Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Паблік рилейшнз Збройних сил як фактор демократизації та оптимізації цивільно-військових відносин
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Паблік рилейшнз Збройних сил як фактор демократизації та оптимізації цивільно-військових відносин

Анотації 

Ільницька У.В. Паблік рилейшнз Збройних сил як фактор демократизації та оптимізації цивільно-військових відносин.—Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02—політичні інститути та процеси.—Львівський національний університет імені Івана Франка.—Львів, 2006.

   У дисертації здійснено комплексне дослідження теоретико-методологічних та структурно-функціональних аспектів інституту Паблік рилейшнз Збройних сил. Обгрунтовано визначальну роль PR у процесі демократизації й оптимізації цивільно-військових відносин. Паблік рилейшнз розглядається як ефективний засіб регулювання взаємодії силової структури та громадськості, як механізм налагодження двосторонніх комунікацій і важливий чинник створення нової моделі зв"язків української армії з населенням. Аргументовано доведено доцільність застосування PR-технологій для формування системи демократичного цивільного контролю над Збройними силами України. Всебічно висвітлено роль інформаційно-комунікативних підрозділів Збройних сил у реалізації PR-стратегії, налагодженні взаємодії із ЗМІ та формуванні позитивного політичного іміджу структури.
   Значну увагу зосереджено на комплексному дослідженні іміджу армії, який є елементом моделі комунікацій силової структури з масовою свідомістю. У дисертації обгрунтована та послідовно доведена теза, що фахово створений позитивний імідж Збройних сил є одним із факторів легітимації функціонування силової структури. У дисертації подано авторське бачення стратегічної моделі іміджу Української армії та розроблено іміджеву PR-стратегію Збройних сил. Всебічно досліджено та систематизовано PR-технології, які становлять основу тактичного забезпечення реалізації іміджевої стратегії Збройних сил.
   Ключові слова: Паблік рилейшнз Збройних сил, цивільно-військові відносини, демократичний цивільний контроль над Збройними силами, інформаційно-комунікативні підрозділи, імідж армії, PR-технології, іміджева PR-стратегія, медіа рилейшнз, політична реклама Збройних сил.

Ильницкая У.В. Паблик рилейшнз Вооруженных сил как фактор демократизации и оптимизации гражданско-военных отношений.—Рукопись.

Дисертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02—политические институты и процессы.—Львовский национальный университет имени Ивана Франка.—Львов, 2006.

