Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Геополітичне позиціонування України в процесах євроінтеграції
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Геополітичне позиціонування України в процесах євроінтеграції

Анотації 

Панченко Ж.О. Геополітичне позиціонування України в процесах євроінтеграції. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.03 – політична культура та ідеологія. – Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006.

   Дисертаційна робота присвячена політичному аналізу геополітичного позиціонування України в процесах євроінтеграції, дослідженню проблем міждисциплінарного синтезу в контексті інформаційної парадигми геополітики, вивченню геополітичних версій суверенності, “буферності” та багатовекторності геополітичного позиціонування України, дослідженню трансатлантичної стратегії міжнародного співробітництва України (США, НАТО), регіональної складової інформаційних координат геополітичного виміру України (ЄС), аналізу інформаційної складової геополітичних конфронтацій української та російської концепцій зовнішньої політики, дослідженню інформаційного виміру двосторонніх взаємин України із провідними країнами ЄС (Німеччина, Франція, Велика Британія, Польща).
   Робота ґрунтується на теоретико-методологічних дослідженнях проблеми, узагальненні результатів наукових пошуків зарубіжних та українських дослідників з питань геополітики та формування геостратегії; компаративному аналізові інформаційного виміру двосторонніх відносин України з країнами-членами ЄС; структуруванні та візуальному моделюванні позиціонування України в процесах євроінтеграції.
   Доведено, що Україна розглядається провідними європейськими державами та ЄС як наддержавним утворенням як потенційно важливий геополітичний “гравець”, який, проте, актуально ще не визначився як самостійний суб’єкт геостратегії та прийняття важливих міжнародних рішень.
   Зроблено висновок щодо неналежної уваги з боку України як держави до міжнародної іміджевої політики та геополітичного позиціонування в процесі інтеграції до європейських структур, що негативно позначається на позиціонуванні України в геополітичних стратегіях провідних європейських держав та на перспективах набуття нею членства в ЄС.
   Запропоновано евристичну візуальну модель позиціонування України в “просторах” європейської інтеграції.
   Ключові слова: неокласична геополітика, геополітичне позиціонування, інформаційна парадигма геополітики, геостратегія, євроінтеграція, інформаційний вимір, Україна, країни-члени ЄС, візуальна модель.

Панченко Ж.О. Геополитическое позиционирование Украины в процессах евроинтеграции.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.03 – политическая культура и идеология. – Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.– К, 2006.

   Диссертационная работа посвящена политическому анализу геополитического позиционирования Украины в процессах евроинтеграции, исследованию проблемы междисциплинарного синтеза в контексте информационной парадигмы геополитики, изучению геополитических версий суверенности, “буферности” и многовекторности геополитического позиционирования Украины, исследованию трансатлантической стратегии международного сотрудничества Украины (США, НАТО), региональной составляющей информационных координат геополитического измерения Украины (ЕС), анализу проблемы геополитических конфронтаций украинской и русской концепций внешней политики, исследованию информационного измерения двусторонних взаимоотношений Украины со странами ЕС (Германия, Франция, Великобритания, Польша), построению визуальной модели позиционирования Украины в процессах европейской интеграции.
   Работа основывается на теоретико-методологических исследованиях проблемы, обобщении результатов научных поисков зарубежных и украинских исследователей по вопросам современной неоклассической геополитики, формирования геополитической стратегии; компаративном анализе информационного измерения двусторонних отношений Украины с ведущими странами-членами ЕС; на структурировании и моделировании визуальной модели позиционирования Украины в процессах евроинтеграции.
   В работе доказано, что Украина является важным субъектом геополитического пространства для стран-членов Европейского Союза, который, тем не менее, актуально не определился как самостоятельный субъект геостратегии и принятия важных международных решений.
   Проведенное исследование подтверждает, что Украина еще не утвердила себя как серьезный геополитический актёр на международной арене. Достигнутые успехи в отношениях с европейскими государствами нужно поддерживать и увеличивать, с нейтральными и государствами, которые не определились, следует сотрудничать активнее, уделяя надлежащее внимание геополитическому позиционированию и имиджевой политике Украины в процессах европейской интеграции.
   Стремление Украины присоединиться к ЕС должно поддерживаться эффективной стратегией геополитического позиционирования Украины в процессах евроинтеграции, которая укрепила бы позиции Украины на международной арене, превратила бы ее в влиятельное государство и соответственно бы изменила место Украины в внешнеполитических стратегиях европейских государств.
   В диссертации предложено эвристическую визуальную модель позиционирования Украины в “пространствах” европейской интеграции.
   Ключевые слова: неоклассическая геополитика, геополитическое позиционирование, информационная парадигма геополитики, геостратегия, евроинтеграция, информационное измерение, Украина, страны-члены ЕС, визуальная модель.

Panchenko Z.O. Geopolitical Positioning of Ukraine in the process of Eurointegration. - the Manuscript.

Dissertation for obtaining the scientific degree of Candidate of Science (Politics) in the specialization 23.00.03 – political culture and ideology. - Institute of journalism of the National Taras Shevchenko university of Kyiv.- Kyiv, 2006

   Dissertational work is devoted to the political analysis of Ukraine’s geopolitical positioning in the process of eurointegration, the researching of the interdisciplinary approach to the problem in the context of geopolitical information paradigm, studying of geopolitical versions of sovereignty, buffer conceptions and multiorientations of foreign policy, the researching of transatlantic strategy of international cooperation of Ukraine (USA, NATO), regional part of Ukrainian geopolitical information sphere (EU), the analyzing of the Russian-Ukrainian geopolitical confrontations problems on the level of foreign policy conceptions, the researching of information dimension of Ukrainian bilateral relations with EU member-states, the working up of visual model of Ukrainian geopolitical positioning in the process of Eurointegration.
   The work is based on theoretic and methodological researches of geopolitical positioning in the process of Eurointegration; comparative analysis of geopolitical positioning of Ukraine on the European geopolitical area; on the analysis and modeling of visual model of Ukrainian geopolitical positioning in the process of Eurointegration and it also contains concrete suggestions and recommendations concerning maintenance of national interests of Ukraine in the sphere of geopolitical cooperation.
   It is proved, that Ukraine is potentially important geopolitical “actor” for EU member-states. But Ukraine is not actually an independent subject of geostrategy with real instruments of international decisions. It is important to provide in Ukraine the effective geopolitical positioning in the process of Eurointegration in order to bring about the strategical aim of integration to EU.
   In dissertation it is presented the heuristic visual model of Ukraine’s geopolitical positioning in the virtual spaces of European integration.
   Key words: neoclassical geopolitics, geopolitical positioning, information paradigm of geopolitics, geostrategy, Eurointegration, information dimension, Ukraine, EU member-states, visual model.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Геополітичне позиціонування України в процесах євроінтеграції

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net