Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Удосконалення управління цивільною авіацією України на сучасному етапі
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Удосконалення управління цивільною авіацією України на сучасному етапі

Анотації 

Хороманська О.Г. Удосконалення управління цивільною авіацією України на сучасному етапі. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата з державного управління за спеціальністю 25.00.03 - організація та управління в державних установах. - Українська Академія державного управління при Президентові України, Київ, 1999.

   У дисертації здійснено комплексне дослідження з питань управління цивільною авіацією на сучасному етапі. На прикладі цивільної авіації України запропоновані шляхи розв’язання проблем пов’язаних з галузевим управлінням в перехідний період розвитку економіки.
   Розглядаючи цивільну авіацію, як систему, розроблені теоретичні та практичні рекомендації щодо процесу реструктуризації як галузі в цілому, так і її виробничої сфери, та методику формування окремих складових управління галуззю, а також обґрунтована та розроблена модель організаційної структури об’єкта управління.
   Результати дослідження знайшли своє відображення: при проектуванні організаційної структури органу державного регулювання цивільної авіації України (у вигляді рекомендацій); в методичних рекомендаціях щодо реструктуризації і проектування організаційних структур підприємств цивільної авіації України (на прикладі аеропорту); при формуванні окремих розділів Зводу авіаційних правил України та національних нормативно-правових актів.
   Ключові слова: цивільна авіація, організаційна структура управління, модель організаційної структури об’єкту управління, нормативна база, процеси управління і регулювання.

Хороманская О.Г. Совершенствование управления гражданской авиацией Украини на современном этапе. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по государственному управлению по специальности 25.00.03 - организация и управление в государственных учреждениях. - Украинская Академия государственного управления при Президенте Украины, киев, 1999.

   В диссертации осуществлено комплексное исследование управления гражданской авиацией на современном этапе. На примере гражданской авиации Украины предложены пути решения проблем связанных с отраслевым управлением в переходный период развития экономики.
   Приведена общая характеристика управления отраслью гражданской авиации, отображены современные подходы к ее формированию. На основе исследований мирового опыта управления гражданской авиацией, определены основные направления развития отрасли в Украине. В работе исследовались организационные структуры управления гражданской авиацией США, Германии, Франции, России.
   Проанализированы теоретические и практические предпосылки развития системы управления вообще, и их влияние на управление гражданской авиации Украины, в частности. Проведенный анализ организационных структур подтвердил, что для достижения эффективной деятельности как отрасли в целом, так и ее производственной сферы, необходимо комплексное управление и регулирование. Для осуществления этого процесса необходимо спроектировать соответствующую структуру, а также иметь правовое поле, в которм будет функционировать гражданская авиация.
   Рассматривая гражданскую авиацию, как систему, разработаны теоретические и практические рекомендации по процессу реструктуризации как отрасли в целом, так и ее производственной сферы, и методика формирования отдельных элементов системы управления гражданской авиации, а также обоснована и разработана модель организационной структуры объекта управления.
   На основе этой модели, как пример, осуществлено проектирование организационных структур управления в гражданской авиации Украины, а также предложен механизм создания нормативной базы, регулирующей деятельность отрасли. В работе приводится приблизительный перечень нормативно-правовых актов, составляющих нормативную базу отрасли, а также перечень нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность аэропортов - самостоятельных хозяйсьтвенных объектов.
   Результаты исследований нашли свое применение: при проектировании организационной структуры органа регулирования деятельности гражданской авиации Украины (в виде рекомендаций); в методических рекомендациях по реструктуризации и проектированию организационных структур предприятий гражданской авиации Украины (на примере аэропорта); при формировании отдельных разделов Свода авиационных правил Украины и национальных нормативно-правовых актов.
   Ключевые слова: гражданская авиация, организационная структура управления, модель организационной структуры объекта управления, нормативная база, процессы управления и регулирования.

Khoromanskya O.G. Improvement of Ukrainian Civil Aviation Administration at a modern base.

The Thesis for a Candidate of Science Degree (Public Administration) by Speciality 25.00.03 - Organizing and Managment of a Public Foundations. - Ukrainian Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine, Kyiv, 1999.

   It was realised the complete investigation of improvement of Ukrainian Civil Aviation Administration at a modern base. It were offered the ways of decision the problems connected with the branch administration at transitive period of economy on an example of Civil Aviation of Ukraine.
   Considering the Civil Aviation as a system it was suggested the methodological approach and method of forming hte separate elements of the branch administration system, and also elaborated the model of organizational stracture of the object of administration.
   The results of investigation were utilized: in the time of projection the organizational structure of the organ which regulates the Ukrainian Civil Aviation activity (as a recommendation); in methodical recommendations of restructurization and projection organizational structures of the Civil Aviation of Ukraine enterprises (as an example - airport); in the time of preparation the separate sections of the Code of Aviation Rules of Ukraine.
   The key words: civil aviation, organizational structure of administration, a model of organizational structure of an object of administration, normative base, processes of administration and regulation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Удосконалення управління цивільною авіацією України на сучасному етапі

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net