Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Культура. Наука. Освіта arrow Морфофункціональні та техніко-тактичні модельні характеристики кваліфікованих дзюдоїстів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Морфофункціональні та техніко-тактичні модельні характеристики кваліфікованих дзюдоїстів

 Анотації

ЗАГУРА Ф.І. Морфофункціональні та техніко-тактичні модельні характеристики кваліфікованих дзюдоїстів. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту за спеціальністю 24.00.01 - олімпійський і професійний спорт. - Львівський державний університет фізичної культури, Львів, 2007.

   Дослідження присвячене морфофункціональним та техніко-тактичним модельним характеристикам кваліфікованих дзюдоїстів різних манер ведення сутички.
   Об’єкт дослідження - анатомо-фізіологічні особливості і техніко-тактична підготовка кваліфікованих дзюдоїстів.
   Мета дослідження - розробити морфофункціональні та техніко-тактичні модельні характеристики кваліфікованих дзюдоїстів різних манер ведення сутички.
   У дисертації визначено манери ведення змагального поєдинку кваліфікованих дзюдоїстів та розроблено модельні характеристики морфофункціональних показників дзюдоїстів силової, темпової та ігрової манер ведення сутичок (довжина тіла, маса тіла, довжина кінцівок, тулуба, обводу грудної клітки, життєва ємність легень, динамометрія).
   Визначено модельні характеристики техніко-тактичної підготовленості дзюдоїстів різних манер ведення сутичок у показниках активності, кількості оцінених дій, у кількісних показниках ефективності, різносторонності технічної підготовленості, рухової асиметрії, обсягу технічних дій, результативності та якісних показниках ефективності, і з’ясовано їхні особливості.
   Розроблено підходи, методичні прийоми, технологію удосконалення показників техніко-тактичної підготовленості на основі розподілу борців за манерами ведення змагального поєдинку та визначених індивідуальних морфофункціональних та техніко-тактичних моделей.
   Ключові слова: кваліфіковані дзюдоїсти, модельні характеристики, морфофункціональні показники, техніко-тактична підготовка, манери ведення сутички.

ЗАГУРА Ф.И. Морфофункциональные и технико-тактические модельные характеристики квалифицированных дзюдоистов. Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата наук по физическому воспитанию и спорту по специальности 24.00.01 - олимпийский и профессиональный спорт. - Львовский государственный университет физической культуры, Львов, 2007.