   В диссертации всесторонне и комплексно исследовано Паблик рилейшнз (PR) Вооруженных сил как важный фактор демократизации и оптимизации гражданско-военных отношений. Подчеркнуто, что институт Паблик рилейшнз армии является элементом демократического правового государства, неотъемлемой составляющей системы коммуникации Вооруженных сил. Взаимодействуя с другими институтами, он играет стабилизирующую и интеграционную роль в политической системе общества.
   Институт Паблик рилейшнз Вооруженных сил рассматривается как многоаспектная, многокомпонентная система коммуникации, эффективное средство регулирования гражданско-военных отношений и механизм балансирования интересов структуры и общественности. В диссертации подчеркивается, что технологии PR целесообразно широко использовать для налаживания гармоничного взаимодействия Украинской армии и общественности.
   Значительное внимание в диссертации уделяется проблеме становления института демократического гражданского контроля над Вооруженными силами Украины, который олицетворяет общепризнанную в мире модель оптимальных отношений армии и общества и предопределяет подчиненность военной стратегии гражданской власти. Используя индуктивный метод доказательства, обосновывается целесообразность применения технологий Паблик рилейшнз для формирования эффективно функционирующей системы демократического гражданского контроля над Вооруженными силами Украины.
   В диссертации подчеркивается, что результативность коммуникации Вооруженных сил в значительной мере зависит от спланированной деятельности информационно-коммуникативных подразделений (пресс-центров, пресс-служб), которые играют определяющую роль в реализации PR-стратегии армии, налаживании взаимодействия со средствами массовой информации и формировании положительного политического имиджа силовой структуры.
   Проведенный в исследовании анализ опыта эффективного и результативного функционирования института Паблик рилейшнз в системе коммуникации Вооруженных сил таких стран, как США, ФРГ, Великобритания, Франция, Израиль, Турция свидетельствует о необходимости его изучения и внедрения в военную политику Украины с учетом отечественных реалий.
   Значительное внимание в диссертации уделено всестороннему исследованию имиджа Вооруженных сил, который при условии отсутствия непосредственного контакта широкой общественности со структурой становится связующим звеном между населением и армией, в концентрированной форме передает сущность структуры, несет необходимую информацию и обеспечивает положительное восприятие и признание общественностью. Имидж является структурным элементом модели коммуникации силовой структуры с массовым сознанием. В диссертации обосновано и аргументировано доказано, что профессионально созданный положительный политический имидж Вооруженных сил (формирование которого является приоритетным заданием Паблик рилейшнз армии), обеспечивая общественную поддержку и доверие – является одним из факторов легитимации функционирования Вооруженных сил в обществе.
   Эффективность процесса создания положительного политического имиджа Вооруженных сил, как отмечается в диссертации, в значительной мере зависит от профессионального подхода к разработке имиджевой РК-стратегии, выбора базовой модели имиджа структуры (вариант которой предложен автором) и профессиональной разработки тактического обеспечения реализации имиджевой стратегии Паблик рилейшнз Вооруженных сил, основу которого составляет совокупность взаимосвязанных PR-технологий.
   В диссертации представлен подход к классификации PR-технологий формирования положительного политического имиджа Вооруженных сил. Предложено выделить группу вербальных PR-технологий, группу невербальных PR-технологий и PR-технологий перформанса (или действенной коммуникации). Значительное внимание в диссертационном исследовании уделяется принципам организации медиа рилейшнз и освещению специфики применения рекламных технологий в процессе реализации имиджевой PR-стратегии Вооруженных сил.
   Ключевые слова: Паблик рилейшнз Вооруженных сил, гражданско-военные отношения, демократический гражданский контроль над Вооруженными силами, информационно-коммуникативные подразделения, имидж армии, PR-технологии, имиджевая PR-стратегия, медиа-рилейшнз, политическая реклама Вооруженных сил.

Ilnytska U.V. Public relations of the Armed Forces as a factor of democratization and optimization of the civilian-military relations.-Manuscript.

Dissertation for a scientific degree of a candidate of political sciences by a speciality 23.00.02 - political institutions and processes. -The Ivan Franko Lviv National University.- Lviv, 2006.

   In this dissertation a complex theoretical-methodological and structural-functional research concerning aspects of the institution of Public relations of the Armed Forces has been carried out. A decisive role of PR within a process of democratization and optimization of the civilian-military relations has been grounded. Public relations are being examined as an efficient way of interaction's regulation of a structure of force and the public, as a mechanism of adjustment of bilateral communications and as important factor in creation of the new model of links between the Ukrainian army and population. Application of the PR-technologies in order to form a system of democratic civil control over the Armed Forces of Ukraine has been demonstrated with weighty arguments. Role of the information-communicative subdivisions of the Armed Forces in realization of the PR-strategy, adjustment of interaction with mass media and formation of a positive political image of this structure has been thoroughly presented in this dissertation.
   Considerable attention has been given to a complex research of the army's image, which is an element of communication of a structure of force with mass conscience. In the present dissertation has been well-grounded and demonstrated proposition,which successively proves that professionally created positive image of the Armed Forces is one of the factors of legitimation of a structure of force functioning. In this dissertation the author has presented her vision of a strategic image of the Ukrainian army and has developed an image PR-strategy of the Armed Forces. PR-technologies, which are the base of tactical provision of realization of an image strategy of the Armed Forces, have been also thoroughly researched and systematized.
   Key-words: Public relations of the Armed Forces, civilian-military relations, democratic civil control over the Armed Forces, information-communicative sub- divisions, image of the army, PR-technologies, an image PR-strategy, media relations, political publicity of the Armed Forces.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Паблік рилейшнз Збройних сил як фактор демократизації та оптимізації цивільно-військових відносин

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net