Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Політика. Політичні науки arrow Інституційні процеси в етнонаціональній сфері Республіки Польща (на прикладі української національної меншини)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Інституційні процеси в етнонаціональній сфері Республіки Польща (на прикладі української національної меншини)

Анотації 

Швидюк С.М. Інституційні процеси в етнонаціональній сфері Республіки Польща (на прикладі української національної меншини). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси. – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006.

   У дисертації досліджено інституційні процеси в етнонаціональній сфері Республіки Польща на прикладі української національної меншини. На основі чисельних джерел та напрацювань інших науковців обґрунтовано тезу про те, що зазначені процеси відбувалися на двох рівнях. Зовнішньому – з боку держави, що включало формування правової бази створення органів відповідальних за справи національних меншин. І внутрішньому – з боку української національної меншини, що полягало у створенні представницьких організацій української громадськості у Польщі. Встановлено, що важливим чинником внутрішньої інституціалізація стала участь українців у парламентських та самоврядних виборах.
   Автор доводить, що українська національна меншина ставила перед польською державою низку вимог, одна частина з яких має характер потреб спільних для усіх меншин, а інша – специфічно українські проблеми, пов’язані з наслідками політики денаціоналізації, яка здійснювалася у період ПНР щодо неї. У дисертації також досліджується процес налагодження та ефективність міжнародних контактів українських організацій Польщі з українською діаспорою у світі та Україною. Аналізуються чинники асиміляції, що вплинули на втрату частиною українського населення почуття своєї етнокультурної самобутності, і пропонуються заходи, спрямовані на уповільнення цього явища.
   Ключові слова: інституціалізація, Республіка Польща, українська національна меншина, українці у Польщі, етнонаціональна політика, асиміляція, етнокультурна самобутність.

Швыдюк С. М. Институционные процессы в етнонациональной сфере Республики Польша (на примере украинского национального меньшинства). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 – политические институты и процессы. – Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича. – Черновцы, 2006.

   В диссертации изучены институционные процессы в этнонациональной сфере Республики Польша на примере украинского национального меньшинства. Анализируется международно-правовая база защиты прав национальных и этнических меньшинств в контексте присоединения к ней Польши. Исследуется процесс формирования внутреннего правового поля функционирования меньшинств, а также рассматриваются особенности формирования и деятельности органов государственной власти, в компетенцию которых входят дела этнонациональных меньшинств.
   На основе многочисленных источников и исследований других ученых обоснован тезис о том, что указанные процессы происходили на двух уровнях. Внешнем – со стороны государства, который включал формирование правовой базы и создание органов ответственных за дела национальных меньшинств. И внутреннем – со стороны украинского национального меньшинства, которое сформировало представительские организации украинской общественности в Польше. Изучение особенностей создания украинских национальных обществ, их характера и направленности дало основания охарактеризовать те процессы, которые в конце 1980-х – первой половине 1990-х гг. проходили в среде украинского меньшинства как “институционный взрыв”. Установлено также, что важным фактором внутренней мобилизации стало участие украинцев в парламентских и местных выборах.
   Автором доказано, что украинское национальное меньшинство ставило перед польским государством ряд требований, часть из которых имела целью удовлетворение некоторых общих для всех меньшинств нужд, а другая – специфически украинские проблемы, обусловленные политикой денационализации, проводимой во времена ПНР и связанных, главным образом, с последствиями акции “Висла”.
   В диссертации исследуется процесс налаживания международных контактов украинских организаций Польши с украинской диаспорой в мире. При этом раскрываются место и роль украинского сообщества в европейских и мировых структурах украинской диаспоры. В работе также раскрыты взаимосвязи украинских организаций Польши с Украиной на официальном уровне и на уровне общественных организаций. Автор делает вывод о том, что со стороны органов государственной власти Украины в период 1990-х – начала 2000-х гг. осуществлялся ряд мероприятий, направленных на поддержку зарубежного украинства, однако, их интенсивность и эффективность оказалась недостаточной в сравнении с запросами и ожиданиями украинского сообщества в Польше.
   В диссертации проанализированы факторы ассимиляции, которые повлияли на потерю частью украинского населения Польши чувства своей этнокультурной идентичности, и предложены меры нацеленные на замедление подобных процессов.
   Ключевые слова: институциализация, Республика Польша, украинское национальное меньшинство, украинцы в Польше, этнонациональная политика, ассимиляция, этнокультурная идентичность.

Shvydyuk S.M. Institutional Processes in Ethnic-National Sphere of Republic of Poland (by the example of the Ukrainian National Minority). – Manuscript.

Thesis for the Candidate of Sciences degree in Political Science. Speciality 23.00.02 – Political Institutions and Processes. – Chernivtsi Yuriy Fed'kovych National University. – Chernivtsi, 2006.

   The thesis deals with institutional processes in ethnic and national sphere of Republic of Poland by the example of the Ukrainian national minority. Using numerous sources and works of other scholars the author has proved the assertion that the above mentioned processes took place on two levels. The external level – from the state, which included formation of the legal ground for establishments of bodies responsible for national minorities. And the internal level – from the Ukrainian national minority which included establishment of the representative bodies of the Ukrainian community in Poland. It has been ascertained that participation of Ukrainians in parliamentary and self-government elections was an important factor of the internal institutional processes.
   The author also proves that the Ukrainian national minority made a set of demands of the Polish state one part of which expressed common demands of other minorities, and the other one – specific Ukrainian issues related to the outcomes of denationalization policies of the People's Republic of Poland. The process of development and efficiency of international contacts of the Ukrainian organizations of Poland with Ukrainian Diaspora around the world as well as in Ukraine is studied in the thesis. The author analyses assimilation factors which affected the loss of ethnic and cultural identity by the part of the Ukrainian population and suggests the measures aimed at deceleration of this phenomenon.
   Key words: institutionalization, Republic of Poland, Ukrainian national minority, Ukrainians in Poland, ethnic and national policy, ethnic and cultural identity.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Інституційні процеси в етнонаціональній сфері Республіки Польща (на прикладі української національної меншини)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net