   Исследование посвящено морфо-функциональным и технико-тактическим модельным характеристикам квалифицированых дзюдоистов разных манер ведения схватки.
   Объект исследования - анатомо-физиологические особенности и технико-тактическая подготовка квалифицированных дзюдоистов.
   Цель исследования - разработать морфофункциональные и технико-тактические модельные характеристики квалифицированных дзюдоистов разных манер ведения схватки.
   Научная новизна роботы:
   - впервые определены манеры ведения соревновательного поединка квалифицированных дзюдоистов, а именно: силовая, игровая (комбинационная), темповая (функциональная);
   - впервые разработаны модельные характеристики морфофункциональных показателей дзюдоистов силовой, игровой и темповой манер ведения схваток (длина тела, масса тела, длина конечностей, обхват грудной клетки, жизненная ёмкость легких, динамометрия) и показаны отличия между ними;
   - впервые определены модельные характеристики технико-тактической подготовки дзюдоистов разных манер ведения схваток в показателях активности, количества оцененных действий, в количественных показателях эффективности, разносторонности технической подготовленности, двигательной ассиметрии, объема технических действий, результативности и в качественных показателях эффективности, и определены их особенности;
   - разработаны подходы, методические прийомы, технология усовершенствования показателей технико-тактической подготовленности на основании распределения борцов за манерами ведения соревновательного поединка и разработанных индивидуальных морфофункциональных и технико – тактических показателей;
   - расширены знания о взаимосвязях между морфофункциональными показателями и технико-тактической подготовленностью дзюдоистов разных манер ведения схватки.
   В первом разделе дан теоретический анализ литературы по проблеме особенностей моделирования и разработок модельных характеристик квалифицированных дзюдоистов, обоснована актуальность исследования.
   Во втором разделе представлена система методов, адекватных объекту, предмету, цели и задачам исследования; раскрыта необходимость использования этих методов, а также описана организация исследования.
   В третьем разделе представлены морфофункциональные и технико-тактические модельные характеристики квалифицированных дзюдоистов разных манер ведения схватки. Приведены основные различия и особенности соревновательной деятельности квалифицированных дзюдоистов разных стилей борьбы, которые в дальнейшем учитывались при разработке программ подготовки спортсменов к соревнованиям. Анализ компонентов морфофункциональных и технико-тактических модельных характеристик по манерам ведения схваток позволил выделить резерв в повышении спортивного мастерства, как исследованных дзюдоистов, так и борцов в целом.
   В четвертом разделе представлен сравнительный анализ технико-тактической подготовки дзюдоистов разных манер ведения схваток, описана методология разработки авторской программы технико-тактической подготовки дзюдоистов, даны результаты экспериментальной проверки эффективности разработанной программы.
   В пятом разделе обобщения и обсуждения результатов исследования дается анализ построения модельных характеристик. Полученные результаты свидетельствуют о том, что морфофункциональные и технико-тактические модельные характеристики дзюдоистов различных манер ведения схваток тесно взаимосвязаны с технико-тактической подготовкой и эффективностью соревновательной деятельности квалифицированных борцов.
   Работа имеет методические и практические рекомендации по технологии разработки программ дифференцированной интегральной подготовки квалифицированных дзюдоистов.
   Ключевые слова: квалифицированные дзюдоисты, модельные характеристики, морфофункциональные показатели, технико-тактическая подготовка, манеры ведения схватки, соревновательная деятельность.

ZAHURA F.I. Morphofunctional and technical and tactical model characteristics of the qualified judoists. – Manuscript.

The dissertation on scarching scientific degree of the Candidate of Science in Physical Education and Sports, specialty 24.00.01 - Olympic and professional sports. - The Lviv State University of Physical Culture, Lviv, 2007.

   The research is dedicated to the problems of constructing the model characteristics, namely searching the most significant figures in the system of training the sportsmen of high class, that influence the sports result.
   The object of the research is the anatomical and physiological peculiarities and technical and tactical training of the qualified judoists.
   The purpose is to identify the figures of morphofunctional and technical and tactical model characteristics of the qualified judoists of different manners of conducting the fighting.
   The novelty of the research:
   - For the first time, there have been identified the manners of conducting the emulative fighting of the qualified judoists, such as: strength, playing (combinative), temp (functional) ones.
   - For the first time, there have been developed morpho-functional model characteristics of the judoists who have manners involving strength, playing and temp of conducting the fighting, while the following figures have been taken into consideration as the length of the body, body weight, the length of extremity, trunk; chest capacity; vital lung volume and dynamometry. The differences between them have been shown.
   - For the first time, there have been identified technical and tactical model characteristics of the judoists who have different manners of conducting the fight in the following figures: activity, quantity of evaluated actions, quantitative figures of effectiveness, overall technical training, impetus skewness, volume of technical activities, potency and quality figures of effectiveness. Their peculiarities have been found out.
   - There have been developed the criteria for identifying the manners of conducting the emulative fight of fighters; morphofunctional and technical and tactical figures have been added to the figures of psychological development, biomechanical and biochemical peculiarities.
   - There have been improved the methods of technical and tactical training of the qualified judoists on the basis of division of the fighters according to the manners of conducting the emulative fight and according to investigated individual morphofunctional and technical and tactical models.
   Key words: the qualified judoists, model characteristics, morphofunctional peculiarities, technical and tactical training, manners of conducting the fighting, competitive activity.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Морфофункціональні та техніко-тактичні модельні характеристики кваліфікованих дзюдоїстів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net