Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Демократичні механізми підготовки і прийняття державно-політичних рішень
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Демократичні механізми підготовки і прийняття державно-політичних рішень

Анотації 

Мірошниченко Ю.Р. Демократичні механізми підготовки і прийняття державно-політичних рішень. – Рукопис (225 стор.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. – Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – Київ, 2006.

   У дисертації здійснено комплексний політологічний аналіз теоретико-методологічних і практично-політичних засад підготовки і прийняття державно-політичних рішень у контексті демократизації системи державного управління в Україні. Розглянуто кваліфікаційні ознаки й характеристики державно-політичного рішення як ідеального результату діяльності й оптимального засобу досягнення мети в роботі державних інституцій, а також імперативу для визначення їхньої компетентності.
   Переосмислено уявлення та підходи щодо формування базових цілей держави, засобів і способів їх реалізації. Доведено, що внутрішні і зовнішні державно-політиччні рішення мають враховувати особливості конкретно-історичної ситуації, в якій вони формуються і реалізуються, а також культурно-національну специфіку і традиції суспільства. З’ясовано, що державно-політичне рішення виступає індикатором реальних політичних інтересів суб’єктів політики.
   Визначено, що забезпечення подальшого розвитку процесу демократичної законотворчості в Україні неможливе без уміння державної влади керувати результатами прийняття рішення. Доведено, що процес підготовки і прийняття державно-політичних рішень має стати необхідним елементом політичної доктрини сучасної України, синтезувати й раціоналізувати політичне управління країною.
   Ключові слова: державна політика, державно-політичне рішення, управлінське рішення, суб’єкти підготовки державно-політичних рішень, законодавчий процес, політичні інтереси, ціннісні детермінанти, групи тиску, лобізм, державно-політична стратегія.

Мирошниченко Ю.Р. Демократические механизмы подготовки и принятия государственно-политических решений. – Рукопись (225 стр.).

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 – политические институты и процессы. –Институт государства и права им. В.М.Корецкого НАН Украины. – Киев, 2006.

   В диссертации осуществлен комплексный политологический анализ теоретико-методологических и политико-практических оснований подготовки и принятия государственно-политических решений в контексте демократизации системы государственного управления в Украине. Рассмотрены квалификационные признаки и характеристики государственно-политического решения как идеального результата деятельности и оптимального средства достижения цели в работе государственных институтов, а также императива для определения их компетентности.
   Переосмыслены представления и подходы относительно формирования основных целей государства, средств и способов их реализации. Проводится мысль о том, что скоординированные усилия законодательной и исполнительной ветвей власти, в том числе центральных и местных органов, определяют исполнение и воплощение единой национальной политики. Доказано, что внутренние и внешние государственно-политические решения должны учитывать особенности конкретно-исторической ситуации, в которой они формируются и реализуются, а также культурно-национальную специфику и традиции общества. Вместе с тем они должны основываться на национальном интересе и служить целям его реализации, обеспечивать национальную безопасность страны и формироваться на почве тех тенденций, которые сегодня определяют развитие человеческой цивилизации. Доказано, что одной из таких тенденций есть то, что в наше время судьбы человечества, стран и народов все чаще зависят от глобальных процессов. Исходя из этого, Украина должна гармонизировать свою национальную идею, систему законодательства, принятие государственно-политических решений с основными направлениями и принципами развития человечества.
   Определено, что государственно-политическое решение выступает индикатором реальных политических интересов, что дало возможность в полной мере, системно подойти к определению “групп давления” в современной Украине как существенного фактора влияния на политическую деятельность. Утверждается мысль о том, что обеспечение дальнейшего развития процесса демократического законотворчества в Украине невозможно без способности государственной власти руководить результатами принятия решения, ситуацией, которая создается решением. Доказано, что процесс подготовки и принятия государственно-политических решений должен стать необходимым элементом политической доктрины современной Украины, синтезировать и рационализировать политическое управление страной.
   Ключевые слова: государственная политика, государственно-политическое решение, управленческое решение, субъекты подготовки государственно-политических решений, законодательный процесс, политические интересы, ценностные детерминанты, группы давления, лоббизм, государственно-политическая стратегия.

Miroshnychenko Y.R. Democratic mechanisms of preparation and taking public political decisions. – Manuscript (225 pages).

Thesis to obtain the scientific degree of candidate of science under the specialty 23.00.02 – political institutes and processes. – Volodymyr Koretskyi Institute of State and Law, National Academy of Sciences of Ukraine. – Kyiv, 2006.

   In the represented thesis we have carried out a complex political analysis of theoretical-and-methodological grounds as well as of political and practical grounds for preparation & taking public political decisions in the contexts of democratization of the Ukrainian public administration system. Qualification criteria have been defined as well as characteristics of the public political decision as an ideal result of the activity and essential source to achieve objectives of public institutions, and also an imperative for examining their competence.
   New approaches regarding formulation of the main goals (objectives) of the state, sources and ways of their realization. Here it is postulated, that the coordinated efforts of the legislative and executive branches of power, including central and local bodies, promote execution and realization of the unique national policy. It has been proved, that internal and external public political decision should take into account peculiarities of a concrete historical background, where it is to be formulated and realized, as well as cultural and national specificity and traditions of the society. It has been postulated, that public political decision is an indicator of the real political interests, that made it possible to perform system approach to the definition of “groups of pressure” in modern Ukraine as an essential factor of influence on political activity.
   We state, that providing further development of the process of democratic law-drafting in Ukraine is impossible without a capability of the public authority to manage the results of the taken decisions, and the whole situation as well, that is to be formed by such a decision. It has also been proved, that the process of preparation and taking of public political decisions should become an essential element of the political doctrine of the modern Ukraine, to synthesize and rationalize political administration within the country.
   Keywords: state policy, public political decision, administrative decision, subjects of preparation of public political decisions, legislative process, political interests, valuable criteria, groups of pressure, lobby, public policy strategy.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Демократичні механізми підготовки і прийняття державно-політичних рішень

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net