Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Зовнішньополітична стратегія США щодо Турецької Республіки
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Зовнішньополітична стратегія США щодо Турецької Республіки

Анотації 

Ірхін О.А. Зовнішньополітична стратегія США щодо Турецької Республіки. - Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата політичних наук за фахом 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. - Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Київ 2006.

   Дисертаційна робота присвячена вивченню країнної зовнішньополітичної стратегії США на прикладі Турецької Республіки. У дослідженні комплексно розглянута політика єдиної наддержави світу щодо окремої держави в рамках загальної геостратегії США.
   США після 1945 року як перша наддержава починають реалізовувати геостратегічну модель в планетарному масштабі. Загальна геостратегічна модель включила такі імперативи як: контроль над морськими комунікаціями, береговими лініями та ключовими регіонами світу, освоєння географічного простору за рахунок військового чинника (анексії, створення військових баз тощо), та чинниками „м’якої сили” (економічні, культурні, інформаційні компоненти).
   Розробка і реалізація американської політики щодо Туреччини в рамках геостратегії США починається після Другої світової війни, коли Сполучені Штати Америки витісняють інтереси Великобританії зі Східного Середземномор'я і створюють умови для включення держави у свою сферу інтересів.
   Зовнішньополітична стратегія США щодо Туреччини включила комбінацію військових і невійськових чинників: розміщення військових баз та включення держави у НАТО, економічна система залежності від США, формування політичної еліти, система моделювання зовнішньої політики через формування військово-політичних альянсів.
   У роботі розглядається еволюція американської зовнішньополітичної стратегічної моделі щодо Туреччини, якій передувала криза американо-турецьких відносин.
   Реалізація американської зовнішньополітичної стратегії щодо Турецької Республіки і створення механізму впливу, що включає ієрархію засобів передбачає, що у довгостроковій перспективі Туреччина у своїй зовнішній політиці орієнтуватиметься на союзницькі зобов'язання зі США.
   Ключові слова: зовнішньополітична стратегія, геостратегія, США, Туреччина.

Ирхин А.А. Внешнеполитическая стратегия США в отношении Турецкой Республики. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04 - политические проблемы международных систем и глобального развития. - Институт мировой экономики и международных отношений НАН Украины, Киев 2006.

   Диссертационная работа посвящена изучению внешнеполитической стратегии США в отношении Турецкой Республики. В исследовании комплексно рассмотрена внешнеполитическая стратегия единственной сверхдержавы мира по отношению к отдельному государству. При этом, под внешнеполитической стратегией понимается деятельность государства на международной арене, направленная на достижение модели будущего, включающую постановку долговременных целей и долгосрочного планирования с учетом соотношения применения в пространстве и во времени необходимых ресурсов.
   Для успешного взаимодействия с отдельным государством и обеспечения необходимой направленности и стабильности в сотрудничестве, США разработали механизм влияния на страну, имеющую стратегическое геополитическое положение, альянс с которой позволяет опосредованно контролировать Ближний и Средний Восток. При этом, американским экспертам необходимо было учитывать комплекс обстоятельств, который качественно выделял Турецкую Республику: государство принадлежит к другой цивилизации и имеет свои интересы и амбиции в регионе. Более чем полувековой опыт развития отношений, которые можно охарактеризовать как стратегический союз, позволяет судить о реализации США определенного механизма, позволяющего в значительной степени контролировать направленность турецкой внешней и внутренней политики.
   Внешнеполитическая стратегия США в отношении Турции включила в себя комбинацию военных и невоенных средств.
   Военным аспектом, способствующим учету в политике Турции американских интересов, является размещение военных баз США на территории страны. Данный фактор был гармонично дополнен включением государства в НАТО и значительным влиянием на офицерский состав вооруженных сил. При этом, вооруженные силы являются ключевым элементом турецкого традиционного общества, одновременно являясь наиболее вестернизированной его частью. Согласно конституции армия может вмешиваться в политическую деятельность государства, которое вооруженные силы реализовывали на протяжении пятидесяти лет, защищая светский характер Турецкой Республики. К тому же, технологически Турция не в состоянии обеспечить производство современного вооружения. Таким образом, создана ситуация технической и финансовой зависимости государства от своих западных союзников и в первую очередь от США.
   Вторым ключевым фактором является экономическая система государства. Экономика Турции, построенная на западных займах, развивается по рекомендациям МВФ и нуждается в постоянных внешних заимствованиях вследствие высоких военных и полицейских расходов, а также технологической отсталости государства.
   Третьим ключевым невоенным элементом американской внешнеполитической стратегии в отношении Турции является влияние на формирование политической элиты и, в общем, в культурной сфере через систему высшего образования. Это влияние позволяет формировать небольшую в процентном отношении, но влиятельную часть турецкого социума, которая поддерживает современный внешнеполитический курс государства, направленный на тесный союз с западными государствами во внешней и кемалисткое наследие во внутренней политике.
   Четвертым фактором американского механизма влияния на Турцию является система моделирование внешней политики через формирование с участием государства военно-политических блоков. Так, после Второй мировой войны Турецкая Республика выступала инициатором нескольких военно-политических союзов. В настоящее время, на территории Ближнего и Среднего Востока наиболее удачным с точки зрения американской геостратегии является военно-политический альянс Израиля и Турции. Такой союз во многом отвечает интересам США и его региональных участников.
   В работе рассматривается эволюция американской внешнеполитической стратегии в отношении Турции, которой предшествовал кризис в американо-турецких отношениях.
   Реализация американской внешнеполитической стратегии в отношении Турецкой Республики и создание механизма влияния, включающего иерархию средств воздействия, предполагает, что в долгосрочной перспективе Турция в своей внешней политике будет ориентироваться на сложившиеся союзнические обязательства с США.
   Ключевые слова: внешнеполитическая стратегия, геостратегия, США, Турция.

Irhin.А. The U.S. foreign policy strategy towards the Turkish Republic. - Manuscript.

The thesis for the Candidate’s Degree in Political Sciences by specialty 23.00.04 - Political Problems of International Systems and Global Development. - Institute of World Economy and International Relations of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2006.

   The dissertation is devoted to the study of the U.S. foreign policy strategy on the example of the Turkish Republic. In research the strategy of foreign policy of the only world superpower concerning to a definite state is examined in complex.
   The USA foreign policy strategy towards Turkey includes combination of military and nonmilitary factors: placing American military bases on the territory of the country and inclusion of the state in NATO, the economic model of dependence on the USA, influence on forming of the political elite and, in general, in cultural sphere through the system of higher education, model-building of the foreign policy through formation of the military-political blocks.
   Evolution of the American foreign policy strategy model towards Turkey is considered in the work. It was preceded by the crisis in the american-turkish relations.
   Carrying out the american foreign policy strategy concerning the Turkish Republic and creation the influence mechanism including hierarchy of the means of influence, suggests that in long-term prospects Turkey in its foreign policy will take its bearings on current allied commitments with the USA.
   Key words: foreign policy strategy, geostrategy USA, Turkey.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Зовнішньополітична стратегія США щодо Турецької Республіки

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net