Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Імідж як складова політичної культури органу державної виконавчої влади України
Меню
Головна сторінка
Реклама
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література
Реклама


Імідж як складова політичної культури органу державної виконавчої влади України

Анотації 

Порфімович О.Л. Імідж як складова політичної культури органу державної виконавчої влади України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.03 – політична культура та ідеологія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006.

   Внесено і розроблено поняття “позиціонування” як алгоритм (матрицю, модель, управлінський цикл) формування позитивного іміджу органу державної виконавчої влади; досліджено регулятивні відносини в галузі публічної діяльності. Запропоновано концептуальний підхід до побудови іміджу об’єкта позиціонування, заснований на комплексному поєднанні управлінських та організаційних форм, з метою формування публічного та корпоративного аспектів іміджу.
   Зовнішній та внутрішній аспекти іміджу органу державної виконавчої влади перебувають в діалектичному зв’язку, процеси їхнього формування взаємообумовлені. Імідж є складовою політичної культури.
   Проаналізовано основні засади внутрішньої (корпоративної) культури та ідеології в органі державної виконавчої влади України, на прикладі системи МВС України, та її вплив на формування політичної культури, внутрішнього (корпоративного) іміджу. Вперше в теорії ПР запропоновано розглядати побудову корпоративного іміджу на рівнях ідеологем, технік і технологій впровадження, на рівні певного управлінського циклу.
   Ключові слова: позиціонування, імідж публічний, імідж корпоративний, політична культура, громадська думка, організація, управління, паблік рілейшнз (ПР), ідеологія, лобіювання.

Порфимович О.Л. Имидж как составляющая политической культуры органа государственной исполнительной власти Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени доктора политических наук по специальности 23.00.03 – политическая культура и идеология. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. – Киев, 2006.

   Внесено и разработано понятие “позиционирование” как алгоритм (матрица, модель, управленческий цикл) формирования позитивного имиджа органа государственной исполнительной власти Украины (на примере системы МВД); исследованы регулятивне отношения в сфере публичной деятельности органа государственной исполнительной власти. Предложен концептуальный поход к построению имиджа объекта позиционирования, основанный на комплексном объединении управленческих и организационных форм, с целью формирования публичного и корпоративного аспектов имиджа.
   Внешний (публичный) и внутренний (корпоративный) аспекты имиджа органа государственной исполнительной власти пребывают в диалектичсекой связи. Эта связь распространяется и на политическую культуру органа государственной исполнительной власти: имидж – это составляющая политической культуры, и наоборот.
   Проанализирована совокупность социальных субъектов, которые входят в контекст взаимодействия общественного мнения и власти; определенны научные, социально-управленческие и правовые факторы эффективной деятельности органа государственной исполнительной власти в отрасли формирования позитивного имиджа, общественного мнения, повышения собственного авторитета и престижности профессии (на примере профессии милиционера); раскрыто содержание связей с общественностью (ПР) и особенности их функционирования в государственном управлении вообще и в управлении деятельностью системы МВД в частности, учитывая переходность этапа развития общества; раскрыт механизм формирования общественного мнения относительно деятельности системы МВД, его характерные признаки; введено и разработано понятие “позиционирования”; разработаны предложения относительно формирования в Украине эффективного института ПР в системе органов государственного управления; обнаружена управленческая специфика функционирования нравственной культуры сотрудников органов внутренних дел и раскрыты особенности отраслевой (корпоративной) этики этой службы; предложены пути реорганизации системы МВД для оптимизации процессов построения имиджа; отмечена необходимость адаптации к этим процессам ведомственной нормативной базы; обоснованно необходимость создания единого центра в системе МВД с задачами выработки идеологического продукта для внешнего и корпоративного использования, разработки и реализации имиджевой концепции, а также функциями реализации гуманитарной политики системы МВД; предложена стратегия реформирования ведомственной прессы, отмечена необходимость создания принципиально новой газеты для МВД.
   Проанализированы основные принципы внутренней (корпоративной) культуры и идеологии в органе государственной исполнительной власти, на примере системы МВД Украины, и ее влияние на формирование внутреннего (корпоративного) имиджа. Впервые в теории ПР предложено рассматривать построение корпоративного имиджа на уровнях идеологем, техник и технологий внедрения, на уровне определенного управленческого цикла.
   Впервые в теории ПР процесс формирования имиджа органа государственной исполнительной власти рассмотрен как управленческий цикл, состоящий из шести этапов – креативного, аналитико-управленческого, формирующего, констатирующего, аналитико-констатирующего, синтетического; введено понятие объекта и субъекта управления построения имиджа милиции; отмечено многоуровневость субъекта; обосновано предложение усовершенствовать управление с помощью отыскания новых направлений улучшения сотрудничества с общественностью и СМИ, рационализации существующего структурного построения соответствующих органов и подразделений (на примере системы МВД); предложено оптимальное распределение функциональных ролей работников, которые должны заниматься формированием позитивного имиджа системы МВД и налаживать партнерские отношения с общественностью; описана система взаимосвязей управленческо-исполнительных отношений в этой сфере; предложена стратегия реформирования ведомственной прессы; разработан механизм проведения таких информационно-представительских мероприятий, как брифинг и пресс-конференция; предложена концепция демилитаризации тех подразделений МВД, которые работают над формированием публичного имиджа системы. Главной мыслью проведенного исследования является теоретическое осмысление и посильная практическая помощь в реализации стратегического курса государства на повышение авторитета государственной власти и управления.
   На примере неэффективного использования возможностей по лоббированию интересов МВД Украины во время рассмотрения Верховной Радой Украины законопроектов “Об охранной деятельности”, “Об оружии”, “О внесении изменений и дополнений в Закон Украины “О банках и банковской деятельности” сосредоточено внимание на необходимости внедрения правового регулирования лоббисткой деятельности в Украине, а также внесены предложения по активизации этой работы в органах государственной исполнительной власти Украины; разработана организационная матрица позиционирования органа внутренних дел и его руководителя в контексте выборов в Верховную Раду Украины. 
   Ключевые слова: позиционирование, имидж публичный, имидж корпоративный, политическая культура, общественное мнение, организация, управление, паблик рилейшнз (ПР), идеология, лоббирование.

Porfimovych О.L. Image as an component of political culture of the organ of state executive authorities of Ukraine. – The manuscript.

The dissertation is presented to obtain the Doctor Degree of Philology by specialty of 23.00.03 – political culture and ideology. – The National Taras Shevchenko University of Kyiv. – Kyiv, 2006.

   It is proposed and developed the notion “position determination” as an algorithm (matrix, model, administrative cycle) of formation of positive image of the organ of the state executive authorities; it is researched the regulative relations in the sphere of public activity. It is proposed the conceptual approach for formation of image of the object of position determination based on complex combination of administrative and organizational forms aimed at formation of public and corporate aspects of image.
   The external and internal aspects of image of the organ of the state executive authority are in dialectic connection, the processes of their formation are mutual caused. Image is an component of political culture.
   It is analyzed the basic of principles of internal (corporate) culture and ideology in the organ of the state executive authority of Ukraine, on the example of the Minister of Internal Affairs of Ukraine and its influence on formation of political culture, internal (corporate) image. Firstly in the theory of PR it is proposed to consider the structure of corporate image at the level of ideologema, techniques and technologies of introduction at the level certain administrative circle.
   Key-words: position determination, public image, corporate image, political culture, public opinion, organization, administration, public relations (PR), ideology, lobbing.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Імідж як складова політичної культури органу державної виконавчої влади України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!