с тем используется для достижения геополитических амбиций, прежде всего Америки, при формировании нового мирового порядка.
   Стереотипные концептуальные подходы к оценке явлений терроризма и антитерроризма в общем обусловили их упрощенное толкование в научной мысли – главным образом констатации трагичности последствий и обсуждения как явления. Необходимо, таким образом, кардинальное переосмысление этого феномена на парадигмальном уровне.
   Исторический опыт борьбы с терроризмом свидетельствует, что альтернатив применению военной силы не было найдено; проблемы терроризма силовым способом не решались, наоборот, приводили к новым обострениям; сегодня, как никогда, актуализировалась необходимость поиска адекватной антитеррористической парадигмы.
   Реакцию Украины на нынешние террористические вызовы можно считать, в известной степени, адекватной: неприятие сугубо военных методов борьбы с этим злом и участие в миротворческих мероприятиях в Ираке, с одной стороны, показывает, что внешняя политика Киева базируется на цивилизованных принципах, а, с другой, что это может послужить своеобразной предпосылкой для перспектив решения приоритетных задач становления украинской государственности.
   Ключевые слова: терроризм, международный терроризм, глобализационная стратегия, антитеррористическая кампания, афганская война, иракская война, национальные интересы, глобализационные вызовы, Украина.

Vozniuk Vasil Stepanovich. International terrorism in modern globalised strategies. – Manuscript.

The dissertation for receiving scientific degree of the political sciences candidate on speciality 23.00.04 – political problems of international systems and global development. World economics and International Relations Institute.

   The dissertation is an original effort of present day political research problem: terrorism phenomenon in modern globalised strategies of the West and, first of all, the USA. The work is based on the author's conceptual approach to appreciation of terrorism phenomenon on the level of globalised tendencies of international relations system development. It is shown that this phenomenon, in particular, is connected with the traditional strategy of the West to thrust its value patterns to Islam. The world public appeared not to be ready for adequate answer the international terrorism challenge. Instead of it the struggle slogan against this evil is at the same time used for assertion geopolitical ambitions, and first of all, of the USA, while forming a new worldorder. The stereotype conceptual approaches to appreciation of terrorism phenomenon and antiterrorism in general led to their simplifies elucidation in the scientific thought. Ukraine's reaction on terrorism challenge may be considered as adequate: rejection of military methods of struggle with this social evil, the participation in peacemaking actions in Iraq, on the one side it is testified the Kyiv policy is based on the civilized principles, and on the other side, it may become the precondition for further solving problems of the Ukrainian state forming.
   Key words: terrorism, international terrorism, globalised strategy, antiterrorist campaign, afphanistan war, iraq war, national interests, globalised challenge, Ukraine.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Міжнародний тероризм в сучасних глобалізаційних стратегіях

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net