Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління

Анотації 

Убогов С.Г. Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 - технологія ліків та організація фармацевтичної справи. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, Київ, 2008.

   Дисертація присвячена науковому обґрунтуванню і розробці методичних підходів до організації та удосконалення медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління.
   Проведено аналіз застосування методів логістики в організації медикаментозного забезпечення військовослужбовців в Україні. Обґрунтовано методичні підходи до проведення логістичного аналізу медикаментозного забезпечення військовослужбовців. Обґрунтовано підходи до застосування потоково-процесного методу в дослідженні медикаментозного забезпечення військовослужбовців. Розроблено методичні підходи до проведення функціонально-структурного аналізу витрат на організацію медикаментозного забезпечення військовослужбовців. Побудовано моделі та визначено напрямки удосконалення логістичних потоків в системі медикаментозного забезпечення військовослужбовців (на прикладі військово-медичного складу). Розроблено методичні підходи до проектування розподільної підсистеми системи медикаментозного забезпечення військовослужбовців.
   Ключові слова: військово-медична служба, медичне постачання, медикаментозне забезпечення, лікарські засоби, логістика, логістичне управління, логістичний підхід, логістичне моделювання, логістичне проектування.

Убогов С.Г. Научное обоснование медикаментозного обеспечения военнослужащих на основе концепции логистического управления. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата фармацевтических наук за специальностью 15.00.01 - технология лекарств и организация фармацевтического дела. - Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика МЗ Украины, Киев, 2008.

   Диссертация посвящена научному обоснованию и разработке методических подходов к организации и усовершенствованию медикаментозного обеспечения военнослужащих на основе концепции логистического управления.
   Впервые на основе концепции логистического управления научно обоснованы и разработаны методические подходы к организации и усовершенствованию медикаментозного обеспечения военнослужащих в системе единого военно-медицинского пространства и в условиях повседневной деятельности вооруженных сил.
   Научно обоснованы подходы к проведению логистического анализа медикаментозного обеспечения военнослужащих на основе поэтапного исследования сквозного потока лекарственных средств и соответствующего ему информационного потока, который состоит из четырех этапов: параметрического, структурного, функционального анализов этих потоков и последующее проектирование оптимальной модели управления ими. На основании определенных подходов разработана комплексная логистическая программа по оптимизации медикаментозного обеспечения военнослужащих.
   Обоснованы подходы к применению потоково-процесного метода в исследовании медикаментозного обеспечения военнослужащих, что включает определение набора потоковых параметров, влияющих на состав и трудоемкость логистических функций относительно управления сквозным потоком лекарственных средств и соответствующим ему информационным потоком, и последующее описание этих потоков по определенным параметрам, что дает возможность провести их адекватное моделирование. Описаны характеристики потока лекарственных средств (за 13 параметрами) и соответствующего ему информационного потока (за 10 параметрами) в современных условиях военно-медицинской службы.
   Обоснованы методические подходы к проведению функционально-структурного анализа затрат на организацию медикаментозного обеспечения военнослужащих, предусматривающие анализ расходов на основе построенных функциональных и операционных моделей сквозного потока лекарственных средств и соответствующего ему информационного потока в состояниях "как есть" и "как будет". Проведена апробация разработанных методических подходов на примере военно-медицинского склада, что позволило установить:
   - общую стоимость человеко-часов и количество рабочего времени, потраченных на проведение каждой складской операции и операционного цикла в целом;
   - наиболее трудоемкие операции при управлении сквозным потоком лекарственных средств и соответствующим ему информационным потоком;
   - причины дублирования 16,7 % материальных и 15,9 % учетных операций.
   Определены направления усовершенствования потока лекарственных средств и соответствующего ему информационного потока на военно-медицинском складе, такие как: автоматизация учетных операций и упрощение технологической схемы документооборота; переход от структурного к процесно-ориентированному подходу к организации внутрискладского процесса; переориентация с функции хранения на функцию сортировки; переход от системы выборочного контроля к системе обеспечения входного контроля качества лекарственных средств.
   На основе определенных направлений усовершенствования материального и информационного потоков разработан проект организационной структуры базы хранения и распределения медицинского имущества, которой предлагается заменить медицинские склады. Оценка административных и операционных затрат на управление потоком лекарственных средств и соответствующим информационным потоком в модели "как будет" показала следующее:
   - суммарная стоимость человеко-часов, потраченных на организацию движения и обработку учетной информации относительно лекарственных средств, уменьшается на 28,8%, а общие расходы рабочего времени - на 47,7 %;
   - суммарная стоимость человеко-часов, потраченных на организацию движения и переработку грузов лекарственных средств, уменьшается на 36,3 %, а общие расходы рабочего времени - на 23,1 %.
   Разработаны методические подходы к проектированию распределительной подсистемы в системе медикаментозного обеспечения военнослужащих, включающие семь последовательных этапов исследования потока лекарственных средств с целью определения оптимальных экономических и технико-технологических параметров функционирования системы его распределения. Обоснован выбор методов исследования для каждого этапа проектирования системы распределения лекарственных средств в условиях военно-медицинской службы.
   На основании АВС-анализа определены перечни лекарственных средств, которые целесообразно поставлять через распределительную подсистему медикаментозного обеспечения военнослужащих (54 % наименований от общей потребности) и напрямую от поставщиков к лечебным заведениям (46 % наименований от общей потребности).
   Определена общая площадь и размеры технологических зон хранения и сортировки лекарственных средств на примере модели базы хранения и распределения медицинского имущества. Разработан проект оптимальной технологической схемы производственного помещения для хранения и сортировки лекарственных средств (общей группы) на базе хранения и распределения медицинского имущества, в состав которой вошли восемь технологических зон: хранения спиртов и иммунобиологических препаратов, хранения лекарственных препаратов, хранения инфузионных растворов, участка приемки и комплектования, служебных помещений, экспедиции, участка фасования и резервной площади. На основании метода Парето обоснован приемлемый вариант размещения лекарственных средств в зоне хранения, по которому медикаменты текущего снабжения располагаются вдоль так называемых "горячих линий", а медикаменты переходного запаса - вдоль "холодных линий".
   Ключевые слова: военно-медицинская служба, медицинское снабжение, медикаментозное обеспечение, лекарственные средства, логистика, логистическое управление, логистический подход, логистическое моделирование, логистическое проектирование.

Ubogov S.G. Scientific ground of the medicamental providing of servicemen on the basis of conception of logistic management. - A manuscript.

Dissertation for the Candidates' scientific degree in Pharmacy on the speciality 15.00.01 - technology of drugs and organization of pharmaceutical business. - National Medical Academy for Postgraduate Education named by P.L. Shupyk, Health Ministry of Ukraine, Kyiv, 2008.

   Dissertation is dedicated to scientific ground and development of methodical approaches to organization and improvement of the medicamental providing of servicemen on the basis of conception of logistic management.
   The analysis of application of methods of logistic in organization of the medicamental providing of servicemen in Ukraine is conducted. Methodical approaches to conducting of logistic analysis of the medicamental providing of servicemen is grounded. Approaches to application of stream-process method in research of the medicamental providing of servicemen is grounded. Methodical approaches to conducting of functional-structural analysis of expenditures on organization of the medicamental providing of servicemen are developed. Directions of improvement of logistic streams in the military medical warehouse are definite. Methodical approaches to projecting of distributive subsystem of the system of the medicamental providing of servicemen are developed.
   Key words: military medical service, medical supply, medicamental providing, pharmaceuticals, logistic, logistic management, logistic approach, logistic modeling, logistic projecting.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net