Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Політика Словацької Республіки щодо національних меншин: інституційно-правові та політичні аспекти
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Політика Словацької Республіки щодо національних меншин: інституційно-правові та політичні аспекти

Анотації 

Лазар Н.В. Політика Словацької Республіки щодо національних меншин: інституційно-правові та політичні аспекти. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. - Чернівці, 2006.

   У дисертації здійснено комплексне дослідження політики Словацької Республіки щодо національних меншин, її інституційно-правових і політичних аспектів. Систематизовано основні теоретико-методологічні підходи до визначення національних меншин, етнічних груп. Проаналізовано формування політики щодо національних меншин у перші роки словацької незалежності, зокрема вплив авторитарних, націоналістичних тенденцій правлячої коаліції на чолі із лідером РЗДС В.Мечіаром на етнонаціональну сферу. Охарактеризовано і визначено зовнішні і внутрішні політичні чинники, які вплинули на зміну політичного курсу Словаччини, зокрема владних підходів до етнонаціональної політики. Досліджено питання політичної участі національних меншин Словаччини, охарактеризовано їх мобілізаційні процеси. Визначено рівень політичного представництва меншин у законодавчій гілці влади, розкрито основні причини, які негативно впливають на політичну мобілізацію ромської меншини. Проаналізовані проблеми етнокультурного розвитку українців і русинів Словаччини, відзначено посилення асиміляційних тенденцій, складнощі пов’язані із розвитком освіти, поділу української національної меншини і появи русинського руху. Окрім цього, як недостатню ефективну, розцінює автор підтримку українців Словаччини Україною.
   Ключові слова: Словацька Республіка, національні меншини, етнонаціональна політика, політичні інститути, політичні партії, політична мобілізація національних меншин, політичний процес, українці-русини Словаччини.

Лазарь Н.В. Политика Словацкой Республики по отношению к национальным меньшинствам: институционально-правовые и политические аспекты. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 – политические институты и процессы. Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича.- Черновцы, 2006.

   В диссертации осуществлено комплексное исследование политики Словацкой Республики по отношению к национальным меньшинствам, изучено ее институционально-правовые и политические аспекты.
   Систематизированы основные теоретико-методологические подходы к определению терминов “национальные меньшинства”, “этническая группа”. Проанализированы особенности формирования политики по отношению к национальным меньшинствам после провозглашения независимости, а именно влияние авторитарных, радикально-националистических тенденций политики коалиции во главе с лидером Движения за демократическую Словакию В. Мечиаром на этнонациональную сферу. Охарактеризованы и определены внешние и внутренние факторы, которые повлияли на изменение политического курса Словакии после прихода к власти демократических сил в результате выборов 1998 г., а также изменили подход властей к этнонациональной политики. Проанализированы политическое участие национальных меньшинств Словакии, а также мобилизационные процессы в их среде. Определен уровень политического представительства венгерского меньшинства в органах законодательной власти, выделены основные причины, негативно влияющие на политическую мобилизацию ромского меньшинства. Изучено состояние и национально-культурное развитие украинцев и русинов Словакии. Отмечено усиление ассимиляционных тенденций среди украинского национального меньшинства, трудности, связанные с развитием национальных школ, отрицательное влияние на развитие меньшинства появления русинского движения. Кроме того, автор оценивает как недостаточно эффективную существующую поддержку Украиной украинцев Словакии.
   Ключевые слова: Словацкая Республика, национальные меньшинства, этнонациональная политика, политические институты, политические партии, политическая мобилизация национальных меньшинств, политический процесс, украинцы-русины Словакии.

Lazar N.V. Minority policy of Slovak Republic: its institutional, legal and political aspects. – Manuscript.

The dissertation for obtaining degree of Candidate of Political Sciences (“kandydat nauk”). The speciality is Political Institutes and Processes – 23.00.02. – Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University. - Chernivtsi, Ukraine, 2006.

   The thesis is devoted to the comprehensive political analysis of Slovak minority policy formation and its evolution (1993-2004). Author affirms that development of Slovak minority policy has passed though two stages.
   Under the two coalition governments led by Vladimнr Meиiar (1992-1994, and 1994-1998), Slovakia experienced a phase of intense nation-building and promotion of the Slovak national identity, accompanied by restrictive policies against minorities. The system of granting subsidies to minority organizations for cultural activities and publications was modified, and the grants to Hungarian organizations were greatly reduced. The nationalistic approach became one of the reasons for the initial rejection of Slovakia from the first wave of EU enlargement. At this stage Law on State Language (1995), strict reforms in the provision of cultural subsidies and unsuccessful efforts to enforce Slovak education into Hungarian schools were implemented. The Romany problems met with an utter lack of state authority’s interest. Consequently, the tension between the Slovak government and the Hungarian minority became an integral part of the Slovak political scene.
   The author considers the parliamentary elections 1998 as the crucial point for evolution of minority policy towards its democratization. The better legislative and institutional framework for the resolution of minority issues was created. The researcher emphasizes that presence of Hungarian coalition party in the ruling coalition bring positive changes into Slovak-Hungarian relations. It should be mentioned, this stage іs characterized by positive shifts in minority policy. Since 1998 legal basis for the national minority issues has been formed. Minority Language Law has been passed in the Parliament in 1999. State subsidies and Structural Funds for minority cultures have been much еenhanced since 1998. The main platform for the minority policy was the Framework Convention for the Protection of National Minorities and joining the European Charter for Regional or Minority Languages.
   The participation of national minorities in the political processes is also investigated. As far as political representation is concerned only the Hungarian minority is represented in the parliament, bodies of local self-governance. Roma participation and mobilization are analyzed, determined reasons which explained the development peculiarities of Ukrainian and Rusyns minorities of Slovakia.
   Key words: Slovak Republic, national minorities, ethnonational policy, political institutes, political parties, political mobilization of national minorities, political process, Ukrainian and Rusyns minorities of Slovakia.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Політика Словацької Республіки щодо національних меншин: інституційно-правові та політичні аспекти

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net