Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Міжнародно-правова характеристика інституту громадянства
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Міжнародно-правова характеристика інституту громадянства

Анотації 

Журавка О. В. “Міжнародно-правова характеристика інституту громадянства”. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 - міжнародне право. - Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків, 1999 р.

   Дисертація присвячена питанням інституту громадянства у міжнародному праві. В роботі аналізуються поняття “громадянин”, “підданий”, “іноземець”, “апатрид”, “біпатрид”, характеризується правовий статус цих осіб, дається правове тлумачення термінам ”громадянство” і “державна належність”. Розглядаються питання співвідношення міжнародного і внутрішнього права в галузі громадянства, досліджується громадянство Європейського Союзу, аналізуються і класифікуються міжнародні договори про громадянство. Здійснюються комплексне дослідження та міжнародно-правова оцінка законодавств про громадянство іноземних держав і України, а також розкриваються деякі наслідки їх протиріч (зокрема подвійне громадянство і безгромадянство). У дослідженні пропонуються конкретні рекомендації з питань удосконалення міжнародно-правового регулювання громадянства, висвітлюються деякі проблеми громадянства в Україні з погляду міжнародного права.
   Ключові слова: біженці, громадянство, громадянство Європейського Союзу, депортовані народи, державна належність, іноземці, іноземні громадяни, міграція, населення, національні меншини, особи без громадянства (апатриди), подвійне громадянство (біпатризм), позбавлення громадянства, права людини, правовий статус людини і громадянина.

Журавка А.В. “Международно-правовая характеристика института гражданства”. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 - международное право. - Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, Харьков, 1999 г.

   Диссертация посвящена вопросам института гражданства в международном праве. В работе анализируются понятия “гражданин”, “подданный”, “иностранец”, “апатрид”, “бипатрид”, характеризуется правовой статус этих лиц, дается правовое толкование терминам “гражданство” и “государственная принадлежность”.
   Автор придерживается тезиса, что гражданство является универсальным условием обеспечения и защиты основных прав и свобод личности.
   В работе гражданство рассматривается как субъективное право (право на гражданство) и как объективное право (институт гражданства определенного государства). Определены понятия института гражданства и гражданства.
   Диссертантом исследованы характерные черты гражданства с точки зрения внутреннего и международного права, различаются государственно-правовой (внутригосударственный) институт гражданства и международно-правовой институт гражданства. В частности, акцентируется внимание на том, что государственная принадлежность - самостоятельный правовой институт, который может иметь место лишь как дополнение к уже имеющемуся гражданству. Использование термина ”государственная принадлежность” для обозначения гражданства недопустимо.
   В работе подчеркивается взаимосвязь института гражданства с принципом самоопределения народов.
   Для выяснения значения института гражданства, его социально-правовых последствий, выясняются этимология и значение слова “гражданин” как юридического, так и социального понятия. Гражданство рассматривается как осознанная принадлежность индивида к политической нации, способной к самоуправлению. В работе также раскрывается значение терминов “nation”, “nationаlity”.
   Акцентируется внимание на отличии правового статуса гражданина от правового статуса иностранных граждан, апатридов, беженцев, выделяется такая категория лиц как “привилегированные граждане”.
   Рассматриваются вопросы соотношения международного и внутреннего права в области гражданства, анализируются и классифицируются международные договоры о гражданстве, исследуется гражданство Европейского Союза, его сущность и значение для развития государств-участников ЕС.
   Диссертант отмечает, что вопросы гражданства преимущественно относятся к внутригосударственному праву, но это не означает, что государство способно принимать любое решение в сфере гражданства. Значительная роль в этом принадлежит международному праву. Относительно гражданства ЕС подчеркивается, что до приравнивания европейского гражданства к национальному и даже до сближения этих понятий еще рано.
   В работе исследуются особенности миграционной ситуации в мире и связанные с ней проблемы, рекомендуются пути их разрешения. Анализируется право на свободное передвижение. Диссертант подчеркивает, что все возможные ограничения права покидать свою страну должны быть исключением и регулироваться международным правом.
   Осуществляются комплексное исследование и международно-правовая оценка законодательств о гражданстве иностранных государств и Украины, а также раскрываются некоторые последствия их противоречий (в частности, двойное гражданство и безгражданство), рассматриваются международно-правовые последствия различной иммиграционой политики государств. Характеризуются различные способы утраты гражданства, осуществляется правовая оценка лишения гражданства с точки зрения международного права.
   Диссертант рассматривает некоторые правовые механизмы устранения двойного гражданства и безгражданства. Автор предлагает конкретные рекомендации по совершенствованию международно-правового регулирования гражданства, и, в частности, утверждает, что есть все основания и условия для разработки и принятия универсального международно-правового договора по вопросам гражданства.
   Диссертант раскрывает сущность и значение Мирового гражданства, дает ему международно-правовую оценку.
   В исследовании освещаются некоторые проблемы гражданства в странах бывшего СССР и в Украине с точки зрения международного права, предлагаются некоторые пути их разрешения.
   Ключевые слова: беженцы, гражданство, гражданство Европейского Союза, депортированные народы, государственная принадлежность, иностранцы, иностранные граждане, миграция, население, национальные меньшинства, лица без гражданства (апатриды), двойное гражданство (бипатризм), лишение гражданства, права человека, правовой статус человека и гражданина.

Zhuravka А.V. “The nature of the institute of citizenship in international law”. - Manuscript.

The thesis for a candidate’s of Law degree in the field 12.00.11 - international law. - National law academy of Ukraine named after Yaroslav the Mudruy, Kharkov, 1999.

   The dissertation is devoted to the issues of citizenship’s institute in international law. The concepts of such words as “citizen”, “subject”, “alien”, “noncitizen”, “person with dual citizenship” have been analyzed in the work, the legal status of these persons have been characterized, legal interpretation of the terms “citizenship” and “nationality” have been given. The question of the correlation of international and internal law in the sphere of citizenship are taken into consideration, the citizenship of European Union are examined, the international treaties on the citizenship are analyzed and are classified. The complex research work and international legal assessment of the legislation on citizenship of foreign states and Ukraine have been carried out, some consequences of their collisions (as well as dual citizenship and noncitizenship) have been revealed. The concrete recommendations are suggested in perfecting the management of the citizenship in international law, some problems of citizenship in Ukraine from the international law point of view are interpreted in the research work.
   Key words: refugees, citizenship, citizenship of European Union, deported peoples, nationality, aliens, foreigners, migration, population, national minorities, persons without citizenship (noncitizens), dual citizenship, deprivation of citizenship, human rights, legal status of a person and citizen.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Міжнародно-правова характеристика інституту громадянства

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net