Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Кризові репутаційні стратегії держав у міжнародних відносинах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Кризові репутаційні стратегії держав у міжнародних відносинах

Анотації 

Запорожець О.Ю. Кризові репутаційні стратегії держав у міжнародних відносинах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. – Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005.

   Дисертація присвячена проблемі управління іміджем і репутацією держав у кризових ситуаціях. Спираючись на теоретичні розробки з проблеми кризових комунікацій та кризового управління на корпоративному і міжнародному рівнях, а також враховуючи особливості сучасної практики створення і просування іміджу країни на міжнародній арені у дисертації зроблено спробу адаптації корпоративних принципів і комунікативних стратегій кризового управління до рівня державного кризового репутаційного менеджменту.
   На основі аналізу кризових репутаційних стратегій керівництва Росії та України показано, що на міжнародну репутацію держав негативно впливає застосування таких комунікативних стратегій, як замовчування або поширення напівправдивої інформації про основні аспекти події, ухиляння від взаємодії зі ЗМІ, уникнення відповідальності за кризу та її наслідки, використання кризової ситуації для посилення державного контролю над мас-медіа, обмеження прав і свобод громадян та централізації влади, а також ігнорування важливості стратегій примирення (турбота про постраждалих).
   Аналіз кризових комунікацій українського керівництва дав можливість сформулювати конкретні рекомендації щодо підвищення ефективності державного кризового управління.
   В дисертації також показано, що негативне сприйняття Україна на міжнародній арені вдалося частково подолати завдяки „помаранчевій революції”. Окреслено технології цієї революції як специфічного механізму управління політичним процесом і кризового менеджменту зокрема.
   Ключові слова: криза, кризові комунікації, управління кризовими ситуаціями/кризовий менеджмент, імідж країни, репутаційний менеджмент, „помаранчева революція”, Україна, Росія.

Запорожец О.Ю. Кризисные репутационные стратегии государств в международных отношениях (на примере Украины и Российской Федерации). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04 – политические проблемы международных систем и глобального развития. – Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. – Киев, 2005.

   Диссертация посвящена проблеме управления имиджем и репутацией государств в кризисных ситуациях. Опираясь на теоретические разработки в сфере кризисных коммуникаций и управления кризисами на корпоративном и международном уровнях, а также учитывая особенности современной практики создания и продвижения имиджа станы на международной арене в диссертации осуществлена попытка адаптации принципов, составляющих и коммуникативных стратегий кризисного управления, используемых корпорациями, к уровню государственного кризисного репутационного менеджмента.
   На основе анализа кризисных репутационных стратегий руководства России и Украины показано, что на международную репутацию стран негативно влияет использование таких коммуникативных стратегий, как замалчивание или распространение полуправдивых сведений об основных аспектах события, отказ от взаимодействия со СМИ, снижение ответственности за кризис и его последствия, использование кризисной ситуации для усиления государственного контроля над СМИ, ограничения прав и свобод граждан, централизации власти, а также игнорирование важности стратегии примирения (забота о пострадавших).
   Анализ кризисных коммуникаций украинского руководства позволил сформулировать конкретные рекомендации по повышению эффективности государственного кризисного управления.
   В диссертации также показано, что негативное восприятие Украины на международной арене было частично преодолено благодаря „оранжевой революции”. Раскрыто технологии этой революции как специфического механизма управления политическим процессом и кризисного менеджмента в частности.
   Ключевые слова: кризисы, кризисные коммуникации, управление кризисными ситуациями/кризисный менеджмент, имидж страны, репутационный менеджмент, „оранжевая революция”, Украина, Россия.

Zaporozhets O. Yu. Crisis Reputation Management of States in the International Relations (on the example of Ukraine and Russian Federation). – Manuscript.

Dissertation for obtaining the scientific degree of Candidate of Science (Politics) in the specialization 23.00.04 – political problems of international systems and global development. - Institute of International Relations of Taras Shevchenko Kyiv National University. – Kyiv, 2005.

   The dissertation is dedicated to the reputation management in crisis situations on the state level. It examines the theoretical approaches to the definition, classification and dynamics of crises on corporate and international levels. The particular attention is paid to the principles and components of crisis communications and crisis management. Besides the modern practice of the state image-building in international relations is examined.
   The main idea of the research is to adapt corporate principles and crisis-response strategies to the state level of crisis reputation management.
   The dissertation is focused mainly on the analysis of crisis reputation management in Russia and Ukraine. For this purpose a number of crises were selected: catastrophe of Russian submarine “Kursk” in Barents Sea (august 2000), hostage-taking in Moscow theater (October 2002), double air crash of Russian planes (august 2004), Beslan hostage crisis (September 2004); air crash of Russian TU-154 in Black Sea (October 2001), crashes of Ukrainian planes in Turkey and Iran (December 2002, May 2003) and ‘Kolchuga’ crisis (September 2002).
   During the research following results are obtained. It is determined that as resonant events crises attract attention of international mass media and public to the problems in internal policy and foreign relations of a country. Such events may cause not only material damages but also affect the state’s international image and reputation. So the principal aim of crisis management is to minimize negative effects of the event on actor’s (state or corporation) reputation by controlling (mainly through mass media) the public’s perception of the situation, official decisions and measures to end the crisis.
   The corporate principles and strategies of crisis management are valid on the state level. But the crisis reputation management on the state level includes also the elements of public diplomacy: dissemination of official messages through mass media that explain political decisions and actions in order to influence public opinion inside and outside the country.
   The analysis of crisis reputation management in Russia and Ukraine showed that in crisis situations the authorities often resorted to such strategies as dissemination of incomplete or partially truthful information on the basic aspects of event and evasion of responsibility, justifying their failures by external circumstances.
   Crisis management in Russia also included the strategy of shifting focus in communication on actions (for example, details of rescue operations, investigation) as well as on the favourable aspects like governmental care of the victims. Moreover, in order to reduce the responsibility of authorities for the crisis and its consequences Russian officials tried to draw away public’s attention from the real causes of the event. For this purpose the interstate problem was presented as a part of the international one. As the corrective actions Russian authorities strengthened the state control on mass media, limited civil rights and freedoms, centralized state power.
   Typical for the crisis communications of Ukrainian officials was the lack of skill in agenda-setting and shifting public attention on more favourable aspects as well as attempts to limit the communication with journalists. Instead of answering the most important questions about crisis Ukrainian authorities often used the strategy of “no comments”. Besides Ukrainian officials ignored the importance of such strategies as repentance and corrective actions: the help for victims was a mere formality and corrective actions consisted in resignations of some officials or were not undertaken at all.
   Such politics adversely affected the international image of these countries. Russia and Ukraine obtained the reputation of ‘soviet’ states with numerous internal problems and irresponsible leaders who care more about their image and power than about life of citizens.
   A number of recommendations for Ukrainian officials are formulated in order to improve the efficiency of reputation management in crisis situations.
   Moreover the main features of “colour revolutions” are described. Using the example of “orange revolution” in Ukraine it is shown that such events are based on the activity of non-governmental organizations, methods of non-violent resistance, manipulation technologies and branding. The events of november-december 2004 in Ukraine led not only to the internal political transformations but also changed for better the international image of Ukraine and opened new possibilities for achieving its foreign-policy goals.
   Key words: crises, crisis communications, crisis management, state’s image, reputation management, “orange revolution”, Ukraine, Russia.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Кризові репутаційні стратегії держав у міжнародних відносинах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net